نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه اراک

3 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره در برنامه ریزی های اقتصادی بطور ویژه مورد توجه قرار می گیرد و می تواند زمینه ساز بسیاری از پدیده های نامطلوب اقتصادی- اجتماعی مانند فقر، نابرابری و فساد باشد. در بررسی عوامل پدیده آورنده و کنترل کننده تورم مباحث زیادی صورت گرفته است و عواملی ازجمله متغیرهای پولی، مازاد تقاضا و عوامل ساختاری ذکر می شود. یکی از عواملی که می تواند بطور ویژه، کنترل کننده و حتی کاهنده تورم باشد، متغیر شاخص نهادی حکمرانی است که از طریق راه هایی مانند ایجاد ثبات در اجرای قوانین، ایجاد اطمینان خاطر در میان فعالین اقتصادی، کاهش فساد و رانت خواری می تواند باعث کاهش تورم گردد. در همین راستا در این مطالعه تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم در میان کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه 1996-2015 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم است. همچنین تأثیر متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر ثروت های طبیعی بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است. تأثیر اثرات متقابل متغیرهای شاخص نهادی حکمرانی و ثروت های طبیعی نیز بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Governance Index on Inflation in Selected Countries of G77

نویسنده [English]

  • behzad Amiri 2

2 Assistent Professor, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

Inflation is one of macroeconomic variables and in the economic planning; special attention is placed on it. Inflation could cause undesirable phenomena economic-social such as poverty, inequality and corruption. In study the creator and controller factors of inflation, there have been many discussions and factors such as monetary variables, excess demand and structural factors are discussed. One of the factors that could effect on inflation is economic security through such stability in the rules, create reassure among entrepreneurs, and reduce corruption and rentier. In this regard, in this study authors investigate effect of governance index on inflation among selected countries of G77 for period 1996-2015. The results indicate that governance index on inflation has negative and significant effect. Also, the results show that effect of variables of expected inflation, difference of liquidity growth rate and economic growth rate and natural resources have positive and significant effect on inflation. The interaction of variables governance index with natural resources on inflation is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation
  • governance index
  • Abundance Natural Resources
  • Non-Aligned Movement Countries
  • Islamic Republic of Iran

دلاوری، مجید و راحله رفیعیان. (1391). بررسی روند تورم در استان­ها و کل کشور طی دوره 1387-1369، بررسی­های بازرگانی، 10(52): 80-99.## طیب­نیا، علی و رضوان زندیه. (1388). اثرات فرآیند جهانی شدن بر تورم در ایران، پژوهشهای اقتصادی ایران، 13(38): 53-96. ##قلی­بگلو، محمدرضا. (1387). تورم، نااطمینانی تورم و پراکندگی قیمت­های نسبی در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی­ها و سیاست­های اقتصادی، مجموعه پژوهش­های اقتصادی، شماره 31. ##قوام مسعودی، زهره و احمد تشکینی. (1384). تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایران (81-1338)، پژوهشنامه بازرگانی، 9(36): 75-105. ##معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی. (1386). بررسی رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران، وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی، گروه مطالعه قیمت­گذاری و سیاست­های حمایتی. ##مهدویان، محمدهادی. (1385). بازنگری کارکرد و ساختار حساب ذخیره ارزی. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت پژوهش­های اقتصادی، گروه پژوهشی برنامه و بودجه. ##میری، هادی و علی چشمی. (1383). محاسبه هسته تورم در ایران، جستارهای اقتصادی، 1(1): 127-158. ##نصراصفهانی، رضا و کاظم یاوری. (1382). عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران - رهیافت خود رگرسیون بردای (VAR)، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 5(16): 69-99. ##

Adnan, H., U.D. Musleh & Gh. Ejaz. (2011). Consequences of political instability, governance and bureaucratic corruption on ination and growth: The case of Pakistan, MPRA, Working Paper No. 35584. ##Al-Marhubi, F. (2000). Corruption and inflation, economics letters, 66(2): 199–202. ##Andrews, M. (2008). The Good governance agenda: Beyond indicators without theory, Oxford Development Studies, 36(4): 379-407. ##Asongu, S. (2012). Politics and consumer prices in Africa, MPRA, Working Paper No. 36174. ##Blackburn, K. & J. Powell. (2011). Corruption, inflation and growth, Journal of Economics Letters, 113(3): 225-227. ##Braun, M. & R. Di tella. (2004). Inflation, inflation variability and corruption, Journal Economics & Politics, 16(1): 77-100. ##Dadgar, Y. & R. Nazari. (2012). The Impact of Economic Growth and Good Governance on Misery Index in Iranian Economy, European Journal of law and economics, DOI 10.1007/s10657-012-9327-2. ##Fortun Vargas, J.M. (2012). Money Growth and Inflation: Evidence From Post-Inflation Bolivia, Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 5(4): 353-366. ##Gisselquist, R. (2012). Good Governance as a Concept and why This Matters for Development Policy, World Institute for Development Economics Research, Working paper No. 2012/30. ##Greene, W.H. (2005). Econometric Analyses (Fifth Edition). Macmillan Publishing Company, New York University. ##Heidar, A., M.U. Din & E. Ghani. (2011). Consequences of Political Instability, Governance and Bureaucratic Corruption on Inflation and Growth: The Case of Pakistan, MPRA, Working Paper No. 35584. ##http://www.marxists.org/subject/africa/shivji/struggle-democracy.htm##Kaufmann, D., A. Kraay & M. Mastruzzi. (2007). Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996– 2006, World Bank Policy Research Working Paper 3630, Washington, DC. ##Khan, S.U. & O.F. Saqib. (2011). Political Instability and Inflation in Pakistan, Journal of Asian Economics, 22(6): 540-549. ##Khani Hoolari, S. M., A.A. Abounoori & T. Mohamadi. (2014). The effect of governance and politial instability determinants on inflation in Iran, MPRA, Working Paper No. 55827. ##LeBlanc, M. & M.D. Chinn. (2004). Do High Oil Prices Presage Inflation? The Evidence From G-5 Countries, Santa Cruz Center for International Economics, Working Paper No. qt9rr929sm. ##Mehra, Y.P. (2004). The Output Gap, Expected Future Inflation and Inflation Dynamics: Another Look, Federal Reserve Bank of Richmond, Working Paper No. 04-06. ##Minea, A. & P. Villieu. (2008). Can Inflation Targeting Promote Institutional Quality in Developing Countries, Avaailible at: http://A Minea, P Villieu - The 26th Symposium on Money, Banking and …, 2009 - Univ-Orleans.fr. ##Mohamed Sami, B.A. & S. Seifallah. (2016). The corruption-inflation nexus: evidence from develoded and developing countries. Journal of Macroeconomics, 16(1): 125-144. ##Rahmani, T. & H. Yousefi. (2009). Corruption, Monetary Policy and Inflation: A Cross Country Examination. Unpublished manuscript. ##Ravenna, F. & J. Seppala. (2007). Monetary Policy, Expected Inflation and Inflation Risk Premia, Bank of Finland Research, Discussion Papers No. 18:2007. ##Roffia, B. & A. Zaghini. (2007). Excess money Growth And Inflation Dynamics, Journal of International Finance, 10(3): 241-280. ##Sassi, S. & A. Gasmi. (2016). The Dynamic Relationship between Corruption–Inflation: Evidence from Panel Vector Autoregression. The Japanese Economic Review. ##Saumitra, B. & S. Raja. (2012). A Note on Excess Money Growth and Inflation Dynamics: Evidence From Threshold Regression, MPRA Paper No. 38036. ##Shivji, I. (2003). The Struggle for Democracy, Availible at: ##Tuladhar, A. (2005). Governance Structures And Decision-Making Roles in Inflation Targeting Central Banks, IMF, Working Paper No. 05/183. ##Williams, G. (2009). Good governance, in R. Kitchin and N. Thrift (eds.), International Encyclopaedia of Human Geography. London: Elsevier. 606-614. ##World Bank. (2012). http://data.worldbank.org. ##Wu, L., Li., j. & Zh.X. Zhang. (2011). Inflationary Effect of Oil-Price Shocks In an Imperfect Market: A Partial Transmission Input-Output Analysis, East-West Center, Working Paper No. 115. ##