نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه ارتباط بین مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی، به یکی از مباحث اصلی در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه تبدیل شده است. از این رو در این مقاله اثر مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی به تفکیک بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:4-1369:1 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پویایی سیستم با استفاده از تابع واکنش ضربه‌ای (IRF) و اهمیت نسبی تکانه‌های تصادفی با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی (VD) بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که مخارج جاری و عمرانی دولت هر دو در بلندمدت اثر درون‌رانی (اثر مثبت) بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ماشین‌آلات دارند و مکمل آن محسوب می‌شوند (البته به شرط آن‌که افزایش مخارج دولت منجر به کسری بودجه نگردد). این در حالی است که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر برون‌رانی (اثر منفی) بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Government Spendings on Private Investment Separation of Machines and Building Sectors in the Iran Economy (with SVAR Approach)

نویسندگان [English]

  • Roohollah Babaki 1
  • Masoud Homayunifar 2
  • Mohammad Hosein Mahdavi Adeli 3
  • Mostafa Salimifar 3

1 PhD student of Economics, Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad

3 Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The relationship between governmental and private investment is a central issue in both macroeconomics and development economics. Thus, this paper studies the effects of current and development spending of government on pri? vate investment in machinery and building sectors in Iran economy over the period 1990: 2 - 2014: 1 by using the structural vector Auto Regressive (SVAR). Also this paper surveies the dynamics of system using impulse response function (IRF) and the relative importance of random impulses using analysis of variance decomposition (VD) of prediction error. The results show that both the current and development spending in the long-term have crowding-in effect (Positive effect) on private investment in machinery and they are complement (of course without budget deficit). However, the current and development spending of government have crowding-out effect (negative effect) on private investment in the building sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • current spending
  • development spending
  • private investment
  • structural vector Auto Regressive (SVAR)

ابراهیمی، سجاد. (1390). اثر شوک­های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 5: 105-83.## بهرامی، جاوید و سمیرا نصیری. (1390). شوک نفتی و بیماری هلندی. بررسی موردی ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 16 (48): 54- 25. ##پروین، سهیلا و محمد رضا قلی بگلو. (1380). بررسی تأثیر روش­های تأمین مالی مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. 71 و 72: 42-3. ##جعفری صمیمی، احمد. (1392). اقتصاد بخش عمومی (1)، تهران: انتشارات سمت، چاپ سیزدهم. ##حجتی، زیبا، علیرضا اقبالی، حمیدرضا حلافی و ریحانه گسکری. (1384). پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران). فصلنامه
پژوهش­های اقتصادی ایران، 7 (22): 155-133. ##سامتی، مرتضی، مجید صامتی و زهره شیرانی فخر. (1387). بررسی اثر کسری بودجه­ی دولت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ماشین­آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان. فصلنامه بررسی­های اقتصادی، 5 (1): 158- 135. ##سوری، علی. (1390). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews7. تهران: نشر فرهنگ شناسی و نشر نور علم. ##صادقی، حسین، حسین اصغرپور و سیدعلی­حسن اسلامی­نژاد. (1386). تأثیر مخارج دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران با روش ARDL، فصلنامه علوم اقتصاد، 1(1): 138-109. ##صمدی، سعید، ابوالفضل یحیی­آبادی و نوشین معلمی. (1388). تحلیل تأثیر شوک­های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 7 (52): 26- 5. ##عباسیان، عزت­اله، مهدی فردوسی و وحید محمودی. (1391). آزمون اثرات جایگزینی و مکملی مخارج دولت در بخش ساختمان از منظر تأمین مالی. پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 20 (62): 38-23. ##غروی نخجوانی، سیداحمد. (1381). نقش درآمدهای نفتی در تأمین منابع سرمایه­گذاری ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 2 (4): 253- 237. ##فلاحتی، علی و مهدی مرادپور اولادی. (1390). بررسی اثر شوک­های مالیاتی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه مالیات، 19 (12): 210- 183. ##قنبری، علی، مجید آقایی خوندابی و محمد رضایی. (1386). بررسی آثار سیاست مالی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران. دوفصلنامه برنامه و بودجه، 105: 84-59. ##کازرونی، علیرضا و ابقائی، فلور. (1387). بررسی تأثیر مخارج مصرفی و سرمایه­ای دولت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران (84-1350). پژوهش­های رشد و توسعه پایدار، 8 (1): 20- 1. ##کازرونی، علیرضا و مهناز دولتی. (1386). اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 45: 306-283. ##کاظمی، ابوطالب و زهرا عربی. (1393). تأثیر هزینه‌های دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران طی دوره 89-1341. مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 3 (9): 245-223. ##کشاورزیان، پیوستی، اکبر. (1385). نقش تسهیلات بانکی در سرمایه­گذاری خصوصی. پژوهشنامه اقتصادی، 6(2): 264- 229. ##محسنی زنوزی، سید جال­الدین، حسن حیدری و فرزانه طالبی. (1394). تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی­ها و نااطمینانی آن در ایران. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3 (1): 130- 107. ##محمودزاده، محمود، سمیه صادقی و ثریا صادقی. (1390). اثر مخارج مالى بر سرمایه­گذارى خصوصى در ایران (آزمون فرضیه C.O.E). فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 16 (2):  146-131. ##محنت فر، یوسف. (1394). بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران. نظریه­های کاربردی اقتصاد، 2 (1): 162-143. ##مهرگان، نادر و اصغر سپهبان قره­بابا. (1392). اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت مخارج دولت و تورم بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 18 (2): 22-3. ##موسوی، سید حسین و فاطمه سرخه­دهی. (1392). اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه­گذاری کاربردی از قاعده مورک. پژوهشنامه اقتصادی، 13 (50): 141-123. ##

Afonso, A. & R.M. Sousa. (2012). The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy. Applied Economics, 44 (34): 4439-4454, DOI: 10.1080/00036846.2011.591732##Afonso, A. & R.M. Sousa. (2011). The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy in Portugal: A Bayesian SVAR Analysis. Portuguese Economic Journal, 10 (1): 61-82. DOI: 10.1007/s10258-011-0071-2##Akpan, U.F. & J.A. Atan. (2015). Macroeconomic Effects of Fiscal Policy Shock in Nigeria: A SVAR Approach. International Journal of Business and Economics Research, 4 (3): 109-120. ##Amisano, G. & C. Giannini. (1997). Topics in Structural VAR Econometrics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 181 pages. ##Arestis, P. (2011). Fiscal Policy Is Still an Effective Instrument of Macroeconomic Policy. PANOECONOMICUS, 2: 143-156. DOI: 10.2298/PAN1102143A##Başar, S. & M.S. Temurlenk. (2007). Investigatinf Crowding-out Effect of Government Spending for Turkey: A Structural VAR Approach. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (2): 95-104. ##Bernheim, B.D. (1989). A Neoclassical Perspective on Budget Deficits. Journal of Economic Perspectives, 3: 55-72. ##Beth Link, S. (2006). Do Government Purchases Crowd out Investment? International Review of Economics, 53 (3): 323-333. ##Blanchard, O. & R. Perotti. (2002). An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. Quarterly Journal of Economics, 117 (4): 1329-1368. ##Elbourne, A. (2008). The UK Housing Market and the Monetary Policy Transmission Mechanism: An SVAR Approach. Journal of Housing Economics, Elsevier, 17 (1): 65-87. ##Enders, W. (1995). Applied econometric time series. Wiley: Business & Economics, 433 pages. ##Giordano, R., S. Momigliano, S. Neri & R. Perotti. (2007). The Effects of Fiscal Policy in Italy: Evidence from a VAR Model. European Journal of Political Economy, 23: 707–733. ##Hussain, A., D.M. Sulaiman, K. Akram & I. Lal. (2009). Effectiveness of Government Expenditure Crowding in or Crowding out: An Empirical Evidence in Case of Pakistan. European Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 16: 141-147. ##Kustepeli, Y. (2005). Effectiveness of Fiscal Spending: Crowding out and/or crowding in? YÖNET M VE EKONOMI, 12 (1): 185-192. ##Lutkepohl, H. & M. Krätzig. (2004). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press: 320-353. ##Majumder, A.M. (2007). Does Public Borrowing Crowd-Out Private Investment? The Bangladesh Evidence. Policy Analysis Unit Working Paper, Series 0708. ##Mitra, P. (2006). Has Government Investment Crowded-Out Private Investment in India?. The American Economic Review, 96 (2): 337-341. ##Mwakalobo, A.B.S. (2009). Economic Reforms in East African Countries: The Impact on Government Revenue and Public Investment. University of Massachusetts, Amherest, Ph.D. thesis, Dissertations. 66, http://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations/66. ##O’Hara, P.A. (2011). International Subprime Crisis and Recession: Emerging Macroprudential, Monetary, Fiscal and Global Governance. Panoeconomicus, 58 (1): 1-17. ##Sen, H. & A. Kaya. (2014). Crowding-Out or Crowding-In? Analyzing the Effects of Government Spending on Private Investment in Turkey. PANOECONOMICUS, 61: 631-651. ##Tagkalakis A.O. (2014). Discretionary Fiscal Policy and Economic Activity in Greece, Empirica, 41: 687–712. DOI: 10.1007/s10663-013-9232-0##Tenhofen, J., G.B. Wolff & K.H. Heppke-Falk. (2010). The Macroeconomic Effects of Exogenous Fiscal Policy Shocks in Germany: A Disaggregated SVAR Analysis. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 230 (3): 328-355. DOI: 10.1515/jbnst-2010-0305##Xu, X. & Y. Yan. (2014). Does Government Investment Crowd out Private Investment in China? Journal of Economic Policy Reform,  17 (1): 1–12. ##