نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده

معمای تراز تجاری یکی از مباحثی است که مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی در کشورهای مختلف قرار گرفته است. این معما به بهبود وضعیت تراز تجاری در کوتاه مدت و وخیم‌تر شدن آن در بلند مدت در پاسخ به کاهش ارزش پول ملی اشاره دارد. این مطالعه سعی دارد به ‌بررسی معمای تراز تجاری در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که دارای سیستم بازار ارز مشابه‌ای با بازار ارز ایران می باشند، بپردازد. نتایج حاصل از توابع واکنش به تکانه بیانگر آن است که در سه کشور منتخب ایران، گامبیا و تونس وضعیت تراز تجاری درکوتاه مدت وخیم تر شده و در بلند مدت بهبود یافته است، در حقیقت نتایج مطالعه رابطه معکوس فرضیه منحنی جی یا وجود معمای تراز تجاری در هر سه کشور را تأیید نمی‌کنند. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تراز تجاری نشان می دهند که تکانه‌های انبساط پولی در کشورهای منتخب بیشترین سهم را در نوسان تراز تجاری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation Monetary shocks and Trade Balance Puzzle in the Selected Organization of Islamic Conference Member Countries

نویسندگان [English]

  • hashem zare 1
  • samaneh norani azad 2
  • maryam norani azad 3

1 Department of Economics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Payame noor University, Tehran, Iran

3 Master of Economics, researcher (corresponding Author)

چکیده [English]

The trade balance puzzle is one of the subjects which have been concerned for many economists in different countries, this puzzle point to improve in the trade balance in the short run and worse that in the long run in response to devaluate of domestic currency. This study is attempt to investigation trade balances puzzles in Organization of Islamic Conference (OIC) member Countries which have exchange rate market system similar to Iran market. The results from IRFs in three selected countries, Iran, Gambia and Tunisia reveal that trade balances worse in the short run and improve in the long run. In fact the findings haven’t accepted inverse j-curve or trade balance puzzles in three countries. Also the results from variance decomposition reveal that expansionary money shocks have the most effect on trade balances in selected countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Balance Puzzle
  • Impulse
  • Variance Decomposition

توکلی، اکبر و محسن سیاح. (1389). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت­های اقتصادی کشور. فصلنامه پول و اقتصاد، 4: 59-77.## محمدی، حسین و آیدا آریابد. (1391). بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی (منحنی J شکل). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 17 (52): 169-181. ##مزینی، امیرحسین. (1385). اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصادمطالعه موردی نرخ ارز و تراز تجاری. نامه مفید، 54: 83.100. ##یاوری، کاظم و امیر حسین مزینی. (1382). جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران. نامه مفید، 35: 99 - 127. ##

Chuku, A.C. (2009). Measuring the Effects of Monetary Policy Innovations in Nigeria: A Structural Vector Autoregressive (SVAR) Approach. African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 5(5):112-129. ##Guechari, Y. (2012). An Empirical Study on the Effects of Real Effective Exchange Rate on Algeria’s Trade Balance. International Journal of Financial Research, 3(4):102-115. ## Hussain, E.M. & M. Haque. (2014). Is the J-Curve a Reality in Developing Countries?. Journal of Economics and Political Economy, 1(2): 231-240. ##Ivrendi, M. & Z. Yildirim. (2013). Monetary Policy Shocks and Macroeconomic Variables: Evidence from Fast Growing Emerging Economies. Discussion Paper, 61:1-26. ## Ivrendi,M. & B.Guloglu. (2010). Monetary Shocks, Exchange Rates and Trade Balances: Evidence from Inflation Targeting Countries. Economic Modelling, 27(5): 1144- 1155. ##Kodongo, O. & K. Ojah. (2013). Real Exchange Rates, Trade Balance and Capital Flows in Africa. Journal of Economics and Business, 66:22-46. ##Krugman, P.R. & M. Obstfeled. (2001). International Economics: Theory and Policy, (Fifth Edition). Addison-Wesley Publishing Company. ##Linkages, Conference series, Federal Reserve Bank of Boston, 5: 9-97. ##Lutkepohl, H. & M. Kratzig. (2004). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press. ##Modigliani, F. (1971). Monetary Policy and Consumption: Linkage via Interest Rate and Wealth Effects in the FMP Model, The Muhanji, S., C. Malikane. & K. Ojah. (2013). Price and Liquidity Puzzles of a Monetary Shock: Evidence from Indebted African Economies, Economic Modelling, 33:620-630. ##Sariola, M. (2009). Monetary Policy and Exchange Rate Shocks: Effects on Foreign Trade in Finland. Discussion Papers Ministry of Finance, 2:1-36. ##Umoru, D. & A.S. Oseme. (2013). Trade Flows and Exchange Rate Shocks in Nigeria: an Empirical Result. Asian Economic and Financial Review, 3 (7): 948-977##.