نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته‌بازی، شکل‌گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می‌توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می‌شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tax on Land Rent and Capital Housing: General Equilibrium Approach

نویسنده [English]

  • hojjat izadkhasti

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

In the absence of effective government in land and housing market and a high share of private sector in its interactions lead to non-optimal allocation of resources, demand speculation, land and housing price bubbles, reducing the purchasing power of households and increasing the share of housing costs. Thus, a tax on land rent can be reduced inefficiencies in land and housing market. In this study, analysis the economic impact of tax on land rent and capital housing in the framework of a general equilibrium model in Iran. Results from equilibrium of sensitivity model indicates that by increasing the tax rate on land rent and capital housing from zero to 25%, the equilibrium ratio of non-housing goods to housing demand increased from 1.364 to 1.423. Also, with same rate of tax on land rent and capital housing, the equilibrium ratio of capital to land demand to produce goods for housing equal 2.946 and constant. Finally, the equilibrium ratio of capital to land and labor demand to produce goods for non-housing increased from 7.422, 3.214 to 10.144 and 3.758 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General equilibrium model
  • Land tax
  • Tax on residential capital

اکبریان، رضا و حمید رفیعی (1389). تخمین کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار صنایع ایران، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، 4 (3): 5-21.## بخشی دستجردی، رسول و فاطمه ابوالحسنی طرقی (1389). بررسی وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای قابل محاسبه، فصلنامه پژوه­های اقتصادی ایران، سال پانزدهم، 44: 66-35. ##شهنازی، روح الله و شهره نصیرآبادی (1394). تعیین مالیات بهینه بر سرمایه مسکن در مقایسه با سرمایه غیرمسکن، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال نهم، 2: 23-1. ##طیب­نیا، علی و کریم زاهدی خوزانی (1390). ارائه الگوی مناسب برای اجرای مالیات بر ارزش زمین در ایران، پژوهشنامه مالیات، 10 (مسلسل 58): 124-97. ##ﻋﺒﺪی، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺴﮕﺮی آزاد ( 1387). ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑـﺮ ﻋﺎﻳـﺪات ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی، 81 و 82: 67-41. ##قلی­زاده، علی اکبر (1388). اثر مالیات بر منفعت سرمایه بر قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری، فصلنامه مهندسی ساختمان و علوم مسکن، 72: 15-57.## مروت، حبیب و جاوید بهرامی (1392). یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه بازار مسکن تهران، مجله مدلسازی اقتصادی، 21: 51-68. ##ملکی، بهاره، صامتی، مجید و همایون رنجبر (1395). تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد مطالعه ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی مقداری)، 13 (4): 163-188. ##واریان، هال ار (1378)، تحلیل اقتصاد خرد، ترجمه رضا حسینی، تهران: انتشارات نشر نی. ##

Anas, A. (2003). Taxes on Buildings and Land in a Dynamic Model of Real Estate Markets. In The Property Tax, Land Use and Land Use Regulation, ed. Netzer Dick. (Cambrideg: Edward Elgar in association with Licoln Institute of Land Policy). ##Antipa, P. & C, Schalck. (2009). Impact of Fiscal Policy on Residential investment in France, Bank of France Working Papers, 27. ##Aregger, N.A., M. Brown & E. Rossi. (2013). Transaction Taxes, Capital Gains and House Prices. Swiss National Bank Working Papers, 54-98. ##Arnott, R.J. & F.D. Lewis. (1979). the Transition of Land to Urban Use. Journal of Political Economy, 87: 161-169. ##Arnott, R.J. (2005). Neutral Property Taxation, In Journal of Public Economic Theory, 7, 27, Blackwell Publishing Limited. ##Atkinson, A.B. & J.E. Stiglitz. (1987). Lectures on Public Economics, Landon: McGrow-Hill book Co. ##Bourassa, S.C. (1990). Land Value Taxation and Housing Development: Effects of Property Tax Reform in Three Types of Cities. American Journal of Economics and Sociology, 49: 101-111. ##Brown, H.G. (1927). Land Speculation and Land-Value Taxation. The Journal of Political Economy, 35(3): 390-402. ##Brueckner, J.K. & H.A. Kim. (2003). Urban Sprawl and the Property Tax, International Tax and Public Finance, 10: 5-23. ##Brueckner, J.K. (1986). A Modern Analysis the Effects of Site Value Taxation, National Tax Journal, 39 (1): 49-58. ##Choi, K.W. (2006). Economic Effects of Land Value Taxation in an Urban Area With Large Lot Zoning: an Urban Computable General Equilibrium Approach, PH.D Thesis, Georgia State University. ##Colwell, P.F. & G.K. Turnbull. (2003). Frontage Tax and the Optimally Compact City: in the Property Tax, Land Use, and Land Use Requlation, ed. Netzer Dick. Cambridge (MA): Edward Elgar, in association with Lincoln Institute of Land Policy. ##DiMasi, J.A. (1987). The Effects of Site Value Taxation in an Urban Area: A General Equilibrium Computational Approach. In National Tax Journal, 40 (4): 577-590. ##Dwyer, T. (1982). Henry George's Thought in Relation to Modern Economics, American Journal of Economics and Sociology, 41 (4): 363-373. ##Eerola, E. & N. Maattanen. (2010). The optimal Tax Treatment of Housing Capital in The Neoclassical Growth Model. ##Feder, K.A. (1993). Issues in the Theory of Land Value Taxation. Ph.D. Dissertation, Temple University. ##Feldstein, M.S. (1977). The Surprising Incidence of a Tax on Pure Rent: A New Answer to an Old Question, Journal of Political Economy, 85: 349-360. ##George, H. (1879). Progress and Poverty, Reprinted New York: Robert Schalkenbach Foundation. ##Kay, J.A. & M.A. King. (1990). The British tax system, 5th ed. Oxford Clarendon Press. ##Mc Cluskey, W.J. & R.C. Franzsen. (2005). Land Value Taxation: An Applied Analysis.Ashgate. ##McClucksey, W.J. & et al. (1988). Land Value Taxation: An Applied Analysis, Ashgate Publishing Company. ##Mills, E.S. (1998). Land Value Taxation: Can It Will Work Today? (Cambridge (MA): Lincoln Institute of Land Policy). ##Nakajima, M. (2010). Optimal Capital Income Taxation with Housing, Working paper. ##Nichols, D.A. (1970). Land and Economic Growth, the American Economic Review,  60 (3) :332-340. ##Petru-Ovidiu‚ M. (2015). Tax Composition and Economic Growth. A panel –model Aproach for Eastern Europe, Annals Economic Series‚ 1: 89-101. ##Robert, J., B. Gary & N. Jamil. (2014). Housing, Capital Taxation and Bequests in a Simple OLG Model, Working paper. ##Smith, J.P. (2000). Land Value Taxation: A Critique of Tax Reform, a Rational Solution, Economics Program, Research School of Social Sciences, Australian National University, Discussion Paper no.417. ##Tideman, T.N. (1999). Land Is Better Than Neutral: Land Taxes, Land Speculation, and the Timing of Development. In Land Value Taxation: The Equitable and Efficient Source of Public Finance, ed. K.C. Wenzer. Armonk, New York: SHARPE. ##Whitehead, G. (1992). Economics made simple. London: Heinemann. ##