نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

از منظر رویکرد نهادگرا، محیط نهادی که اقتصاد را شکل می‌دهد، تعیین کنند‌ه‌های اساسی رفتار اقتصادی هستند و بر پویایی‌های کارآفرینی در درون هر کشور نقش کلیدی دارند. این مقاله به بررسی اثر محیط سیاسی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی کشورها بر فعالیت‌های کارآفرینانه می‌پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه‌گذاری، مدت زمان روی کار ماندن سیاست‌گذار و قابلیت دوام سیاست‌های عمومی می‌گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌شوند. در پژوهش حاضر اثر شاخص ریسک سیاسی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک فرصت‌های کارآفرینی و ضرورت کارآفرینی ) در45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2008-2015 با استفاده از روش پانل دیتا بررسی می‌شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ریسک سیاسی تاثیری منفی و معنی‌دار بر فرصت کارآفرینی داشته است در حالی‌که این متغیر تاثیری مثبت و معنی‌دار بر ضرورت کارآفرینی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political risk, institutions and entrepreneurship

چکیده [English]

In institutional approach, the institutional environment that forms the economy is the key determinants of economic behavior and has a major impact on the entrepreneurial dynamics in each country. This paper has investigated the effect of political environment as a factor of country’s institutional framework on entrepreneurship activities. Political risk & instability have negative impacts on the transparency and predictability of the macroeconomic and social environment, the investment rate, duration of policy-makers stays on task, and public policy's durability that the sum of these factors prevent the growth of creativity, entrepreneurship and long-run investment decisions. In this research, the effect of political risk index on entrepreneurship (different types of opportunity and necessity entrepreneurship) has examined in 45 developing and developed countries during the 2008-2015 period. The panel data approach has been used in this paper. The results of this research show that the political risk has a significant negative impact on opportunity entrepreneurship while it has a significant positive impact on necessity entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political risk
  • Institutions
  • opportunity entrepreneurship
  • necessity entrepreneurship

اربابیان، شیرین، زهرا زمانی و معصومه رحیمی (1393). بررسی اثر گردشگری در توسعه کارآفرینی. برنامه ریزی و توسه گردشگری، 3(10): 126-146.## آقامحمدی، جواد و حسین عبداللهی (1394). تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی، رهیافت، 14: 75-88. ##پاداش، حمید، علی نیکونسبتی (1387). نقش نهادها در توسعه کارآفرینی. دوفصلنامه برنامه و بودجه، 106: 129-154. ##چراتیان، ایمان و سعید قربانیان (1393). تحلیل آثار سیاست های پولی و مالی بر کارآفرینی. توسعه کارآفرینی، 21: 773-793. ##دانایی فرد حسن, فروهی مهشید, صالحی علی (1386). ارتقا کارآفرینی در ایران؛ تحلیلی بر نقش دولت. پژوهشنامه بازرگانی، 11(42): 221-262. ##علائی، سوسن (1390) . نقش فرهنگ کارآفرینی در توسعه کارآفرینی. پژوهش های مدیریت راهبردی، 48: 109-132. ##متوسلی، محمود و هدی زبیری (1394). پایه تئوریک نظریه پردازی‌ها در راستای  ریشه‌یابی عملکرد ناموفق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایران. تحقیقات اقتصادی، 50(3): 733-750. ##متوسلی، محمود، احمد محمود مشهدی، علی نیکو نسبتی و مصطفی سمیعی نصب. (1390). اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی  که علم اقتصاد را متحول کردند. تهران، دانشگاه امام صادق. ##

Acs, Z. & D. Audretsch.(1988). Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis. The American Economic Review, 78(4): 678-690. ##……………. (2000). The New Institutional Economics and Third World Development. In Haris J., Hunter J. & Lewis C. (eds), The New Institutional Economics and Third World Development(PP.215-233). London : Routledge. ##…………………. (2005). Development. Journal of Economic Literature. 43(1): 108-120. ##Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson (2005), “Institutions as the Fundamental Cause of Long-run Growth”, in Aghion, Philippe and Steven Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, Amsterdam: North-Holland. ##Adams, S. (2009). Intellectual property rights, political risk and economic growth in developing countries. Journal of Economics and International Finance, 1(6): 127-134. ##Aisen , A. & F. J. Veiga. (2010). How does political instability affect economic growth?. Centre Emile Bernheim Working Paper,  No.10/055. ##Aparicio, S., Urbano, D. & D. Audretsch. (2015). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological Forecasting & Social Change, 102: 45-61. ##Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons. ##Baumol, W. (2002) The free-market innovation machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton: Princeton University Press. ##Baumol, William J. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98 (5): 893–921. ##Berge, L. I. O., K. Bjorvatn. & B. Tungodden.(2014). Human and financial capital for microenterprise development: Evidence from a field and lab experiment. Management Science, 61(4): 707-722. ##Boettke, P. J., & C. J. Coyne. (2003). Entrepreneurship and development: Cause or consequence? Advances in Austrian Economics, 6: 67-88. ##Bowen, H. P., & D. Clercq. (2008). Institutional context and the allocation of entrepreneurial effort. Journal of International Business Studies, 39(4): 747-767. ##Busse, M. & C. Hefeker. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. European Journal of Political Economy, 23(2): 397-415. ##Bylund, P. & M. McCaffrey.(2015). An Institutional Approach to Political Uncertainty in Entrepreneurial Decision Making. Academy of Management Journal, doi:10.5465/AMBPP.2015.12682abstract. ##Chen, H., H. Liao., B. J. Tang & Y. M. Wei. (2016). Impacts of OPEC's political risk on the international crude oil prices: An empirical analysis based on the SVAR models. Energy Economics, 57: 42-49. ##Coase, R. H. (1992). The Institutional Structure of Production. American Economic Review, 82(4): 713-720. ##Douhan, R. & M. Henrekson. (2007). The Political Economy of Entrepreneurship: An Introduction. Research Institute of Industrial Economics Working Paper, No. 716. ##Dutta, N., R. S. Sobel. & S. Roy. (2013). Entrepreneurship and political risk. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 2(2): 130 – 143. ##Duyvesteyn, J., M. Martens & P. Verwijmeren. (2016). Political risk and expected government bond returns. Journal of Empirical Finance. ##Elbahnasawy, N. G., M. A. Ellis & A. D. Adom.(2016). Political Instability and the Informal Economy. World Development, 85: 31-42. ##Fosu, A. K. (2003). Political Instability and Export Performance in Sub-Saharan Africa. The Journal of Development Studies, 39(4): 68-83. ##Fuentelsaz, L., C. González, J. P. Maícas & J. Montero. (2015). How different formal institutions affect opportunity and necessity entrepreneurship. BRQ Business Research Quarterly, 18(4): 246-258. ##Gardner, H. (2005). Multiple Lenz on the Mind. Harvard Graduate School of  Education. Cambridge, MA 02138. ##Grechyna, D. (2016). Political frictions and public policy outcomes. Journal of Comparative Economics. ##Guerrero, M. A, S. P. Moreno & I. M. Guerrero. (2017). How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries?. Journal of Business Research, 73(17): 30-37. ##Hall, J. C., & R. S. Sobel. (2006). Public policy and entrepreneurship. Center for Applied Economics Technical Report, 06-0717. ##Harper, D. A. (2013). Property rights, entrepreneurship and coordination. Journal of Economic Behavior & Organization, 88: 62-77. ##Heikki, L. & K. Heimonen. (2015). Democracy, political risks and stock market performance. Journal of International Money and Finance, 59: 77-99. ##Jaouadi, S.,  L. Arfaoui & A. Ziedi. (2014). Political Instability and Growth: Case of the Developing Countries. International Journal of Social Science, 2 (1): 19 – 28. ##Jong-A-Pin, R. (2009). On the measurement of political instability and its impact on economic growth. European Journal of Political Economy,  25(1): 15–29. ##Lasch, F., K.Gundolf & S. Kraus. (2007). The impact of unemployment on entrepreneurship: empirical evidence from France. International Journal of Business Research, 7(2): 1-8. ##Le, Q. & P. J. Zak. (2001). Political Risk and Capital Flight. Claremont Colleges Working Papers, No. 10. ##Letaifa, S. B. & C. G. Primard. (2016). How does institutional context shape entrepreneurship conceptualizations?. Journal of Business Research, 69(11): 1528-5134. ##Levie, J. & E. Autio. (2011). Regulatory burden, rule of law, and entry of strategic entrepreneurs: An international panel study. Journal of Management Studies, 48(6): 1392-1419. ##Majbouri, M. (2016). Oil and entrepreneurship. Energy Policy, 94, 10-15. ##Mihaela, A & P. A. Teofil. (2011). Political Risk and Foreign Investment. Economic Sciences Series, XI (1): 73-78. ##North, D. C. (2005). Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press. ##North, D. C., J.W. Joseph & R. Barry. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press. ##Nyström, K. (2008). The institutions of economic freedom and entrepreneurship: evidence from panel data. Public Choice, 136(3-4): 269-282. ##Rodrik, D. (1999). Where Did All Growth Go; External Shocks, Social Conflicts and Growth Collapses. Journal of Economic Growth, 4(4): 385-412. ##Schumpeter, J. A. (1934) The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press. ##Sobel, R. S. (2008). Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 23(6): 641-655. ##Stigler, George J. (1971. The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1): 3–21. ##Thornton, P., D. Ribeiro-Soriano & D. Urbano. (2011). Socio-cultural factors and entrepreneurial activity: An overview. International Small Business Journal, 29(2): 105–118. ##Torres-Reyna, O. (2010). Panel Data Analysis Fixed & Random Effects. Princeton University. ##Urbano, D. & C. Alvarez. (2014). Institutional dimensions and entrepreneurial activity: an international study. Small Business Economics, 42 (4): 703–716. ##Veiaga, F. & A. Aisen. (2006). Does Political Instability Lead to Higher Inflation? A Panel Data Analysis. Journal of Money, Credit, and Banking, 38 (5),  Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=932587##Vortelinos, D. & S. Saha. (2016). The impact of political risk on return, volatility and discontinuity: Evidence from the international stock and foreign exchange markets. Finance Research Letters, 17: 222-226. ##Williamson, O. E. (2000).The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic literature, 38(2): 595-613. ##