نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

اثرات مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم‌های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت‌سرمایه می‌تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه‌مالی و رشداقتصادی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر مالیات‌عایدی‌سرمایه بر انباشت‌سرمایه، توسعه‌مالی و رشداقتصادی طی دوره زمانی 2014-1970 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش GMM در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد مالیات‌عایدی‌سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی را افزایش می‌دهد. همچنین افزایش نرخ رشد مالیات‌عایدی-سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه‌مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش می‌دهد. مقدار آماره J و مقدار احتمال آماره خی دو نشان می‌دهد که متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادلات همزمان همگی معتبر می‌باشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Capital Gain Tax on Capital Formation, Financial Development and Economic Growth, Case Study of Iran

چکیده [English]

The effect of tax on economic activities is an important issue in public finance. The fact that the existing system may decrease the investment motivation and consequently decrease the future life style is a great crisis. In addition to, the effects of tax system on capital formation, it can affect financial development and economic growth. In this paper, by simultaneous equations system in GMM method, the impact of capital gain tax on the capital formation , financial development and economic growth in Iran will be studied in the period of 1970-2014. The results indicate that the capital gain tax growth rate, with three lags, increases the physical capital formation growth rate. Also, capital gain tax growth rate, with three lags, decreases the financial development growth rate and increases the economic growth rate. Also, the value of J statistic and value of chi-square statistic indicate that all the entered tool variables in simultaneous equation system are valid and all the patterns are estimated correctly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital gain tax
  • capital formation
  • Economic Growth
  • financial development
  • Simultaneous Equations System

تقوی، مهدی، باقر درویشی و محمدنبی شهیکی تاش. (1388). بررسی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT). فصلنامه پژوهشنامه مالیات، 7: 154-121.## تقوی، مهدی و حسین محمدی. (1388). تأثیر زیرساخت­های سرمایه­گذاری بر رشداقتصادی ایران. فصلنامه اقتصادی، پژوهشکده اموراقتصادی، 1(32): 42-15. ##رجبی، مصطفی، مریم السادات ابن ابراهیم خواجویی و جواد میرمحمد صادقی. (1390). تحلیل اثر نرخ­های مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران- دوره زمانی 1386-1352. کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی، کرمان. ##رجبی، مصطفی، همایون رنجبر و مولود جعفری طاهری. (1388). تحلیل اثر مالیات بر رشد اقتصادی ایران، 1386-1370. اولین همایش ملی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر. ##سلمانی، بهزاد و بهزاد امیری. (1388). توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای درحال توسعه. فصلنامه اقتصاد مقداری، 4(23): 145-125. ##صامتی، مجید، رحیم دلالی اصفهانی و مرجان شهریاری­فر. (1390). اثرات مالیات و فرار مالیاتی بر عایدی­سرمای (مورد مطالعه کشورهای OECD، 2009-1979). پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد. ##فطرس، محمدحسن، ابوالفضل نجارزاده نوش آبادی و حسن محمودی. (1389). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از روش تحلیل عاملی. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی ،2(8): 132-105. ##گجراتی، دامودار. (1385). مبانی اقتصادسنجی جلد دوم. ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه تهران، چاپ چهارم. ##موتمنی، مانی. (1388). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه بررسی های بازرگانی، شماره 34. ##نوفرستی، محمد. (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا. ##

Ahmad, S., J. Horner & R. Rafiq. (2008). Financial Development and Economic Growth: Experiences of Selected Development Economic. Review of Applied Economics, 4(1-2): 1-18. ##Aregger, N., M. Brown & E. Rossi. (2013). Ransaction Taxes, Capital Gains and House Prices. Swiss National Bank Working Papers, 54-98. Fase, M.M.G. & R.C.N. Abma. (2003). Financial Environment and Economic Growth in Selected Asian Countries. Journal of Asian Economics, 14: 11-21. ##Feldstein, M. & Y. Shlomo. (1978). The Effects of The Capital Gain Tax on The Selling and Switching of Common Stock. Jurnal of Public Economics, 9(1): 17-36. ##Fuest, C., B. Huber & S. Nielsen, BO. (2004). Capital Gains Taxation and House Price Fluctuations. Department of Economics Conpenhagen Business School, Working Paper 16. ##Kilimani, N. (2009). The Link Between Financial Development and Economic Growth in Uganda: A Causality Test. a Paper Presented at The Center of Study of African Economies (CSAE) Conference 22-24th March 2009. ##Pagano, M. (1993). Financial Markets and Growth- An Overview, European Economic Review. 37: 613-622. ##Peter Englund. (1985). Taxation of Capital Gains on Owner-Occupeid Homes: Accrual Vs Realization. EUROPEAN Economic Review, 27(3): Pages 311-334. ##Rebelo, S. (1991). Long –Run Policy Analysis and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, 99(3): 500-522. ##Scully, G.W. (2006). Taxes and Economic Growth. National Center for Policy Analysis, 292. ##Seida, J., A. Wempe & F. William. (2000). Do Capital Gain Tax Rate Increases Affect Individual Investors, Trading Decisions?. Journal of Accounting and Economics, Volume 30(1): 33-57. ##Steven, F. & H. Benjamin. (1995). Capital Gain Tax Cuts, Investment, Growth, Forthcoming in the Public Policy Brief Series of the Jerome Levy Economics Institute, Working Paper, No. 147. ##Trablesi, M. (2002). Financial and Growth, Empirical Evidence from Developing Countries (1960-1990). IHEC, Tunisia. ##Young Lee, R. & H. Gordan. (2005). Tax Structure and Economic Growth. The Journal of Public Economics, 89: 1027- 1043. ##