نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تعیین‌کننده‌های قوی اندازه بخش‌ عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال‌های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (BMA)، به‌دلیل ویژگی‌های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم ‌اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین‌گیری بیزی از ضرایب، تعیین‌کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به‌ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی‌شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به‌کار برده شده در مدل نیز نشان‌دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک‌تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ‌تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Robust Determinants of Public Sector Size under Uncertainty: The Study of OIC Member Countries (Bayesian Model Averaging approach(

چکیده [English]

This article examines the robust determinants of public sector (government) size in the Organization of the Islamic Conference (OIC) member countries (includeing Iran) during the years of 1996-2013, under uncertainty of model. For this purpose, is used of the 24 variables that effect on the government size according to theoretical and empirical studies in three categories: economic, political and social variables. Bayesian Model Averaging approach (BMA) is used, due to convenience feature to consider the uncertainty assumption of model. With estimation of 100000 regressions and Bayesian averaging of coefficients, robust determinants of government size are specified. According to the results, population and dependency ratio variables, respectively, with positive and negative symptoms have a certain effect on public sector size. The impact of land area and economic globalization variables on public sector size with a positive sign is relatively important. Coefficients and significant of dummy variables used in the model also shows that countries with a federal structure and countries with presidential systems, have a smaller public sector size and oil-exporting countries, have larger public sector size than the other countries studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Sector
  • Bayesian Model Averaging Approach (BMA)
  • Uncertainty of Model
  • Organization of the Islamic Conference (OIC) Member Countries

صادقی، حسین، مجید صباغ‌کرمانی و وحید شقاقی‌شهری. (1387). بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد، مجله تحقیقات اقتصادی، 85: 236-207. ##عصاری، مصطفی. (1388). بررسی عوامل موثر برتابع تقاضای اندازه دولت در اقتصاد ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم اقتصاد و علوم اداری. ##علیزاده، محمد و ابوالقاسم گل‌خندان. (1393). آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه، دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 21(8): 80-50. ##قره‌باغیان، مرتضی. (1372). فرهنگ اقتصادی و بازرگانی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ##کفایی، محمدعلی و عباس جوزی. (1390). عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران، رویکرد میانگین‌گیری بیزی، پژوهشنامه‌ی اقتصاد کلان، 8(15): 82-61. ##گل‌خندان، ابوالقاسم. (1393). جهانی‌شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 3(10): 62-39. ##مهرآرا، محسن و سیما نصیب‌پرست. (1392). رویکرد اقتصادسنجی بیزینی برای تعیین عوامل مؤثر بر سلامت در کشورهای درحال‌توسعه، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی کاربردی، 1(2): 28-1. ##مولایی، محمد و ابوالقاسم گل‌خندان. (1392). رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 2(7): 130-107. ##نوبهار، حمیدرضا. (1391). بررسی عوامل موثر بر اندازه واقعی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ایران، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. ##

Adsera A. & C. Boix. (2002). Trade, Democracy, and the Size of the Public Sector: The Political Underpinnings of Openness, International Organization, 56(2): 229-262. ##Alesina A. & R. Wacziarg. (1998). Openness, Country Size and Government, Journal of Public Economics, 69(3): 305-321. ##Ashworth, J., E. Galli & F. Padovano. (2013). Decentralization as a Constraint to Leviathan: A Panel Cointegration Analysis, Public Choice, 156: 491-516. ##Baumol, W. (1967). Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, American Economic Review, 57: 415-426. ##Benarroch M. & M. Pandey. (2008). Trade Openness and Government Size, Economics Letters, 101(3): 157-159. ##Brennan G. & J. Buchanan. (1980). The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Cambridge. ##Cassette A. & P. Paty. (2010). Fiscal Decentralization and the Size of Government: A European Country Empirical Analysis, Public Choice, 143(1-2): 173-189. ##Draper, D. (1995). Assessment and Propagation of Model Uncertainty, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 57: 45-70. ##Dreher A. (2006). The Influence of Globalization on Taxes and Social Policy: An Empirical Analysis for OECD Countries, European Journal of Political Economy, 22(1): 179-201. ##Epifani P. & G. Gancia. (2009). Openness, Government Size and the Terms of Trade, Review of Economic Studies Limited, 76(2): 629-668. ##Eterovic D. & N. Eterovic. (2012). Political Competition Versus Electoral Participation: Effects on Government’s Size, Economics of Governance, 13(4): 333-363. ##: a Survey in a Methodological Perspective, Munich Personal RePEc Archive##Ferris S., S. Park & S. Winer. (2008). Studying the Role of Political Competition in the Evolution of Government Size over Long Horizons, Public Choice, 137(1-2): 369-401. ##Friedman, M. (1978). The Limitations of Tax Limitation, Policy Review, 5(78): 7-14. ##Gemmell N., R. Kneller & I. Sanz. (2008). Foreign Investment, International Trade and the Size and Structure of Public Expenditures, European Journal of Political Economy, 24(1): 151-171. ##George, E.I. & R.E. McCulloch. (1993). Variable Selection Via Gibbs Sampling, Journal of the American Statistical Association, 88: 881-889. ##Gupta, K. (2000). An Inquiry in to Determinants of Size in Developing Countries and Related Issues of Socioeconomic Development, State University New York at Stony Brook. ##Haider, A., M. Din & E. Ghani. (2011). Consequences of Political Instability, Governance and Bureaucratic Corruption on Enation and Growth: The Case of Pakistan, MPRA Paper. ##Hibbs, D.A. (1978). On the Political Economy of Long Run Trends in Strike Activity, British Journal of Political Science, 8: 153-175. ##Hoover, K.D. & S.M. Sheffrin. (1992). Causation, Spending, and Taxes: Sand in the Box or Tax Collectorfor the Welfare State?, American Economic Review, 82: 225-248. ##Jeffreys, H. (1961). Theory of Probability, 3rd Ed. London: Oxford University Press. ##Jin J. & H. Zou. (2002). How does Fiscal Decentralization Affect Aggregate, National, and Subnational Government Size?, Journal of Urban Economics, 52(2): 270-293. ##Kass R. & A. Raftery. (1995). Bayes Factors, Journal of the American Statistical Association, 90(430): 773-795. ##Kau, J.B. & P.H. Rubin. (2002). The Size of Government: sources and limits, Public Choice, 113: 389-402. ##Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics, John Wiley & Sons Ltd, England. ##Kramer, G.H. (1971). Short-Term Fluctuations in U.S. Voting Behavior: 1896-1964, American Political Science Review, 65: 222-251. ##Leamer, E. (1983). Let's Take the Con Out of Econometrics, American Economic Review, 73: 31-43. ##Lee, B. & S. Lin. (1994). Government Size Demographic Changes and Economic Growth, International Economic Journal, 1(8): 91-108. ##Liu, C. & J.M. Maheu. (2009). Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model-Averaging Approach, Article first published online: Journal of Applied Econometrics, 22: 4-6. ##Martinez Vazquez, J. & R.M. Mc Nab. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth, World Development, 31(9): 1597-1616. ##Mueller, D.C. & P. Murrell. (1986). Interest Groups and the Size of Government, Public Choice, 48: 125-45. ##Musgrave, R.A. (1969). Fiscal System, New Haven and London: Yale University Press. ##Niskanen, W. (1971). Bureaucracy and Representative Government, New York: Aldine. ##Noble, R.B. (2000). Multivariate Applications of Bayesian Model Averaging, Working Paper. ##Nordhaus, W.D. (1975). The Political Business Cycle, Review of Economic Studies, 42: 181-205. ##Oates, W.E. (1985). Searching for Leviathan: an Empirical Study, American Economic Review, 75: 748–757. ##Okafor, C. & O. Eiya. (2011). Determinants of Growth in Government Expenditure: An Empirical Analysis of Nigeria, Research Journal of Business Management, 5(1): 44-50. ##Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action, Cambridge: Harvard University Press. ##Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action, Cambridge: Harvard University Press. ##Peacock, A.T. & A. Scott. (2000). The Curious Attraction of Wagner’s Low, Public Choice, 102(2): 1-17. ##Peacock, A.T. & J. Wiseman. (1961). The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, Princeton: Princeton University Press. ##Prud’homme, R. (1995); On the dangers of decentralization, World Bank Economic Review, 10(2): 201-220. ##Raftery A., D. Madigan & J. Hoeting. (1997). Bayesian Model Averaging for Linear Regression Models, Journal of the American Statistical Association, 92(437): 179-191. ##Rodrik, D. (1998). Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?, Journal of Political Economy, 106(5): 997-1032. ##Rostow, W.W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge: Cambridge University Press. ##Sala-i-Martin, X., G. Doppelhofer & R. Miller. (2004). Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach, The American economic review, 94: 813-835. ##Shelton C. (2007). The Size and Ccomposition of government expenditure, Journal of Public Economics, 91(11-12): 2230-2260. ##Shonchoy, A.S. (2010). Determinants of Government Consumption Expenditure in Developing Countries: A Panel Data Analysis, Institute of Developing Economies (IDE) Discussion Paper, No. 266, Japan. ##Wu, A.M. & M. Lin. (2012). Determinants of Government Size: Evidence from China, Public Choice, 151: 255-270. ##York, Jeremy C., D. Madigan, I.I. Heuch & R.T. Lie. (1995). Birth Defects Registered by Double Sampling: A Bayesian Approach Incorporating Covariates and Model Uncertainty, Applied Statistics, 44(2): 227-242. ##