نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 -

3 استاد مدعو دانشگاه یزد

4 ندارم

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی دوره 1353 تا 1392 است. در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی پرداخته شد. نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. با توجه به تأیید الگوی غیرخطی سه آستانه بالا، وسط و پایین تعریف شد. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه‌ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می‌شود. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه‌ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non symmetrical Effect of Large Industrial Segments’ Number on Iran's Gini Coefficient

چکیده [English]

The main reason of this study is investigation in effect of the number of large industrial segments on Gini coefficient from 1974 to 2012. To this end, linear and nonlinear models are estimated. The results show that nonlinear model has more explanatory power than linear model. We defined three threshold include up, middle and down threshold, with regard to acceptance of nonlinear model. The results also show that variation in the number of industrial segment of last period has the most effect on current Gini coefficient in low threshold and is reduced with moving toward up threshold. The results also show that variation in the number of industrial segment of last period has the most effect on current Gini coefficient in low threshold and is reduced with moving toward up threshold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial
  • Gini Coefficient
  • Logistic Smooth Transition Auto regressive

جعفری صمیمی، احمد، جلال، منتظری شورکچالی و موسی تاتار (1392). امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران. مدل رگرسیون انتقال ملایم. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی،  4، (13): 128-117.## جلایی، سیدعبدالمجید و مصطفی گرگینی. (1392). بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک­های درآمدی شهری ایران. اقتصاد و توسعه منطقه­ای (دانش و توسعه)، 20، (5): 48-68. ##سالم، علی اصغر و جواد عرب یارمحمدی. (1390). بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران. روند (روند پژوهش های اقتصادی)، 19، (58): 127-151. ##صامتی، مجید و زهرالسادات سجادی. (1391). تأثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه. پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)، 7، (14): 129-150. ##طاهرخانی، مهدی. (1379). نقش نواحی صنعتی در توسعه نواحی روستائی (مطالعه موردی، نواحی صنعتی روستائی در استان مرکزی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. ##فلاح مداوی، حجت. (1382). بررسی نظام شهری استان یزد و برنامه‌ریزی بهینه آن. یزد: دانشگاه یزد. ##نوفرستی، محمد. (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. چاپ اول. موسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول. تهران. ##

 

Alesina, A. & R. Perotti. (1996). Income Distribution, Political Instability and Investment. European Economic Review, 40: 1203-1228. ##Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, New York: The New Press. ##Allison, P.D. (1978). Measures of Inequality. Amer. Social. Rev, 4: 865–880. ##Atkinson, A.B. (1970). On the Measurement of Inequality. J. Econom. Theory, 2: 244–263. ##Basu, K. (2010). Beyond the Invisible Hand: Groundwork for a New Economics, Princeton University Press, Princeton. ##Bebchuk, L. & J. Fried. (2006). Pay without performance: the Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Harvard University Press. ##Ben, h. & M. Spiegel. (1998). Growth and Investment Across Countries: Are Primitives All that Matter? Manuscript, New York University. ##Berg, A. & J. Ostry. (2011). Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? International Monetary Fund. IMF Staff Discussion Note No. 11/08. ##Bowden, R. (2016). Giving Gini Direction: An Asymmetry Metric for Economic Disadvantage. Economics Letters, 138: 96–99. ##Canavire, G. & F. Rioga. (2008). Financial Development and the Distribution of Income in Latin America and the Caribbean, Discussion Paper Series, 3796:1-18. ##Chenery, H., S. Robinson & M. Syrquin. (1986). Industrialization and Growth. A Comparative Study. New York: Oxford University Press. ##Cingano, F. (2014). Trends in Income Inequality and Its Impact on Economic Growth, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No.163, OECD Publishing. ##Dynan, K. E., J. Skinner & S.P. Zelde. (2004). Do the Rich Save More? Journal of Political Economy, 2:397-444. ##Figini, P. & V.H. Gorg. (1999). Multinational Companies and Wage Inequality in The Host Country: The Case of Lerland. Welt Wirtschaftli Chaftliches Archive, 4: 135-145. ##Harkinson, J. (2015). Bernie Sanders Goes Biblical on Income Nequality, http://www.motherjones.com/politics/2015/04/berniesanders inequality president-interview, Mother Jones Publications, (retrieved 08/06/15) ##Jayadev, A. (2013). Distribution and Crisis: Reviewing Some of the Linkages, Handbook on the Political Economy of Crisis, ed. G. Epstein and Wolfson, Oxford University Press. ##Jensen, M. & K. Murphy. (1990). Performance Pay and Top Management Incentives, the Journal of Political. Economy. 98: 225-264. ##Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, 45: 1-28. ##Lim, G.C. & P. McNelis. (2016). Income Growth and Inequality: The Threshold Effects of Trade and financial Openness. Economic Modelling, 58: 403–412. ##Lopez, A. (2008). Nonlinearities or Outliers in Real Exchange Rates? Economic Modeling, 25: 714-730. ##Lukkonen, R., P. Saikkonen & T. Terasvirta. (1988). Testing Linearity against Smooth Transition Autoregressive Models. Biometrica, 75: 491-499. ##Mankiw, N.G. (2013). Defending the One Percent, Journal of Economic Perspectives, 27: 21-34. ##Mishel, L. & N. Sabadish. (2012). CEO Pay and the Top 1%. Economic Policy Institute Brief, 332: 57-78. ##North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press. ##Philippon, T. & A. Reshef. (2012). Wages and Human Capital in the US Financial Industry: 1909-2006. The Quarterly Journal of Economics, 127: 1551-1609. ##Reinhardt, C. & K. Rogoff. (2009). This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton, NJ: Princeton University Press. ##Rubin, A. & D. Segal. (2015). The Effects of Economic Growth on Income Inequality in the US. Journal of Macroeconomics, 45: 258-273. ##Sargan, J.D. (1984). Wages and Price in The United Kingdom, A Study in Econometric Methodology, Originally Published in 1964 and Reproduced in K. F. Wallis and D. ##Senior, N. (1938 [1836]). An Outline of the Science of Political Economy, London: Allen and Unwin. ##Stiglitz, J. (2016). Inequality and Economic Growth. The Political Quarterly Volume 86, Issue Supplement S1, Version of Record online: 22 JUL. ##Stiglitz, J.E. (1974). Incentives and Risk Sharing in Sharecropping. The Review of Economic Studies, 41: 219-255. ##Tsay, R.S. (1989). Testing and Modeling Threshold Autoregressive Processes. Journal of the American Statistical Association, 84: 231-240. ##Vertakova, Y., Y. Polozhentseva & M. Klevtsova. (2015). The Formation of the Propulsive Industries of Economic Development Acting as the Growth Poles of Regions. Procedia Economics and Finance, 24: 750 – 759. ##