نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه اورمیه

2 دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه - معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

3 دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

چکیده

طی دهة گذشته و به‌ویژه بعد از بحران مالی جهانی اخیر، برنامه‌های مالی دولت‌ها و اثرات آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، موضوع محوری مباحث بین اقتصاددانان بوده است. مصرف بخش خصوصی نیز از جمله متغیرهایی است که در ارتباط تنگاتنگ با برنامه‌های دولت قرار دارد. اهمیت موضوع مصرف بخش خصوصی از یک سو و مشکل کسری بودجه مزمن و رشد فزایندة بدهی‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ‌تر می نماید . در این مقاله، اثرات غیر‌خطی بدهی‌های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک برای دورة زمانی 2012-2000 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود رابطة غیر-خطی قوی میان متغیر‌های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه‌ای 7 درصد و پارامتر شیب 8669/1 را پیشنهاد می‌کنند. در رژیم اول، بدهی‌های دولتی اثر مثبت بر مصرف خصوصی دارد اما با عبور از حد آستانه‌ای در رژیم دوم دارای اثر منفی می‌باشد. لذا در سطوح بالای بدهی‌های دولتی، چون احتمال عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها و در نتیجه افزایش مالیات‌های دریافتی از مردم برای تأمین مالی این بدهی‌ها، بالا است، بنابراین انتظار خانوارها از افزایش مالیات‌ها در آینده، باعث می‌شود مصرف جاری آن‌ها کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Threshold Effects of Government Debts on Private Consumption in OPEC Countries

نویسنده [English]

  • Negar vahabi ordakloo 1

چکیده [English]

Over the last decade, especially after the recent global financial crisis, the governments financial plans and their effects on macroeconomic variables, has been the central issue of debate among economists. Private consumption is also among the variables that are in close relationship with government programs. Because of the importance of private consumption on the one hand and the problem of chronic budget deficit and growing public debt in the developing countries on the other hand, this paper investigates nonlinear effects of government debt on private consumption in OPEC countries for the period of 2000 to 2012, using Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model. To this end, Debt-to- GDP ratio is used as transition variable. The results showed a strong nonlinear relationship between the variables studied and suggest a two-regime model with a threshold parameter of 7 percent and the slope parameter of 8669/1. In the first regime, government debts have a positive impact on private consumption but crossing the threshold value, in the second regime, have a negative impact. Therefore, in high levels of government debt because the probability of the government's ability to repay debt and the resulting increase in tax from people to finance this debt, is high, Thus, households expect higher taxes in the future, and the current consumption can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threshold Effect
  • Government Debt
  • Private Consumption

اشرفی پور، محمد علی. (1392). آثار سیاست­های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران. مجله اقتصادی، 13(7 و 8): 72-51.## اصغرپور، حسین، بهزاد سلمانی و سعید ابراهیمی. (1391). تحلیل تجربی تأثیر مخارج دولتی بر مصرف خصوصی در ایران. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 2(8): 132-105. ##تقوی، مهدی و ابراهیم رضایی. (1383). بررسی اثر سیاست­های مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، (15): 132-109. ##سایت بانک مرکزی.www.cbi.ir ##سلمانی، یونس، کاظم یاوری، بهرام سحابی و حسین اصغرپور. (1395). اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت بدهی­های دولت بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5(18): 107-81. ##شهبازی، کیومرث و لسیان سعیدپور. (1392). تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای D-8 . فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 3(12): 38-21. ##صمدی، علی حسین و سکینه اوجی مهر. (1393). بررسی اثرات غیرخطی سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی ایران در یک الگوی چرخش مارکوف با احتمال انتقال متغیر با زمان. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، 19(2) : 150-133. ##عباسیان، عزت الله و راضیه نوری. (1386). آزمون برابری ریکاردوئی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، (79) : 191-171. ##موسوی جهرمی، یگانه و آیت زایر. (1386). بررسی اثر کسری بودجه دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 8(3) : 19-1. ##

Berben, R.P. & T. Brosens. (2005). The Impact of Government Debt on Private Consumption in OECD Countries. Economics Letters, 940: 220-225.  ##Bhattacharya, R. & S. Mukherjee. (2010). Private Sector Consumption and Government Debt in Advanced Economies: An Empirical Study. IMF Working Paper 11/10, 1-27. ##Cho, D. & D. Rhee. (2013). Nonlinear Effects of Government Debt on Private Consumption: Evidence from OECD Countries. Economics Letters, (121): 504-507. ##Colletaz, G. & C. Hurlin. (2006). Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach. Working paper, 1/2006, LEO,Universite d Orleans. 1-39. ##Fok, D., D. Van Dijk & P. Franses. (2004). A Multi- level Panel Star Model for US Manufacturing Sectors. Working paper, University of Rotterdam. 1-26. ##Gonzalez, A., T. Terasvirta & D. Van Dijk. (2005). Panel Smooth Transition Regression Models. SEE/EFI Working paper Series in Economics and Finance. (604): 1-33. ##Gujarati, D. (1995). Basic Econometrics. 3rd ed. Translated from English by H. Abrishami. Tehran: University of Tehran. ##Haque, N. (1992). Fiscal Policy and Private Sector Saving Behaviour in Developing Countries. IMFstaff papers , 92/97. ##Hoppner, F. & K. Wesche. (2000). Non-linear Effects of Fiscal Policy in Germany: A Markov-Switching Approach. Discussion Paper 9/2000, Bonn Graduate School of Economics. 1-21. ##Jude, E. (2010). Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach. Journal of Economic Development,  (35): 53- 74. ##Juhl, T. & W. Sosa-Escudero. (2014). Testing for Heteroskedasticity in Fixed Effects Models. Journal of Econometrics, (178): 484-494.. ##Kadilli, A. & N. Markov. (2011). A Panel Smooth Transition Regression Model for the Determinants of Credibility in the ECB and the Recent Financial Crisis, working papers, University of Geneva, ( 11092): 1-40. ##Luukkonen, R. (1988). Testing Linearity Against Smooth Transition Autoregressive Models. Biometrika, (75): 491-499. ##Pozzi, L., F. Heylen & M. Dossche. (2002). Government Debt and the Excess Sensitivity of Private Consumption to Current Income: An Empirical Analysis for OECD Countries. Working paper 155/2002, Universiteit Gent. 1-19. ##Terasvirta, T. (1998). Modeling Economic Relationships with Smooth Transition Regressions. in A. Ullah & D.E. Giles (eds.), Handbook of Applied Economic Statistics, Dekker, New York, 55-507. ##