نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زاهدان خیابان دانشگاه _دانشگاه سیستان و بلوچستان _دانشکده اقتصاد (گروه اقتصاد )کد پستی : 98165 9128166922

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

تابع ترجیحات سیاسی (PPF) نشان میدهد که چگونه تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر عوامل غیربازاری و فرآیند چانه‌زنی سیاسی قرار می گیرد. براساس تابع ترجیحات سیاسی، میتوان نقش گروههای ذینفع در تعیین سیاست‌های درون زا را مشخص نمود. هدف از این تحقیق استخراج تابع ترجیحات سیاسی(PPF) در بازار خودروی سواری ایران در طی سالهای 1374- 1390 میباشد. در این مقاله برای محاسبه این تابع، ابتدا وزن تولیدکننده، مصرفکننده و دولت به عنوان بازیگران اصلی این بازار محاسبه می گردد. سپس مازاد رفاه گروههای ذینفع را نسبت به قیمت تعادلی محاسبه میکنیم. نتایج پژوهش حاکی از این است که در بازار خودرو بیشترین وزن مربوط به تولیدکننده و کمترین وزن را دولت دارد. به گونه ای که مازاد رفاه کل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دولت بترتیب 4275، 69245-، 8992 میلیارد ریال میباشد و میزان تابع ترجیحات سیاسی بدست آمده در این بازار برابر 370857.198- میلیارد ریال می باشد. یعنی آنکه تعادل اقتصاد سیاسی میان سه بازیگر محوری این بازار به گونه ای است که منجر به رفاه منفی(زیان اجتماعی) شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Political Preference function (Case Study for Iran's Automobile Market

چکیده [English]

The Political Preference function shows how economic decisions are affected by non-market paradigms and political bargaining process. Given the corresponding function, the role of beneficiary groups in determination of endogenous policies can be identified. This study aims to extract the political preference function for the Iran's Automobile market during the period 1995-2011.We first estimate the weight of producer, consumer and government as the basic players in the market and then measure the welfare surplus of the beneficiary groups relative to the equilibrium price. The findings indicate that the producer and government have had the largest and lowest weight in the market respectively. So that, accordingly the total welfare surplus for producers, consumers and government is 4275 billion rials, -69245 billion rials and 8992 billion rials respectively. Additionally, the value for the political function is obtained -37085.198 billion rials. That is, the political economy equilibrium of the three players leads to negative welfare (social loss).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Political Preference Function
  • Political Weight
  • Welfare Surplus
  • Automobile
  • lerner index

شیخ­زین الدین، آذر و محمد بخشوده. (1391). کاربرد نظریه بازی­ها در اندازه­گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 78، 197- 210.## موسوی، سید حبیب الله، محمد بخشوده و سمیه اژدری. (1391). تحلیل رفاهی مداخلات دولت در بازار گندم و اثرات آن بر بازار جو در قالب تئوری بازی. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 2، 106- 116.  ##

Byeong-Il, A. & D.A. Sumner. (2009). Political Market Power Reflected in Milk Pricing Regulations, Am. J. Agr. Econ, 91(3): 723-737. ##Bullock, D.S. (1994). In Search of Rational Government: What Political Preference Function Studies Measure and Assume, American Journal of Agricultural Economics, 76(3): 347- 361. ##Gardner, B.L. (1987). Causes of U.S. Farm Commodity Program, Journal of Political Economy, 95(2): 290-310. ##Im, Jeong-Bin. (1999). An Application of Political Preference Function for Agricultural Policy Reform: Rice in Korea (Policy Reform), Unpublished Ph.D. Dissertation, Department of Agricultural and Resource Economics, University of Maryland, College Park. ##Lee, D.S. & P.L. Kennedy. (2002). A Game Theoretic Analysis of U.S. Rice Export Policy: the Case of Japan and Korea, Presented at the Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Long Beach, California. ##Lee, D.S. & P.L. Kennedy. (2007). A Political Economic Analysis of U.S. Rice Export Programs to Japan and South Korea: A Game Theoretic Approach, American Journal of Agricultural Economics, 89(1): 104-115. ##Lianos, T.P. & G. Rizopoulos. (1988). Estimation of Social Welfare Weights in Agricultural Policy: The Case of Greek Cotton, Journal of Agricultural Economics, 39(1): 61- 68. ##Ohemke, J.F. & X. Yao. (1990). A Policy Preference Function for Government Intervention in the U.S. Wheat Market, American Journal of Agricultural Economics, 72(3): 631- 640. ##Paarlberg, P.L. & P.C. Abbott. (1986). Oligopolistic Behavior by Public Agencies in International Trade: The World Wheat Market, American Journal of Agricultural Economics, 68(3): 528-542. ##Rausser, G.C. & J.W. Freebairn. (1974). Estimation of Policy Preference Functions: Application to U.S. Beef Import Quotas, Review of Economic Statistics, 56(4): 437- 449. ##Sarris, A.H. & J. Freebairn. (1983). Endogenous Price Policies and International Wheat Prices, American Journal of Agricultural Economics, 65(2): 214- 224. ##Tyers, R. (1993). Agricultural Sector Impacts of Economic Reform in Greater Europe and The Former Soviet Union, Journal of Economic Integration, 8(2): 245-277. ##