نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

به منظور برآورد تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز، این مقاله از داده های پنج کشور عضو گروه دی-هشت شامل ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه و پاکستان استفاده می‌کند. بر اساس اثر پرتفولیوی متعادل، به معنای تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در بازار بورس باثبات و بدنبال آن افزایش تقاضا برای پول رایج، این دو متغیر باید با هم رابطه منفی داشته باشند. با این حال، از آنجا که شواهد به دست آمده از روش سنتی برآورد حداقل مربعات معمولی مطلوب نیست، مدل رگرسیون کوانتیل برای نشان دادن تأثیر بازار سهام بر بازار ارز خارجی تحت شرایط مختلف بازار درنظر گرفته شد. نتایج، الگوی جالب توجهی در مورد رابطه این دو بازار نشان می دهد، که گویای رابطه منفی میان بازارهای سهام و ارز خارجی است، و زمانی که نرخ ارز بسیار بالا و یا پایین باشد، این رابطه آشکارتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of stock price index on foreign exchange rate markets in the selected countries (D-8) : use of Quantile Regression

چکیده [English]

This paper estimate the impact of stock price index on foreign exchange rate, for five members of D8 countried including Iran, Indonesia, Malaysia, Pakistan and Turkey. On the basis of balanced portfolios, demand for foreign investment means investing in the stock market stabilization and subsequent increase in demand for currency, these two variables should have a negative relationship. However, the evidence obtained from the traditional method of ordinary least squares estimation is not optimal, Quantile regression model to show the impact on the stock market, the foreign exchange market under different market conditions were considered.
the results show an interesting relationship between the two markets, which indicates a negative relationship between stock markets and foreign exchange, and the exchange rate is too high or low, this relationship is more pronounced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock market
  • Exchange Rate
  • Quintiles Regression

بخشی، محمداله. (1378). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.## حیدری، حسن، سهیلا پروین، عباس شاکری و سلیمان فیضی ینگه. (1389). نوسانات تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایران: مشاهداتی بر پایه مدل­های GARCH. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره43، صص 210-189. ##سوری، علی. (1391). اقتصاد سنجی. نشر فرهنگ شناسی. ##شکی، سمانه و حمید توقیفی. (1391). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران. ارائه شده در دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه­ای، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، خرداد ماه 1391. ##موسایی، میثم، نادر مهرگان و حسین امیری. (1389). رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال هجدهم، شماره 54، صص 94-73. ##نامداری، هوشنگ. (1383). رابطه علیتی بین شاخص قیمت سهام در بورس تهران و نرخ ارز در بازار آزاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. ##نوفرستی، محمد. (1387). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ##

Ajayi, R. A. & M. Mougoue. (1996). On The Dynamic Relation Between Stock Prices and Exchange Rates. J. Financ, Res, 19, 193–207. ##Aydemir, O. & E. Demirhan. (2009). The Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Turkey. Int. Res. J. Finance Econ, (23): 207–215. ##Bahmani-Oskooee, M. & A. Sohrabian. (1992). Stock Prices and The Effective Exchange Rate of The Dollar. Appl. Econ, 24 (4): 459–464. ##Bassett, G. & H.L. Chen. (2001). Quantile style: Return-Based Attribution Using Regression Quantiles. Empir. Econ, 26 (1): 293–305. ##Buchinsky, M. (2001). Quantile Regression with Sample Selection: Estimating Women’s Return to Education in the U.S. Empir. Econ, (26): 87–113. ##Deaton, A. (1997). The Analysis of Household Surveys. Johns Hopkins, Baltimore. ##Enders, W. & P.L. Siklos. (2001). Cointegration and Threshold Adjustment. J. Bus. Econ. Stat, (19): 166–176. ##Engle, R.F. & C.W.J. Granger. (1987). Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, (55): 251–276. ##Gavin, M. (1989). The Stock Market and Exchange Rate Dynamics, Journal of International Money and Finance, 8(2):181–200. ##Granger, C.W.J., B.N. Huang & C.W. Yang. (2000). A Bivariate Causality Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence From Recent Asian Flu. Q. Rev. Econ. Finance, (40): 337–354. ##Hatemi-J, A. & M. Irandoust. (2002). On the Causality Between Exchange Rates and Stock Prices: A Note. Bull. Econ. Res, 54 (2:, 197–203. ##Ibrahim, H. & H. Aziz. (2003). Macroeconomic Variables and the Malaysain Equity Market: A View Through Rolling Subsamples. J. Econ. Stud, 30 (1): 6–27. ##Kim, K. (2003). Dollar Exchange Rate and Stock Price: Evidence From Multivariate Cointegration and Error Correction Model. Rev. Financ. Econ, (12): 301–313. ##Koenker, R. & G. Bassett. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46 (1): 33–50. ##Nieh, C.-C. & C.F. Lee. (2001). Dynamic Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates for G-7 Countries. Q. Rev. Econ. Finance, (41): 477–490. ##Oguzhan, A. & E. Demirhan. (2009). The Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates Evidence From Turkey. Int. Res. J. Finance Econ, (23): 207–215. ##Ozair, A. (2006). Causality Between Stock Prices and Exchange Rates: A Case of the United States. Master of Science Thesis, Florida Atlantic University. ##Phillips, P.C.B. & P. Perron. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regressions. Biometrika, (75): 335–346. ##Ravazzola, B. & C. Phylaktis. (1998). A Bivariate Causality Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Recent Asian Flu, The Quarterly Review of Economics and Finance, (40): 337 – 354. ##Said, S. & D. Dickey. (1984). Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Model of Unknown Order. Biometrica, (71): 599–607. ##Sevuktekin, M. & M. Nargelecekenler. (2007). Turkiye’de IMKB ve Doviz KuruArasındaki Dinamik I˙lis﹐ kinin Belirlenmesi, 8 Turkiye Ekonometri ve Istatistik Kongresi, Inonu Universitesi, Malatya. ##Smyth, R. & M. Nandha. (2003). Bivariate Causality Between Exchange Rates and Stock Prices in South Asia. Appl. Econ. Lett, (10): 699–704. ##Soenen, L.A. & E.S. Hennigar. (1988). An Analysis of Exchange Rates and Stock Prices- The U.S. Experience between 1980 and 1986. Akron Bus. Econ. Rev, (19): 7–16. ##Solnik, B. (1984). Why Not Diversity Internationally Rather Than Domestically. Financ. Anal. J, 30 (1): 48–54. ##Tsai, I.C. (2012). The Relationship Between Stock Price Index and Exchange Rate in Asian Markets: A Quantile Regression Approach. Int. Fin. Markets, Inst. and Money, 22 (7): 609– 621. ##