نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

صندوق‏ های سرمایه‏ گذاری یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه‏ گذاری در بازارهای مالی هستندکه با ایفا نقش واسطه‏ گری مالی، سرمایه ‏گذاری افراد را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل می ‏کنند. یکی از مهم‏ترین مزایای این قبیل واسطه‏ های مالی، تنوع‏ بخشی به سرمایه ‏گذاری می‏ باشد چنانکه، موجب تقلیل ریسک سرمایه‏ گذاری می‏ گردند. در چنین شرایطی به نظر می ‏رسد بتوان با تبعیت از نظریه مدرن پرتفوی، پیرامون تشکیل پرتفویی از صندوق‏ های سرمایه‏ گذاری، بر مزایای تنوع‏ بخشی حاصل از این قبیل واسطه‏ های مالی افزود. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن توجه به نقش ندامت در امر تصمیم ‏گیری، یک مدل بهینه ‏سازی تحت عنوان "کمینه ‏سازی ندامت مورد انتظار" را مطرح ساخته و با بکارگیری اطلاعات مربوط به 7 صندوق سرمایه ‏گذاری سهامی فعال در دوره زمانی 1391-1390، با استفاده از نرم ‏افزار MATLAB به اجرای مدل و در نهایت تشکیل پرتفویی از صندوق ‏های سرمایه‏ گذاری می‏ پردازد. نتایج حاکی از کارایی مدل کمینه‏ سازی ندامت مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بیشتر بودن بازده پرتفوی تشکیل شده نسبت به متوسط بازده بازار می ‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appling an expected regret minimization in constructing portfolio of mutual funds

نویسنده [English]

  • Hadi Basiir zadeh 3

چکیده [English]

Mutual funds become one of most important investing mechanisms in financial market, so that by playing your role of financial intermediary, person's investments change from a direct form to indirect form. One of the most important benefits such as financial intermediaries is diversification of investment, so that they become able to reduce the investment risk. In such circumstance it seems to be a following of modern portfolio theory on the formation of the fund's investment portfolio, these benefits are increased. Thus, by consideration the role's regret in the decision-making process, optimization model known as the "expected regret minimization" raised with regard to 7 equity mutual funds in the period 2011- 2012 and by using MATLAB, the model will be run and constructed a portfolio of mutual funds. The results showed efficient performance of expected regret minimization model in the Tehran Stock Exchange, based on The return on a portfolio composed of more than the average return of the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual funds
  • Expected regret minimization
  • Portfolio management
  • Credibility criteria
  • Regret

جباری، رامین، جمشید صالحی‏صدقیانی و مقصود امیری. (1391). ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفویی از صندوق‏های سرمایه‏گذاری سهام. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 1: 19-1.## راعی، رضا و احمد پویان‏فر. (1383). مدیریت سرمایه‏گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت. ##سینایی، حسنعلی و ادریس محمودی. (1384). بررسی تأثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 39: 96- 77. ##مؤمنی، منصور. (1392). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. ##نمازی، محمد و زکیه شوشتریان. (1374). بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران.فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، 7 و 8: 104- 82. ##

Anagnostopoulos, K.P. & G. Mamanis. (2010). A Portfolio Optimization Model with Three Objectives and Discrete Variables. Computers & Operations Research, 37)7(: 1285- 1297. ##Arenas-Parra, M., A. Bilbao-Terol & M. V. Rodríguez-Uría. (2001). A Fuzzy Goal Programming Approach to Portfolio Selection. European Journal of Oprational Research, 133: 287–297. ##Bertin, W.J. & L. Prather. (2009). Management Structure and the Performance of Funds of Mutual Funds. Journal of Business Research, 62(12): 1364-1369. ##Bhattacharyya, R., M.B. Kar, S. Kar & D.D. Majumder. (2011). Fuzzy Mean- Variance- Skewness Portfolio Selection Models by Interval Analysis. Computer and Mathematics with Application, 61(1): 126-137. ##Bilbao-Terol, A., B. Pérez-Gladish, M. Arenas-Parra & M.V. Rodríguez-Uría. (2006). Fuzzy Compromise Programming for Portfolio Selection. Applied Mathematics and Computation, 173: 251–264. ##Carlsson, C., R. Fullér & P. Majlender. (2002). A Possibilistic Approach to Selecting Portfolios with Highest Utility Score. Fuzzy Sets and Systems, 131: 13–21. ##Chang, T.J., S.C. Yang & K.J. Chang. (2009). Portfolio Optimization Problems in Different Risk Measure Using Genetic Algorithm. Expert Systems with Application, 36(7): 10529-10537. ##Chen, L.H. & L. Huang. (2009). Portfolio Optimization of Equity Mutual Funds with Fuzzy Return Rates and Risks. Expert Systems with Applications, 36(2): 3720-3727. ##Georgescu, I. & J. Kinnunen. (2011).Credibility Measures in Portfolio Analysis: from Possibilistic to Probabilistic Models. Journal of Applied Operational Research, 3(2): 91-102. ##Gupta, P., M.K. Mehlawat. & A. Saxena. (2008). Asset Portfolio Optimization Using Fuzzy Mathe Matical Programming. Information Sciences, 178: 1734–1755. ##Huang, X. (2009). A Review of Credibilistic Portfolio Selection. Fuzzy OptimDecis Making, 8(3): 263-281. ##Huang, X. (2011). Minimax Mean-Variance Models for Fuzzy Portfolio Selection. Soft Comput, Vol. 15, No. 2,Pp. 251-26. ##Ida, M. (2002). Mean-variance Portfolio Optimization Model with Uncertain Coefficients. Proceedings of IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 3: 1223–1226. ##Kilicman, A. & G. Sivalingam. (2010). Portfolio Optimization of Equity Mutual Funds- Malaysian Case Study.Advances in Fuzzy Systems, 1-7. ##Kuo, R.J. & C.W. Hong. (2013). Integration of Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization for Investment Portfolio Optimization. Applied Mathematics & Information Sciences, 7(6): 2397- 2408. ##Lacagnina, V. & A. Pecorella. (2006). A Stochastic Soft Constraints Fuzzy Model for a Portfolio Selection Problem. Fuzzy Sets and Systems, 157: 1317–1327. ##León, T., V. Liern & E. Vercher. (2002). Viability of Infeasible Portfolio Selection Problems: A fuzzy approach. European Journal of Operational Research, 139: 178–189. ##Li, X., B. Shou & Zh. Qin. (2012). An Expected Regret Minimization Portfolio Selection Model. European Journal of Operational Research, 218(2): 484-492. ##Liu, B. & Y.K. Liu. (2002). Expected Value of Fuzzy Variable and Fuzzy Expected Value Models. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 10: 445–450. ##Mhiri, M. & J.L. Prigent. (2010). Optimal Portfolio Allocation and Regret Theory. Research Working. ##Michenaud, S. & B. Solnik. (2008). Appling Regret Theory to Investment Choices: Currency Hedging Decisions. Journal of International Money and Finance, 27(5): 677-694. ##Pendaraki, K., C. Zopounidis & M. Doumpos. (2005). On the Construction of Mutual Fund Portfolios: A Multicriteria Methodology and an Application to the Greek Market of Equity Mutual Funds. European Journal of Operational Research, 163(2): 462-481. ##Taghizadegan, Gh., Z. AlipourDarvish & A. Yavaran Bakhshayesh. (2014). Portfolio Optimization of Equity Mutual Funds in Tehran Stock Exchange (TSE) With Fuzzy Set. Management and Administrative Science Review, 3(2): 484-494. ##Tanaka, H. & P. Guo. (1999). Portfolio Selection Based on Upper and Lower Exponential Possibility Distributions. European Journal of Operational Research, 114: 115–126. ##Tanaka, H., P. Guo & B. Türksen. (2000). Portfolio Selection Based on Fuzzy Probabilities and Possibility Distributions. Fuzzy Sets and Systems, 111: 387–397. ##Vercher, E., J.D. Bermúdez & J.V. Segura. (2007). Fuzzy Portfolio Optimization Under Downside Risk Measures. Fuzzy Sets and Systems, 158: 769–782. ##Watada, J. (1997). Fuzzy portfolio selection and its applications to decision making. Tatra Mountains Mathematical Publication, 13: 219–248. ##Zhang, W.G., Y.L. Wang, Z.P. Chen & Z.K. Nie. (2007). Possibilistic Mean-Variance Models and Efficient Frontiers for Portfolio Selection Problem. Information Sciences, 177: 2787–2801. ##Zhang,W.G. & Z.K. Nie. (2004). On Admissible Efficient Portfolio Selection Problem. Applied Mathematics and Computation, 15: 357–371. ##