نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

3 دانشیار اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام.

چکیده

یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی‌ثبات و توام با نوسانات شدید می‌باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی‌ثباتی اقتصادی تلقی می‌شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش‌صنعت. بدین منظور، برای اندازه‌گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی‌کار و انباشت‌سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین‌الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی‌اثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect Of Terms Of Trade and its Uncertainty On The Industrial Sector's Value Added In Iran

نویسنده [English]

  • abdullah shayan zeinvand 1

چکیده [English]

One of the main features of the more of developing countries is high volatility in the economic environment. Since volatility in terms of trade considered by many economists as an important factor in the economic environment's volatility in above mentioned countries. this study has been conducted to assess the effect of terms of trade and its Uncertainty on industry sector's value added in Iran by using time series data (1352-1391). For this purpose, the uncertainty of the term of trade has been measured by EGARCH model; and to estimate relationships between variables in model, ARDL approach was used. Results revealed that in the long term, the uncertainty of term of trade has negative and significant effect on the value added of the industrial sector. Logarithm of terms of trade, labor force and capital accumulation also have a significant positive effect on the value added of the industrial sector, but international trade integration index has no effect on value added in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terms of trade
  • volatility of terms of trade
  • industrial sector's value added

پیش بهار، اسماعیل، محمد قهرمان زاده و ابراهیم جاودان. (1393). اثر بی­ثباتی رابطه مبادله بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 22(88): 60-41.## چابکرو، غلامرضا، علی حسین صمدی و وحید مصفایی. (1389). تأثیر تکانه‌های رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران. مجله مطالعات اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1(2):141-115. ##حسینی، میرعبداله و فاطمه باقری. (1393). محاسبه و تحلیل رابطه مبادله نفت خام در جهان و جایگاه ایران در آن در چهار دهه گذشته. پژوهشنامه بازرگانی، 49:56-65. ##حسینی، میرعبداله و میرهادی سیدی. (1381). بررسی رفتار رابطه مبادله بازرگانی ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 22: 25-56. ##سلمانی، بهزاد، سیدعلی کازرونی و لیلا فرویزی. (1389). بررسی تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز، 14-126. ##شاه آبادی، ابوالفضل. (1384). منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران. جستارهای اقتصادی، 4: 230-254. ##کازرونی، علیرضا و سکینه سجودی. (1389). بررسی اثر بی­ثباتی رابطه­ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی،90: 119-139. ##کاظمی، سیده فاطمه، نازنین حبشی زاده و مجید فشاری. (1393). اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران (آزمون نظریه رشد بگواتی). کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه­ی اقتصادی و مدیریت مالی، مهر 93، شیراز. ##کلباسی، حسن و سید عبدالمجید جلائی. (1381). بررسی اثرات جهانی‌شدن بر تجارت خارجی ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 11: 113-128. ##نونژاد، مسعود و مهدی روشن قیاس. (1390). اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، 12(46):183-200. ##

Blattman, C., J. Hwang & J. Williamson. (2007). Winners and Losers in the Commodity Lottery: The Impact of Terms of Trade Growthg and Volatility in the Periphery 1870-1939. Journal of Development Economics, 82:156-179. ##Bleaney, M. & D. Greenway. (2001). The Impact of Terms of Trade and Real Exchange Rate Volatility on Investment and Growth in sub-Saharan Africa. Journal of Development Economics, l65:491-500. ##Cashin, P. A. & C. J. McDermott. (1998). Terms of Trade Shocks and the Current Account. IMF Working Paper, Vol. 177. ##Engel, R.F. & C.W.J. Granger. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica 55: 251-276. ##Grimes, A. (2004). A Smooth Ride: Terms of Trade, Volatility and GDP Growth. Journal of Asian Economics,17: 583-600. ##H. W. Singer. (1949). Relative prices of Exports and Imports of Underdeveloped countries, Un. ##Hock, T.W. (2009). Terms of Trade and Economic Growth in Japan and Korea: an empirical Economics. http://www.springerlink.com/content/xh84v327 k7675482/.##Jawaid, S.T. & S.A. Raza. (2012). Effects of Terms of Trade and its Volatility on Economic Growth in India. Economic Modeling, 33: 940-946. ##Jan Dehn. (2000). Commodity price uncertainty in developing countries. CSAE Working Paper Series 2000-12, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford. ##Mendoza, E. (1997). Terms-of-Trade Uncertainty and Economic Growth. Journal of Development Economics, 54:323-356. ##Prebisch, R. (1950). The Economic Development of Lation America and its principle Problems, Economic Bulletion for latin America. ##Weytt, K. (2007). The Impact of Terms of Trade Volatility on Economic Growth and Investment in Australia, Prepared for the National Honors Colloquium. University of New South Wales. ##Williamson, J. (2008). Globalization and the Great Divergence: terms of Trade Booms, Volatility and The Poor Periphery, 1782–1913. Working Paper 13841, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1-51. ##