نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور یزد پژوهشگر اقتصادی

2 مدرس

چکیده

در این مقاله اثر اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از روش داده کاوی بررسی شده است. شاخص نشان‌دهنده وضعیت توزیع درآمد ضریب جینی است. این تحقیق که شامل چهار سناریو می باشد، به پیش بینی توزیع درآمد در سال های آینده پرداخته است و نتایج حاصله نشان می دهد که اعمال گام دوم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه به طور مساوی به همه ی گروههای درآمدی توزیع درآمد را نامتعادل تر می کند. همچنین ، اعمال گام دوم هدفمندی یارانه با پرداخت نقدی یارانه به هفت دهک اول درآمدی، توزیع درآمد را نسبت به زمانی که بطور مساوی به همه دهک درآمدی توزیع شود، متعادل تر می سازد، اما در کل توزیع درآمد را نا متعادل تر می کند. و سناریوی سوم مبنی بر اعمال گام دوم هدفمندی یارانه و پرداخت نقدی تنها به گروههای پایین درآمدی ، توزیع درآمدرا نسبت به حالت های قبل متعادلتر می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect ofthe second stage ofsubsidieson income distributionin the economyof Iran

چکیده [English]

In this paper,the effect ofthe implementation ofthe second stage ofsubsidieson income distributionin the Iranian economy, using data miningtechniqueshave been studied.The status of the income distribution is the Gini coefficient.The research, which is four scenarios to predict the distribution of income in the coming years, including four scenario is focused on the research, to predict the distribution of income in the coming years. And the results show that the second step, targeted subsidies and cash subsidies applied evenly to all income groups more unequal the income distribution. Also, the second phase targeted subsidies with cash subsidies to seven first-class income, income distribution than when equally to all deciles of income distribution, it makes more balanced, but in general the income distribution more uneven. The third scenario is applied to the second step, targeted subsidies and cash payments only on lower income groups, income distribution makes more balanced than in the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution of income
  • the Gini coefficient
  • the second step is targeted subsidies
  • cash payments
  • data mining

اسماعیلی، فروغ. (1390). بررسی اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران.  فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی، (12)91: 18-12.## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی­ها و سیاست­های اقتصادی، بانک اطلاعات سری­های زمانی اقتصادی. ##بانویی، علی اصغر و زورار پرمه. (1384). آثارسیاست­های اقتصادی بر رفاه خانوار. مطالعه موردی کاهش یارانه حامل­های انرژی و کالاهای اساسی. موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی. ##بزرگزاده. مهدی. (1375). حذف یارانه انرژی و آثارآن بر دهک­های هزینه در بخش خانوارهای شهری، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران. ##پرمه. زورار. (1384). بررسی یارانه انرژی و آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی بر سطوح قیمت­ها در ایران. فصلنامه پژوهش­های بازرگانی. شماره 34. ##پیندیک. رابرتو رابینفیلد دانیل. (1384). کاربرد ایویوز در اقتصاد سنجی. ترجمه علیرضا مرادی. سازمان انتشارات جهاددانشگاهی واحد تهران. ##حسینی. فریدون. (1375). بررسی رابطه قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشورهای oecd. پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد. ##زریر. نگین تاجی. (1388). تأثیر سیاست­های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران». پایان­نامه دکتری دانشگاه شهیدبهشتی تهران. ##سالنامه آماری ایران. مرکز آمار ایران. 87- 1355. ##قادری. فرید و جعفر رزمی و عسگر صدیقی. (1384). بررسی تأثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخص­های کلان اقتصادی با نگرش سیستمی. نشریه دانشکده فنی. شماره 4. ##گجراتی. دامور. (1372). مبانی اقتصادسنجی. مترجم حمیدابریشمی. انتشارات دانشگاه. تهران. ##مرکز آمار ایران. (1364). مقایسه اجمالی شاخص­های نابرابری توزیع درآمد در سال­های 61 – 1347. ##مرکز آمار ایران. (1364). مقایسه توزیع درآمد در ایران و چند کشور جهان. ##مرکز آمار ایران. (1387). توزیع درآمد در خانوارهای شهری و روستایی کشور 86-1376، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. ##مرکز آمار ایران. (1363). مقایسه اجمالی شاخص­های نابرابری توزیع درآمد در ساله­های 1361 و 1362. ##مرکز آمار ایران. (1364). چگونگی توزیع درآمد در استان­های کشور61-1356. ##مرکز آمار ایران. (1377). اندازه شاخص­های فقر و نابرابری توزیع درآمد در طی سال­های 75-1365. ##مهدی، جلولی. (1388). بررسی اثر حذف یارانه‌ها بر متغیر‌های عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد‌سنجی کلان ساختاری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی. ##ناظم، محسن. (1389). بررسی افزایش قیمت حامل­های انرژی و تأثیر آن بر روی صادرات بخش صنعت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران. ##نوفرستی، محمد. (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، انتشارات رسا، چاپ اول. ##نوفرستی، محمد. (1381). آمار در اقتصاد و بازرگانی، انتشارات رسا، چاپ نهم. ##

Abounoori, E. (2003). Unemployment, Inflation and Income Distribution: A Crosscountry Analysis. Journal of Iranian Economic Review. 8(9): 1-11. ##Blejer, M. (1990). The impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution in Philippine. the Review of Economics and Statistics. 72(3):414-23. ##Blejer, M.I. & I. Guerrero. (1990). The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines. Review of Economics  and Statistics. 72(3). ##Blinder, A. & H. Esaki. (1978). Macroeconomic Activity and IncomeDistribution in the postwar United states. The Review of economics. ##Fetini, H. & R. Bacon. (1999). Economics Aspects of IncreasingEnergy Prices to Border Prices In The Iran. Document of Word Bank. ##Frend, L. Caroline & Walich I. Cheistine. (1995).  Raising Household Energy Prices in Poland Who Gains? Who Loses.Policy Research Working Paper. ##Robert, S. Pindyck. (1979). Structure of World Energy Demand .Jornal of Energy and Development. Statistics.60: 604-609. ##