نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد- گروه اقتصاد کشاورزی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت از متغیرهای مهم اقتصاد کلان می‌باشند که چگونگی ارتباط میان آن‌ها از سؤالات اصلی محققین طی سه دهه اخیر بوده است. لذا، هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری می‌باشد.
در این مقاله با استفاده از داده‌های تابلویی 50 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره 2012-1990، از سه روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای جزء خطا، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی وآزمون علّیت دومیترسکو-هورلین استفاده شده است.
با در نظر گرفتن سایر تعیین‌کننده‌های تراز تجاری، نتایج هر سه روش اقتصادسنجی نشان می‌دهد که رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری مثبت و معنی‌دار می‌باشد و لذا فرضیه کسری دوگانه برای کشورهای در حال توسعه معتبر است. لذا، با توجه به اثرات نامطلوب کسری بودجه و حساب جاری پیشنهاد می‌شود که کشورهای در حال توسعه با افزایش مالیات، از یک سو به منابع درآمدی پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دست یابند و از سوی دیگر، بی‌ثباتی و کسری حساب جاری خودرا نیز کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the relationship between current account deficits and budget deficits in Iran and selected developing countries

چکیده [English]

Current account balance and the budget balance are important macroeconomic variables that the relationship between them is one of the important questions for economic researchers over the past three decades.
The major aim of this paper is to investigate the empirical relationship between budget deficit and current account deficit.
By using panel data of 50 developing countries over the period 1999-2012 and by using three panel data methods (a two-stage least squares error component, the systematic generalized moments causality test and Dumitrescu-Hurlin) this research has been done.
Considering the other determinants of trade balance, the results of all three methods shows that the relationship between budget deficits and current account deficits were positive and significant, and therefore bilateral deficit hypothesis valid for developing countries. Therefore, because the adverse effects of the current account deficit and budget deficit, developing countries must impose higher taxes and find more tax revenues sources to achieve sustainable financing of the budget deficit and decrease volatility and current account deficit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • budget deficit
  • current account deficit
  • bilateral deficit hypothesis
  • Panel data