نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

چکیده:
در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the effect of interest rate increase of bank loans in Iran’s economic growth in the sterotype an newkeynesian dynamic stochastic general equilibrium model

چکیده [English]

Abstract
In economics of Iran, bank interest rate is determined by imperative form and by considering high inflation rates in Iran, it is per formed negative real interest rate and financial repression. In this research, by Mackinnon and Shaw’s view, it has been investigated the effect of bank loans interest rate in the investment and production in economics of Iran. In order to, the first it was designed an DSGE model for economics of Iran. This model includes four parts household, firm, trading banks, government and central bank. The results indicated that based on bank credits interest rate increased but is reduced investment, bank credits and GDP. Thus the increase of bank loans interest rate is caused to reduce the economic growth. Therefore, Mackinnon and Shaw ۥtheory is rejected in economics of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interest rate
  • Economic Growth
  • DSGE
  • bank loan