نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نظریه لیندر در مورد مشابهت اقتصادی کشورهای عضو گروه همکاری BRICS تحت نظام های ارزی مختلف (شناور آزاد، شناور مدیریت شده، میخکوب شده خزنده و میخکوب شده) است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، طی دوره سال های 2013-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های ترکیبی پویا، سارگان و همبستگی سریالی به ترتیب جهت بررسی مانائی متغیرها، عدم همبستگی ابزارها با جزء اخلال و اعتبار ابزارها و محدودیت های گشتاوری انجام شد. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد در این گروه اقتصادی اعمال نظام ارز شناور تاثیر معناداری بر جریان تجارت نداشته است. نظام ارز شناور مدیریت شده تاثیر معنادار و معکوس و نظام های میخکوب شده خزنده و میخکوب شده تاثیر معنادار و مثبتی بر جریان تجارت داشته است. نظریه لیندر تحت نظامهای ارزی مختلف اعمال شده در این گروه همکاری اقتصادی منطقه ای مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of the Linder theory in BRICS countries applying different exchange rate arrangements (GMM system)

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the Linder theory in BRICS countries applying different exchange rate arrangements. Countries examined in this study group, consists of 5 countries during the years 2001-2013 using the generalized gravity model and a two-step method of moments, generalized system of (GMM). Common unit root tests for dynamic panel data, Sargan and serial correlation (M2) was applied in order to evaluate stationary of variables, no correlation between the instruments and stochastic terms and limits of generalized moments. The results showed that using free floating exchange rate arrangement had meaningless effects on bilateral trade in selected countries. Managed floating exchange rate arrangement had meaningful and negative effects while pegged and crawling pegged had positive effects on bilateral trade. The Linder hypothesis was significant and confirmed by applying different exchange rate arrangements in regional trade cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linder theory
  • economic similarity
  • exchange rate arrangements
  • regional trade corporations
  • generalized gravity model