نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،

2 مدیر گروه اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

مقاله تمایل کودکان (18-10) سال و کودکان کار (14- 10 سال) به اشتغال و تحصیل با استفاده از روش پروبیت با دو معادله تصمیم برای جامعه شهری ایران در سال 1390 بررسی می شود امار مورد نیاز از امار بودجه خانوار استخراج گردید و در نرم افزار stata مورد ازمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که افزایش تحصیلات کودکان و کودکان کار باعث افزایش تمایل کودکان پسر به ادامه تحصیل بیش از دختران و به اشتغال، کمتر از آنها می شود. همچنین پسرانی که مطابق رده سنی خود تحصیل می کنند نسبت به دختران ، تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارند ولی پسرانی که مطابق رده سنی خود موفق به تحصیل نمی شوند احتمال اشتغال آنها بیش از دختران است. در خانوادههایی که پدر و مادر سطح تحصیلات بالاتری دارند تمایل کودکان و کودکان کار به اشتغال، کمتر و به تحصیل بیشتر می باشد. اشتغال مادر نیز باعث می شود که تمایل کودکان پسر و دختر به اشتغال بیشتر و به ادامه تحصیل کمتر باشد همچنین احتمال اشتغال و ترک تحصیل کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر است. در خانواده هایی که والدین سواد ندارند و یا تحصیلات آنها کمتر از ابتدایی است، تمایل کودکان و کودکان کار به اشتغال بیشتر از تحصیل است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Child Workers Decide to Employment and Education in Iran

نویسندگان [English]

  • mehdi shahraki 1
  • simin ghaderi 2

چکیده [English]

abstract:

In this paper investigates willingness of children (18-10 years) and children (14 to 10 years) in employment and education using bprobit model by household budget data for 2011.
estimation run in stata software.
The results show that increasing the education of children and child labor increases boys tend to education more than girls.
In families where parents have higher education, willingness of Children and child labor to employment is low and to education is high . also The results show that mother's employment lead to increase in willingness of boys and girls Children to employment and decrease their willingness to education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child labors
  • employment
  • Education