نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن کوتاهمدت هر یک عوامل ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت دوره قبل با استفاده از مدل تصحیح خطای انتقال ملایم می‌باشد. در این مطالعه از داده‌های سالانه دوره (1363-1389) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از قضیه انگل وگرنجر به بررسی مانایی داده‌ها و رابطه بلندمدت پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهند که مدل غیرخطی قدرت توضیحدهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. به گونه‌ای که تغییر در ضریب جینی و بیکاری دوره قبل بر سرقت دوره جاری در حد آستانه‌ای وسط و بالا برای هر دو متغیر بیشترین تاثیر را دارد. در مورد طلاق با توجه به نتایج حاصل شده در هر سه آستانه تاثیر مثبت بر سرقت دارد. هر چند که در آستانه بالا بیشترین تاثیر را دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effect of Gini Coefficient, Unemployment and Divorce on Robbery in Iran

نویسنده [English]

  • Hosein Akbarifard 1

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the short-run asymmetric effect of the gini coefficient, unemployment and divorce on the prior period robbery, using error correction smooth transition model. This study using annual data (1363-1389). For this purpose, at first we investigate data constant and long-run relationship using Engel and Granger hypothesis. The results show that non-linear model has higher explanatory power than the linear model, So that the change in the gini coefficient and unemployment of prior periods on the current period's robbery in middle and high threshold for both variables have the greatest effect. In divorce cases, according to the results of the three threshold has a effect impact on robbery. However, in high threshold it has the greatest effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Effect
  • Gini coeficient
  • Unemployment
  • Divorce
  • Robbery