نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران

چکیده

تجزیه و تحلیل کارایی و آگاهی از تکنولوژی صنایع برای برنامه‌ریزان اقتصادی و صنعتی دارای اهمیت است. صنعت سیمان دارای نقش زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و عمرانی کشور است. در این تحقیق وجود انحصار و وضعیت تغییرات تکنولوژیکی عوامل تولید در کارخانه سیمان فارس براساس شاخص‌های بازدهی نسبت به‌مقیاس و صرفه‌های ناشی از مقیاس بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون‌های به‌ظاهرنامرتبط تکراری طی دوره‌ی 91:12-1381:1 و داده‌های فصلی استفاده شده است. مطابق برخی از نتایج این تحقیق، به‌دلیل وجود بازدهی فزاینده نسبت به‌مقیاس و صرفه‌های ناشی از مقیاس، وجود انحصار طبیعی در این کارخانه قابل رد نبوده است. همچنین مطابق شاخص پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی با کاهش هزینه‌ها در این صنعت همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation parameters of technological change and analyzes the cost structure of Fars Cement Company

چکیده [English]

Performance analysis and information technology industries are important economic and industrial planners. Cement industry has great role in the development and progress of the country's economic development. In the present research situation of monopoly and technological changes in the production of cement- Fars based indicators return to scale and economies of scale are investigated. For the analysis of the Translog cost function and Seemingly Unrelated Regressio (SUR) during the period 1381:1-91:12 and the seasonal data are used. According to some results, because there are increasing returns to scale and economies of scale, natural monopoly in the factory has not been excluded. Also according to the advancement of technology, the advancement of technology in this industry has been associated with lower costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Monopoly
  • Translog cost function
  • Returns to scale
  • SUR