نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایلام - بلوار پژوهش - دانشگاه ایلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه اقتصاد - جناب آقای دکتر حشمت الله عسگری 9125288540

2 کارشناسی ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده

طلاق یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی در جامعه است و متأسفانه آمار طلاق در ایران نیز رو به افزایش است. اخیراً، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در آسیب‌شناسی بسیاری از مسائل اجتماعی مانند طلاق به ریشه‌های اقتصادی این معضلات از جمله موضوع درآمد و نوسانات آن توجه ویژه‌‌ای پیدا کرده‌اند. از این‌رو در این تحقیق اثر نوسانات درآمد خانوار روی طلاق در ایران بررسی شده است. همچنین، نوسانات درآمد خانوار به دو جزء شوک‌های موقت و شوک‌های پایدار تفکیک شده و اثر هر دو جزء بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده‌های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در سطح خطای 5 درصد، شوک‌های موقت درآمد خانوار موجب افزایش نرخ طلاق می‌شوند اما، شوک‌های پایدار درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر معناداری ندارند. علاوه بر این، در تحقیق حاضر برخی از عوامل مؤثر بر احتمال طلاق نیز بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و شاخص مسکن بر نرخ طلاق دارای اثر مثبت و معنادار هستند اما نرخ سواد و درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر منفی می‌گذارند. نسبت شهرنشینی نیز بر نرخ طلاق اثر مثبت و معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Transitory and Permanent Household Income Shocks on Divorce in Iran

نویسنده [English]

  • Behrooz Badpa 2

چکیده [English]

Divorce is one of the social problems in our society and unfortunately, the divorce rate in Iran is high. Recently, Economist and Sociologists in the pathology of many social problems such as divorce have highlighted specific role of the economic roots of these problems (e.g. income and its fluctuations). In this article, we investigate the effect of household income volatility on divorce in Iran by separating the household income shocks into transitory and permanent components. The study uses panel data of 30 states in Iran for the period of 2004-2012 (8 years). We find that at the 5% level, transitory household income shocks increase the rate of divorce, while the rate of divorce are unaffected by permanent household income shocks. Moreover, some of the factors affecting the rate of divorce has investigated in the present study. The study finds that at the 5% level, unemployment rate, women's economic participation rate and region-of-residence indicator have significant positive effect on the divorce rate but the literacy rate and household income have negative effect on divorce rate. Urbanization ratio also (at the %10 level) has significant positive effect on the divorce rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transitory and permanent household income shocks
  • Divorce
  • Panel data