نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مدرس دانشگاه پیام نور، واحد هرسین

چکیده

می‌توان تولید کل یک جامعه را حاصل انباشت و تعامل سه نوع سرمایه دانست: نخست سرمایه فیزیکی که از طریق بهبود در کیفیت ابزار و ماشین‌آلات، بهره‌وری نیروی‌ کار را افزایش می‌دهد و از این طریق رفاه را بهبود می‌بخشد، دوم سرمایه انسانی که به شکل مهارت‌ها، آموزش، تعلیم و کارآموزی تحقق می‌یابد و سوم، سرمایه اجتماعی که با تسهیل، تسریع و کم هزینه ساختن مبادله‌های اقتصادی موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت افزایش بهره‌وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص به‌عنوان شاخص سرمایه فیزیکی، نرخ باسوادی (سواد و پوشش تحصیلی) به‌عنوان شاخص سرمایه‌ی انسانی و شاخص ریسک بین‌المللی کشور (ICRG) به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری کل عوامل تولید، با استفاده از روش ARDL و طی دوره زمانی 1388-1371 پرداخته شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از برآورد مدل، سرمایه فیزیکی تأثیر معناداری بر بهره‌وری ندارد، اما سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، به‌عنوان عواملی مهم در افزایش بهره‌وری، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبت و معنی‌دار بر بهره‌وری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating the Effects of Human, Physical and Social Capitals On Total Factor Productivity (A Case Study OF Iran)

چکیده [English]

The production of a country can be achieved by accumulation and interaction of three species of capital considered. First, physical capital through improvements in quality of tools and machinery, labor productivity increases and thereby improve welfare, Second, the human capital that will be realized in the form of skills, education and training and Third, social capital by facilitate, expedite and reduce the cost of economic exchange increase the productivity. accordingly and given the importance of increasing productivity in growth and economic development, this paper investigate the effect of variables: growth rate of gross fixed capital as an indicator of physical capital, the rate of literacy (literacy and education coverage) as an indicator of human capital and international risk index (ICRG) as an indicator of social capital on total factor productivity, using ARDL model over the period 1992-2009 has been paid. According to the results obtained of the estimation model, Physical capital has no significant effect on productivity, but human and social capitals are important factors in increasing productivity and have significantly, positive effects impact on productivity in short-run and also long-run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • physical capital
  • social capital
  • total factor productivity
  • Iran