نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

شناخت الگوی مصرفی خانوارها در نسل‌های مختلف سنی و بررسی تغییرات تدریجی آنها در طی زمان، همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که به بررسی رفاه اقتصادی خانوارها در طی دوران زندگی می‌پردازد. در این مطالعه الگوی مصرفی نسل‌های سنی مردان جوان در چارچوب نظریه ادوار زندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی الگوی مصرفی خانوارها نوعی الگوی داده‌سازی نسلی طراحی‌شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده‌های مقطعی بودجه خانوار نسل‌هایی از خانوارها در طی سال‌های 1369 تا 1390 مورد ردیابی قرار می‌گیرند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، کمترین میزان مصرف توسط نسل‌های جدیدتر صورت می‌گیرد. همچنین هر چه نسل‌های سنی جوان‌تر می‌گردند اختلاف مصرفی بین آن‌ها نسبت به نسل‌های قبلی کمتر می‌شود. نتایج مربوط به اثر سن نیز نشان می‌دهد کمترین میزان مصرف در سن 21 سالگی صورت می‌گیرد و با افزایش سن میزان مخارج مصرفی خانوار افزایش می‌یابد. نتایج مربوط به اثر زمان نشان‌دهنده‌ی آن است که میزان افزایش مصرفی در دهه‌ی دوم (سال‌های 1380 تا 1390) به نسبت بیشتر از میزان افزایش مصرفی در دهه‌ی اول (1380 تا 1370) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study Generation The Expenditure Profile Of Young Men In Iran

چکیده [English]

Knowledge the household expenditure profile in different ages generations and investigated to identify the gradual change of expenditure over time, always been one of the most important economic issues to investigate and analysis the economic welfare of the household in lifetime.
In this paper, is examined the expenditure profile of young men in Life cycle theory. For survey average the household expenditure profile typical pattern Data building pseudo-panel is designed. The pattern is designed by combining data from cross-sectional household budget generations of families in the years 1990 to 2011 are on track. The results indicate the lowest consumption occurs by newer generations. Whatever younger generations are consumption difference between them is less than in previous generations. The age effect shows the lowest level consumption occurs at age 21 and household consumption expenditure increased with increasing age. The time effect also shows Amount increase in consumption in the second decade (between 2001 and 2011) to more than the amount consumed in the first decade (1991 to 2001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Cycle Theory
  • Pseudo-panel Data
  • Age Effect
  • Time Effect
  • Cohort Effect