نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارمند

چکیده

هدف این پژوهش آزمون هم‌چولگی و هم‌کشیدگی به عنوان عوامل ریسک و متعاقباً قیمت‌گذاری آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده بورس مذکور طی سال‌های 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی رابطه گشتاورهای مشترک مورد نظر و بازده سهام از مدل فاما و مک‌بث (1973) بهره گرفته شده است. جهت تصریح هر چه دقیق‌تر تاثیر گشتاورهای مشترک، اثر متغیرهای بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم کنترل گردیده است. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که اثر گشتاور مشترک مرتبه سوم (هم‌چولگی) در تبیین تغییرات بازده سهام به لحاظ آماری دارای معنادار ضعیف و تاثیر هم‌کشیدگی غیرمعنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Higher Co-Moments; Evidence from Asset Pricing

چکیده [English]

This research evaluates the role of co-skewness and co-kurtosis as measures of risk on returns at Tehran Stock Exchange. For this purpose a sample of 96 companies listed in the stock market for the period of 1380-1392 is tested. The method used in this research is the two stage Fama Macbeth cross section regression method (1973). In order to clarify the affect of higher moments the effects of size, book to market value, momentum and beta is also controlled. There is weak evidence that co-skewness is priced. In return there was no relationship between co-kurtosis and stock return at Tehran Stock Exchange market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "asset pricing"
  • "co-skewness"
  • "co-kurtosis"

تهرانی، رضا، میثم بلگوریان و احمد نبی‌زاده. (1387). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗأﺛﻴﺮ ﭼﻮﻟﮕﻲ و ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ داراﻳﻲ ﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­ای، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، 4: 52-35.## راعی، رضا، سعید بهاروند و مسعود موفقی. (1389). قیمت گذاری دارایی با عوامل بیشتر (بررسی تجربی در بورس تهران با استفاده از داده های تلفیقی)، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 7(4):  115-101. ##

 

Adesi, G.B., P. Gagliardini & G. Urga. (2012). Testing Asset Pricing Models With Coskewness. Journal of Business & Economic Statistics: 474-485. ## Chiao, C., K. Hung & S. Srirastava. (2003). Taiwan Stock Market and Four-Moment Asset Pricing Model. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 3: 355-381.## Chaudhry, D. (2001). Coskewness and Cokurtosis in Future Markets. Journal of Empirical Finance: 55-81. ##Dittmar, R.F. (2002). Nonlinear Pricing Kernels, Kurtosis Preference, and Evidence from the Cross Section of Equity Returns. Journal of Finance 57: 369-403. ##Fama, E. & K. French. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance 47: 427-465. ##Fama, E. & K. French. (1993). Common Risk Factors in The Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics 33: 3–56. ##Fama, E.F. & J.D. MacBeth. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy 81: 607-636. ##Fang, H. & T.Y. Lai. (1997). Co-kurtosis and Capital Asset Pricing. Financial Review 32: 293-307. ##Francis, J.C. (1975). Skewness and Investor’s Decisions. Journal of Financial and Quantitative Analysis 120:163-176. ##Harvey, C.R. & A. Siddique. (1999). Autoregressive Conditional Skewness. Journal of Financial and Quantitative Analysis 34: 465-487. ##Harvey, C.R. & A. Siddique. (2000). Conditional Skewness in Asset Pricing Tests, Journal of Finance 55: 1263-1295. ##Heaney R., Y. Yihui Lan & S. Treepongkaruna. (2012). A Test of Co-skewness and Co-Kurtosis The Relevance of Size, Book to Market and Momentumin Asset Pricing. ##Hwang, S. & S.E. Satchell. (1997). Modelling emerging Market Risk Premia Using Higher Moments. Journal of Finance and Economics 4: 271-296. ##Kraus, A. & R.H. Litzenberger. (1976). Skewness Preference and The Valuation of Risk Assets.Journal of Finance 31: 1085-1100. ##Mitra, D. & S.K. Low. (1998). A Study Of Risk And Return In Developed and Emerging Markets from a Canadian in Perspective. Mis-Atlantic Journal of Business 34: 75-91. ##Smith, D.R. (2007). Conditional Coskewness and Asset Pricing. Journal of Empirical Finance 17: 91-119. ##