نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

چکیده

تورم یکی از مهمترین مشکلات مطرح در اقتصاد است که آثار زیان‌بار بسیاری از جمله عدم تخصیص بهینه منابع، کند شدن روند رشد اقتصاد و ایجاد نااطمینانی از آینده به همراه دارد. این پژوهش با موضوع «تأثیر بانک‌های تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران» نیز تلاشی در جهت روشن نمودن زیربخشی از موضوع تورم بوده‌است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مدل پژوهش که برگرفته از مدل سیدراسکی (1967) می-باشد، گسترش داده شده و جهت نزدیک‌تر نمودن به واقعیت پارامترهایی به آن اضافه شده و با استفاده از روش بهینه‌یابی رمزی که یک روش تعادل عمومی پویاست، حل می‌شود. پس از جمع-آوری و تخمین داده‌های مورد نیاز، مدل پژوهش تشکیل شده و با استفاده از نرم افزار مناسب عملیات بهینه‌یابی و کالیبراسیون انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورمی که می‌تواند بیشترین رفاه اجتماعی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، نرخ 0196/0- است. این نرخ که بیان‌گر بیشترین میزان تابع رفاه است، قاعده بهینگی فریدمن را تأمین می‌نماید. با توجه به نتایج به‌دست آمده از مدل تئوریک پژوهش کاهش قدرت خلق پول بانک‌های تجاری از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ رشد جمعیت می‌تواند به کاهش تورم بهینه منجر گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of commercial banks and population growth on optimal inflation

نویسندگان [English]

  • Rasul Bakhshi Dastjerdi 1
  • Majid Sheikh Ansari 2

چکیده [English]

Inflation as one of the most important considerable problems in economy has many harmful effectssuch as lack of optimum source allocation, retarding the process of economic development and creation of uncertaintyin the future. This study with the topic of "optimal inflation for Iran by using general equlibrium model of Sidrauski" is an attempt to clear one subset of inflation issue.
The method of this study is descriptive-analytic. At first, we developed the Sydraskimodel,and for more accordance with reality, some parameters were added and it was solved by using Ramsey optimization method, which is a dynamic general equilibrium method. After gathering and estimating necessary data, the model was established and by using Matlab software,optimization and calibration operations were done.
The results of investigation indicate that the optimal inflation, which is capable to bring the most social welfare for Iranian economy, is -0.0196. This rate, which expresses the most welfare, provides Freedman’s optimization formula. The results of theoretical model indicate that, reducing the money creation power of commercial banks by increasing legal reserve rateand population growth can lead to less optimal inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Rate of Inflation
  • Sidrauski Model
  • Calibration
  • Rate of Legal Reserve
  • Growth Rate of Population

امینی، علیرضا و حاجی محمد نشاط. (1384). برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره 81-1338، مجله برنامه و بودجه، 90: 86-53.## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری­های زمانی. ## بخشی دستجردی، رسول و رحیم دلالی اصفهانی. (1390). آسیب شناسی نظریه بهره و نظام بانکداری متعارف، یزد: انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول. ##توکلیان، حسین. (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 3: 22-1. ## جعفری صمیمی، احمد و وحید تقی نژاد عمران. (1383). رابطه بین تورم ورفاه: مطالعه­ای تجربی در اقتصاد ایران، پژوهشهای اقتصادی، 14: 88-59. ## جعفری صمیمی، احمد و وحید تقی نژاد عمران. (1383). هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید، تحقیقات اقتصادی، 64: 72-55. ##حاجی خدازاده، حسین. (1391). تحلیل منابع رشد اقتصاد ایران با استفاده از کالیبراسیون الگوی رشد بهینه اوزاوا-لوکاس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد و مدیریت. ## زائری، محمد و کامران ندری. (1392). محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران، راهبرد اقتصادی در ایران، 4: 70-39. ## مرکز آمار ایران. ##

Begg, D.K.H. (1980). Rational Expectations and Non-Neutrality of Systematic Monetary Policy, Review of Economic Studies, 47(2):  293-303. ## Correia, I. & P. Teles. (1996). Is the Friedman Rule Optimal When Money is an Intermediate Good, Journal of Monetary Economics, 38(2): 223-244. ## De Alencar, L.S. & M.I. Nakane. (2003). Real Balances in the Utility Function: Evidence for Brazil, Working Paper Series of Banco Control of Publications, 68: 1-29. ## Den Hann, W.J. (1990). The Optimal Inflation Path in a Sidrauski-Type Model with Uncertainty, Journal of Monetary Economics, 25: 389-409. ## Dittmar, R.D. & W.T. Gavin. (2005). Inflation-Targeting, Price-path Targeting and Indeterminacy, Economics Letters, 88: 336-342. ## Echavaria, P.R. (2005). Disinflation Costs under Inflation Targeting in a Small Economy, Master Thesis in Banco de la Republica, Colombia. ## Friedman, M. (1969). The Optimum Quantity of Money and Other Essays, Chicago Press, Aldine. ## Groth, C. (2011). Lecture Notes in Macroeconomics Mimeo, are Available at: http://www.econ.ku.dk/okocg/vm-general/chapters_vm.htm. ## Heer, B. (2003). Non Super Neutradity of Money in the Sidrauski Model with Heterogenous Agents, Economics Bulletin, 5: 1-6. ## Hitoshi, F. et al. (2008). Optimal Inflation for Japan’s Economy, Journal of the Japanese and International Economics, 22: 439-475. ## Lioui, A. & P. Porcet. (2008). Monetary Non-Neutradity in the Sidrauski Model under Uncertainty, Economics Letters, 100:  22-26. ## Mansoorian, A. & L. Michelis. (2006). The Transition to a New Inflation Rate in Models with Habit Formation, Economics Letters, 91:  56-60. ## McCallum, B. & M. Goodfriend. (1987). Demand for Money: Theoretical Studies, in the New Palgrave, a Dictionary of Economic, ed. By John Eatwell, Murray Miltage and Peter Newman, London, Macmillan, New York, Stockton Press: 775-781. ## Ramsey, F.P. (1928). The Mathematical Theory of Saving, Economics Journal, 28(152): 543-559. ## Reis, R. (2007). The Analytics of Monetary Non-Neutradity in the Sidrauski Model, Economics Letters, 94: 129-135. ## Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomic; 3ed Edition, McGrow-Hill. ##Shone, R. (2004). Economic Dynamics, Phase Diagrams and Their Economic Application; Second Edition, Cambridge University Press. ## Sidrauski, M. (1967). Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy, The American Economic Review, 57 (2): 534-544. ## Wang, P. & C.K. Yip. (1992). Alternative Approach to Money and Growth, Journal of Money, Credit and Banking,  24(4): 553-562. ##