نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق

2 دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران است. بدین منظور یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر برای بازار کار ایران طراحی شده است که هفت بخش تولیدی و دو نوع نیروی کار ماهر و ساده را به تفکیک در بر دارد. هم‌چنین در این مدل فروضی مانند تحرک ناقص نیروی کار و جانشینی نیروی کار ماهر و ساده در نظر گرفته شده‌اند. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 کالیبره شده‌ است. نتایج تحقیق نشان داده‌اند که با افزایش حداقل دستمزد اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش‌های تولیدی شامل بخشهای کشاورزی، بالادستی نفت و گاز، سایر انواع انرژی، خدمات، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنعت و تولید فلزات کاهش یافته، در حالی که اشتغال نیروی کار ماهر در بخشهای‌ کشاورزی و خدمات افزایش و در سایر بخش‌ها کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Increasing Minimum Wage on Skilled and Unskilled Labor in Iran: A CGE approach

چکیده [English]

The aim of this paper is to study the effects of minimum wage increase on employment in Iran. For this purpose, we deploy a multi-sector, multi-labor computable general equilibrium model which includes some important assumptions of the labor market such as imperfect mobility of labor, labor-leisure choice, minimum wage and substitution between skilled and unskilled labor. Two types of labor-skilled and unskilled labor- are considered in this model. The model is calibrated based on 2001 Micro Consistent Matrix. Results show that minimum wage increase will decrease unskilled labor employment in all sectors while it will increase skilled labor employment in agriculture and services sectors and decrease skilled labor employment in other sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum wage
  • Unskilled labor
  • Skilled labor
  • computable general equilibrium model

امینی، علیرضا و فرزانه منصوری. (1387). تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان. پژوهشنامه اقتصادی: 3 121-139.## آرمن، سید عزیز و وحید کفیلی و مجتبی قربان­نژاد. (1393). بررسی رابطه دوسویه بین حداقل دستمزد و بیکاری. مطالعات اقتصاد کاربردی، 3(12): 221-236. ##بانک مرکزی ایران. خلاصه تحولات اقتصادی کشور، سال­های مختلف. ##پژویان، جمشید و علیرضا امینی. (1380). آزمون تجربی اثر قانون اشتغال حداقل دستمزد بر اشتغال گروه­های جمعیتی جوان در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 2: 57-74. ##جوادی، صفورا و حسن طایی. (1387). اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در صنایع کارخانه­ای ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، 3: 65-84. ##فلیحی, نعمت و علاءالدین ازوجی. (1382). معیارهای تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن بر بازار کار ایران. موسسه کار و تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی. ##کریمی موغاری، زهرا و رامتین بیدار. (1394). بررسی رفتار حداقل دستمزد و اثر آن بر اشتغال جوانان در بازار کار ایران. اقتصاد کلان، 10(19): 140-117. ##منظور، داود و ایمان حقیقی و محمد ابراهیم آقابابایی. (1391). بررسی اثر صرفه­­جویی در مصرف برق بر بازار نهاده­های تولید با استفاده از یک الگو تعادل عمومی. برنامه­ریزی و بودجه. 17(4): 25-44. ##یزدانی، فرشید. (1389). حداقل دستمزد در ایران. فصلنامه گفتگو، 55: 155-169. ##

Bernstein, J. & J. Schmit. (1998). Making Work Pay: The Impact of the 1996-97 Minimum Wage Increase.Washington, D.C.: Economic Policy Institute. ##Brown, C. (1999). Minimum Wages, Employment, and the Distribution of Income. In Handbook of Labor Economics, vol. 3, ed. Orley Ashenfelter and David Card, 2101–2163. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ##Brown, C., C. Gilroy & A. Kohen. (1982). The Effect of the Minimum Wage on Employment and Unemployment. Journal of Economic Literature, 20(2): 487–528. ##Card, D, L.F. Katz & A.B. Krueger. (1994). Comment on David Neumark and William Wascher, ‘Employment Effects of Minimum and Subminimum Wages: Panel Data on State Minimum Wage Laws. Industrial and Labor Relations Review 47(3): 487–496. ##Card, D. (1992). Do Minimum Wages Reduce Employment? A Case Study of California, 1987–1989. Industrial and Labor Relations Review, 46(1): 38–54. ##Card, Dd. & A.B. Krueger. (1994). Minimum Wages and Employment:A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. American Economic Review, 84(4): 772–793. ##Hirsch, B.T., B. Kaufman & T. Zelenska. (2011). Minimum Wage Channels of Adjustment. IZA Discussion Paper No. 6132. Germany: Institute for the Study of Labor. ## http://www2.gsu.edu/~ecobth/IZA_HKZ_MinWageCoA_dp6132.pdf##Holland, D., S. Bhattacharjee & L. Stodick. (2006). Assessing the Economic Impact of Minimum Wage Increases on the Washington Economy: A General Equilibrium Approach. Working paper series WP 2006-12, Washington State University. ##ILO. (2006). International Labour Standards on Wages. http://ilo.org##Katz, L.F. & A.B. Krueger. (1992). The Effect of the Minimum Wage on the Fast Food Industry. Industrial and Labor Relations Review, 46(1): 6–21. ##Küster, R., I.R. Ellersdorfer & U. Fahl. (2007). A CGE-Analysis of Energy Policies Considering Labor Market Imperfections and Technology Specifications. ##Meer, J. & J. West. (2015). Effects of the minimum wage on employment dynamics. Journal of Human Resources. ##Neumark, D. & W.L. Wascher. (2008). Minimum Wages. MIT Press Books, The MIT Press, edition 1, volume 1, number 0262141027, June. ##Robinson, J. (1933). The Economics of Imperfect Competition. London: Macmillan and Co., Ltd. ##Sabia, J.J., R.V. Burkhauser & H. Hansen. (2015). Are the Effects of Minimum Wage Increases Always Small? New Evidence from a Case Study of New York State. Industrial and Labor Relations Review, 65(2): 350-376. ##Slonimczyk, F. & P. Skott. (2012). Employment and Distribution Effects of the Minimum wage. Journal of Economic behavior & Organization, 84(1): 245-264. ##