نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سراسری تبریز

2 دانشگاه سراسری تبریز

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار بازار در کدهای 4 رقمی صنایع منسوجات ایران طی سال‌های 1379-1386 بهره‌گیری از رهیافت داده‌های تابلویی پویا است. در این چارچوب، از متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری عامل عملکرد بازار و از متغیر درجه تمرکز به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری عامل ساختار بازار استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای عملکرد بازار تأثیر مثبت بر شاخص تمرکز بازار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای شدت صادرات، نرخ فروش و شدت هزینه‌های سرمایه‌گذاری بر درجه تمرکز بازار مثبت می‌باشد.

طبقه‌بندی JEL: L66 , C33 , L1.
واژگان کلیدی: ساختار بازار، صنایع منسوجات، داده‌های تابلویی پویا، ایران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of the Profitability on Market Structure in the Iranian Textile Industries (Dynamic Panel Data Approach)

چکیده [English]

This paper using a dynamic panel data approach investigates the impact of the profitability on the market concentration in the Iranian four-digit textile industries during the years 2000-2007. To this end, we used the profitability and the market concentration degree to measure the market performance and the market structure, respectively. The results of this study indicate that the profitability as a criterion for market performance has a positive effect on the market concentration. In addition, the effect of the export intensity, sales ratio, and investment intensity on the market concentration is positive.
JEL Classifications: L1, C33, L66.
Keywords: Market Structure, Textile Industries, Dynamic Panel Data, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Structure
  • Textile Industries
  • Dynamic Panel Data
  • Iran

پورعبادالهان، محسن، الهام وفائی و سعیده صمدزاد. (1393). بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای تمرکز، شدت تبلیغات و سودآوری در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران، مجله سیاستگذاری اقتصادی، 6(11):169-193.## پورعبادالهان کویچ، محسن، سعیده صمدزاد و الهام وفائی. (1389). بررسی الگوی ساختار، رفتار و عملکرد بازار: مطالعه موردی صنایع چرم، کیف و کفش ایران. فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی. 2 (3): 1- 20. ##خدادادکاشی، فرهاد. (1394). اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد). چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. ##صدرایی جواهری، احمد و مجتبی منوچهری. (1391). پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20 (63): 105-132. ##فلاحی، فیروز، مجید فشاری و سیاب ممی‌پور. (1389). بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای تبلیغات، تمرکز و سودآوری در صنایع ایران (رهیافت معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. 45 (15): 49-76. ##گزارش سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور. (1394). گروه صنعت و معدن، تهران، صص 141-152. ##مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از کارگاه‌های ده نفر کارکن و بالاتر. ویرایش سوم، سال‌های 1379-1386. ##نیک‌گهر، عبدالحسین. (1369). فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی. تهران: انتشارات علمی صفار. ##وفائی، الهام، محسن پورعبادالهان کویچ، فیروز فلاحی و حامد عبدالملکی. (1394). بررسی الگوی ساختار، رفتار و عملکرد بازار: مطالعه موردی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران، اولین همایش اقتصاد صنعتی ایران، دانشگاه تبریز، تبریز. ##یوسفی، محمدقلی. (1382). اقتصادصنعتی. جلد دوم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. ##

Arellano, M. & S. Bond. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58: 277 – 297. ##Brozen, Y. (1971). The Persistence High Rates of Return in High – Stable Concentration Industries. Journal of Law and Economics 14(2): 501 – 512. ## Chidoko, C., R.C. Sakuhuni & S. Mufandaedza. (2015). The Structure-Conduct-Performance paradigm and the Beer Industry in Zimbabwe, Global Journal of Advanced Research, 2(4): 735-741. ##Clarke, R.S.W., M. Davies & Waterson. (1984). The Profitability Concentration Relation: Market Power or Efficiency? Journal of Industrial Economics 32: 50-435. ##Demstez, H. (1973). Industry Structure, Market rivalry and Public policy. Journal of Law and Economic 16(1): 1 - 9. ##Iwasaki, N. (2006). Dynamic Issues in Applied Microeconomics: Market Performance, Market Structure and Advertising Competition, Oregon State University, Dissertation of Doctor of Philosophy in Economics. ##Junior, H.S.d.F., M.P.M. Meuwissen & A.G.J.M.O. Lansink. (2014). Integrating Structure, Conduct and Performance Into Value Chain Analysis, Journal on Chain and Network Science, 14(1): 21-30. ##Konstantinidis, C. (2009). The Competitiveness of the Greek Μeat Ρrocessing Εnterprises. Paper Provided by European Association of Agricultural Economists in its series 113th Seminar, September 3-6, Chania, Crete, Greece with number 58078. ##Lee, Y.C. & Y.H. Yang. (2015). Analysis of INDUSTRIAL Structure, Firm Conduct and Performance – A Case Study of the Textile Industry, Autex Research Journal, DOI: 10.1515. ##Martin, S. (1979). Advertising, Concentration and Profitability: The Simultaneity Problem. The Bell Journal of Economics 10(2): 639-647. ##Maryanchyk, I. (2000). Performance and Concentration in a Transition Economy (The Case of Brewing Industry). Kiev-Mohyla Academy.1-42. ##Pickford, M. & M. Wai. (1995). The Profitability-Concentration Relationship in New Zealand Manufacturing Industry: Some Preliminary Findings Using Census Data. School of Applied and International Economics, Massey University. New Zealand. ##Resende, M. (2007). Structure, Conduct and Performance: A Simultaneous Equations Investigation for the Brazilian Manufacturing Industry. Journal of Applied Economics 39(7): 937-942. ##Sahoo, D. & P. Mishra. (2012). Structure, Conduct and Performance of Indian Banking Sector, Review of Economic Perspectives, 12(4): 235–264. ##Santos, R.A. (1995). Dynamics of Market Structure, Advertising and Profitability: A VAR Approach. Applied Economics, Taylor and Francis Journals 27(7): 631-34. ##Tung, G.S., C.Y. Lin & C.Y. Wang. (2010). The Market Structure, Conduct and Performance Paradigm Reapplied to the International Tourist Hotel Industry. African Journal of Business Management 4(6): 1116-1125. ##Uri, N.D. & M. B. Coate. (1989). Modeling Industry Structure and Economic Performance. Mathematical and Computer Modeling 12(12): 1531-1544. ##Vlachvei, A. & K. Oustapassidis. (1998). Advertising, Concentration and Profitability in Greek Food Manufacturing Industries. Agricultural Economics. Blackwell1 8(2): 191-198. ##