نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اخیراً عوامل موثر بر فساد اقتصادی، توجه زیادی در میان اقتصاددانان و سیاست گذاران به خود جلب کرده است، زیرا فساد یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی، کاهش مشروعیت دولت، افزایش فعالیت های غیرقانونی و بی ثباتی های سیاسی کشورها است؛ از این رو هدف این مطالعه برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران به روش فازی و بررسی رابطه علی آن با اقتصاد زیرزمینی با استفاده از آزمون علیت هشیائو طی دوره زمانی 1391-1357 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که روند شاخص فساد اقتصادی در ایران علی رغم نوسان زیاد در برخی از سال ها طی سال های اخیر روند فزاینده ای به خود گرفته است. بر اساس سایر نتایج این مطالعه نیز، یک رابطه علی دو ‌طرفه بین اقتصادزیرزمینی و فساد اقتصادی در ایران وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimate the index of Corruption in Iran Using Fuzzy Logic and Investigation of its Relationship with the Underground Economy using Hsiao causality test

چکیده [English]

In recent years, the factors influencing the corruption, have attracted more attention among the economists and policy makers, because corruption is one of the main obstacles to economic growth, declining government legitimacy, increased illegal activity and political instability of countries. Therefore the purpose of this study is to estimate the index of corruption in Iran during the period of 1978-2013. In this study, to estimate the index of corruption the fuzzy logic (Fuzzy Logic) that is popular in applications such as ambiguous time series is used. The results show that the index of corruption have been fluctuating in some years but in recent years the trend index of corruption has been upward. The other results of this study show that a two-way causal relationship between underground economy and corruption existed in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index of Corruption
  • Fuzzy Logic
  • Iran

برومند، شهزاد. (1387). فساد، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران). فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، 5(2): 129-107.## خضری، محمد. (1384). تحلیل نهادی فساد اداری. فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 3، شماره مسلسل 29. ##زراء­نژاد، منصور، زهرا، شهری، صلاح، ابراهیمی، پویان، کیانی (1391). برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران: رویکرد MIMIC. مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه بابلسر، آبان ماه. ##زراء­نژاد، منصور، صلاح، ابراهیمی، پویان، کیانی. (1391). برآورد میزان قاچاق کالا در ایران به روش MIMIC، فصلنامه سیاست­گذاری اقتصادی، در دست چاپ. ##سجودی، سکینه، سید کمال، صادقی. (1390). اندازه دولت و فساد: بررسی رابطه علی  در بین کشورهای اسلامی. فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 14(4): 183-157. ##صادقی، حسین، عباس عصاری، وحید شقاقی شهری. (1388). اندازه­گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 66: 174-139. ##

Becker, Gary S. (1974). A Theory of Social Interactions, Journal of Political Economy 82(6): 1063-1093. ##Billger, S. M. & Goel, R.K. (2009). Do Existing Corruption Levels Matter in Controlling Corruption? cross-country quartile regression estimates. Journal of DevelopmentEconomics, 90. ##Buehn, A., Karmann, A. & Schneider F. (2009). Shadow Economy and Do-It-Yourself Activities: The German Case. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 164 (4): 701-722. ##Fisman, R. & Gatti, R. (2002). Decentralization and Corruption: Evidence across countries. Journal of Public Economics, 83(3): 325-345. ##Friedman, Eric, Simon Johnson, Daniel Kaufmann & Pablo Zoido-Lobatón. (2012). Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries, Journal of Public Economics, 76: 459-493. ##Gardiner, J. A. (1993). Defining Corruption. Corruption and Reform, 7: 2 111-124. ##Gerlagh, Reyer & Pellegrini, Lorenzo. (2007). Causes of Corruption: A Survey of Cross-Country Analyses and Extended Results. Econ Gov, 9:245–263. ##Glaeser, E.L. & Saks. (2006). Corruption in America .Journal of Public Economics, 90, 1053-1072. ##Glenn, C. T. (2007). Corruption and Economic Development in the Peoples Republic of China, The University of Toledo. ##Goel, R. K. & Nelson, M. A. (1998). Corruption and Government Size: A Disaggregated Analysis. Public Choice, 97(1): 107-120. ##Hsiao. (1982). Autoregressive Modeling and Causal Ordering of Economic Variables. Journal of Economic Dynamics and Control, 4: 243-259. ##Korneliussen, R. J. & Ona, E. (2003). Synthetic Echograms Generated From the Relative frequency Response. ICES Journal of Marine Science, 60: 636 – 640. ##Kotera, G., K. Okada,& S. Samreth. (2010). A Study on the Relationship Between Corruption and Government Size: The Role of Democracy. MPRA Paper, No. 25015. ##La Porta, R. & Others. (1999). The Quality of Government. Journal of Law, Economics and Organization, NBER Working Paper No. 6727. ##Li Wanb. (1997). A Fuzzy Logic Approach to Modeling the Underground Economy in Taiwan, Journal of Public Physical, 362: 471–479. ##lotfiZadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 8 (3): 338-353. ##Gunnar, M.(1968). Asian Drama: An Inquiry Into The Poverty of Nations. Harmondsworth and New York: Penguin and Twentieth Century Fund. ##Pellegrini, L. & Gerlagh, R. (2004). Corruption Effects on Growth and Its TransmissionChannels. Kyklos. 57: 429-456. ##Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government, Cambridge University Press, Cambridge. ##Scully, G.W. (1991). Rent-Seeking in U.S. Government Budgets, 1900-88. Public Choice 70. ##Tanzi, V. & Davoodi, H. (1997). Corruption, Public Investment and Growth. WorkingPaper No. 97-139, ## International Monetary Fund, Washington, D.C ##