نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد بابل

چکیده

تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی پس از بحران بدهی دهه 1980 از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه اثر بدهی خارجی دو جانبه و چند جانبه(استقراض از موسسات بین المللی) به تفکیک در کنار برخی از متغیرهای اقتصاد کلان، بر رشد بررسی شده است. در این رابطه، از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و سری زمانی طی سال های1359-1391 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بلند مدت و کوتاه مدت، بدهی خارجی دو جانبه تاثیر مثبت ولی غیر معنی دار، در حالی که بدهی چندجانبه(استقراض از نهادهای بین المللی) تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته‌اند. بنابراین بر اساس نظریه حدآستانه ای بدهی- رشد، به نظر می رسد اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر در حدی از بدهی خارجی استفاده نموده که توانسته به فرآیند رشد کمک نماید. هم چنین، نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی و تجارت باز، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of foreign debt and macroeconomic indicators on economic growth in Iran

نویسنده [English]

  • fatemeh nazari

چکیده [English]

The effect of external debt on economic growth is a debatable issue between economists since the debt crisis in 1980’s.This study examined the effects of foreign debt on economic growth in Iran.The effect of bilateral and multilateral external debt separately, along with some macroeconomic variables on growth is investigated.In this regard, to estimate the specified research model, Auto Regressive Distributed Lag Approach for annual data has been used during the years 1359-1391. The results suggest that long-term and short-term bilateral foreign debt had positive but insignificant impact, while multilateral debt (borrowing from international institutions) had a positive andsignificant impact on economic growth in the period under review.So based on the theory ofdebt- growth threshold, it seems that over the last three decades, the external debt could contribute to the growth process.Also, other results of this study show that in the long run, capital, human capital and trade openness have a significant and positive effect on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • bilateral external debt
  • multilateral external debt

افشاری، زهرا. (1384). عوامل موثر در کارایی استفاده از استقراض خارجی در ایران، علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 32: 51-17.## امام وردی، قدرت اله و امید شریفی. (1389). بررسی رابطه تجارت خارجی و باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ایران 1353-1386، اقتصاد: علوم اقتصادی، 13: 157-137. ##جعفری صمیمی، احمد، محمد علیزاده و خسرو عزیزی. (1385). بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کلان در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 6(4): 46-25. ##دلاوری، مجید و سجاد بصیر. (1390). تأثیر بی ثباتی اقتصادی و کسری (مازاد) بودجه بر رشد اقتصادی ایران، نشریه: اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 286: 311-300. ##علیزاده، محمد، ابوالقاسم گلخندان و صاحبه محمدیان منصور. (1394). تأثیر آستانه­ای بدهی­های خارجی بر رشد اقتصادی ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره 2: 24-1. ##غلامی، امیر و اکبر کمیجانی. (1390). رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه اقتصاد کاربردی، 1(3): 25-1. ##فرهادی، علیرضا. (1383). بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران، مجله برنامه و بودجه، 9(!): 58-27. ##کرباسی، علیرضا و مهدی پیری. (1388). بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران، مجله دانش و توسعه، 16(27): 160-145. ##مرادی، محمدعلی و مریم مهدی زاده. (1384). تجارت خارجی ورشد اقتصادی ایران، اقتصاد: اقتصاد و تجارت نوین، 3: 72-38. ##مولایی، محمد و ابوالقاسم گلخندان. (1392). اثرات بلندمدت و کوتاه مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران (با در نظر گرفتن متغیر بدهی­های خارجی)، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 2(5): 101-97. ##

AbdolRahman, N. (2012). The Relationship between Budget Deficit and Economic Growth from Malaysian Perspective: An Approach, International Conference on Economics,38: 54-58. ##Adegbite Esther, O., S. Ayadi & O. Felix. (2008). The impact of Nigeria's External Debt on Economic Development. International Journal of Emerging Markets, 3 (3): 285 – 301. ##Barro, R.., G. Mankiw, & X. Sala-i-Martin. (1995). Capital Mobility in Neoclassical Models of Growth, The American Economic Review, 85: 103-115. ##Boboye, A. & O. Ojo. (2012). Effect of External Debt On Economic Growth and Development of Nigeria, International Journal of Business and Social Science, 3(12) 297-304. ##Changyong, X., S. Jun & Y. Chen. (2012). Foreign Debt, Economic Growth and Economic Crisis. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 5(2): 157-167. ##Chenery, H. & A. Strout. (1966). Foreign assistance and Economic Development, The American,Economic Review, 66: 679-733. ##Cohen, D. (1993). Low Investment and Large LDC Debt in the 1980s. American,Economic Review 83:(3): 437–449. ##Daud, S.N.M., A.H. Ahmad & W.N.W. Azman-Saini. (2014). Does External Debt Contribute to Malaysia economic growth? EkonomskaIstrazivanja, 26(2): 51–68. ##Fatima, G., M. Ahmad & W. Rehman. (2012). Consequential Effects of Budget Deficit on Economic Growth of Pakistan, International Journal of Business and Sociol Science, 3(7) 203-208. ##Fisher, S. (1993). The role of  Macroeconomic Factors in Growth, Monetary Economic, 32: 482–512. ##Hameed, A., H. Ashraf & M. Chaudhary. (2008). External Debt and Its Impact on Economicand Business Growth in Pakistan. Int. Res. J. Financ. Econ. 20: 132–140. ##Karakoy, C., B. Kabadayi & O. S. Emsen. (2012). The impacts of External Debt on Economic Growth in Transition Economies. Chinese Business Review, 11(5): 1507-1536. ##Michael, O., & S. La. (2012). External Debt, Economic Growth and Investment in Nigeria, European Journal of Business and Management, 4(11): 67-75. ##Omotoye Richard O., P. Sharma Hari, C. Ngassam & M. Eseonu. (2006). Sub-Saharan Africa'sdebt crisis: analysis and forecast based on Nigeria, Managerial Finance, 32(7): 606 – 620. ##Pattillo, C., H. Poirson & L. Ricci. (2002). External Debt and Growth. IMF Working Paper No. WP/02/69,International Monetary Fund. ##Pesaran, M.H., Y. Shin & R.J. Smith. (2001). Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships. J. Appl, Econometrics. 16: 289-326. ##Presbitero, A.F. (2008). The Debt-Growth Nexus in Poor Countries: A Reassessment. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 2: 1-28. ##Qayyum, U., M. Din & A. Haidar. (2014). Foreign Aid, External Debt and Governance. Economic Modelling. 37: 41-52. ##Ramazan, M. & E. Ahmad. (2014). External Debt Growth Nexus; Role of Macroeconomic Policies, Economic Modeling, 38: 204-210. ##Sachs, J.D. (2002). Resolving the Debt Crisis of Low-Income Countries. Brook. Pap. Econ. Act.1: 257–286. ##Saddiqui, R. & A. Malik. (2001). Debt and Economic Growth in South Asia, The Pakistan Development Review, 40 : 4 Part II (Winter 2001): 677-688. ##Tiruneh, W.M. (2004). External Imbalances as an Explanation for Growth Rate Differences Across Time and Space: An Econometric Exploration. Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen. ##Uzun, A., C. Karakoy, B. Kabadayi & O. Emsen. (2012). The Impact of External Debt on Economic Growth in Transition Economies, Chinese Business Review, 11(5):491-499. ##www.tsd.cbi.ir##www.worldbank.org##Zaman, R. & Arslan, M. (2014). The role Of External Debt on Economic Growth: Evidence From Pakistan Economy. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(24), 140-149. ##