نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی واستادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجو

چکیده

اهمیت روز‌افزون منابع انرژی در شکل‌گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره‌برداری از این منابع بر پایه‌ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه‌ی پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه‌ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می‌کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حائز اهمیت می‌باشد و کم‌تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این مطالعه سعی ‌می‌شود، عامل جمعیت به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. جهت تحلیل‌ها از رهیافت داده‌های تابلویی و مجموعه‌ای از داده‌های 22 استان کشور و دوره‌هایی با فواصل زمانی 5 ساله، برای سال‌های 1365 تا 1390 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی‌دار متغیر گروه‌های سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده‌ی مصرف انرژی در ایران، برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آتی می‌تواند اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation Of The Effect Of Changing Population Age Structures On Household Sector Energy Consumption In Iran

چکیده [English]

The increasing importance of energy sources to formation and growth of economic processes and also the necessity of utilization of these sources based on environmental considerations and constant economic and social developments, distinguish the field of recognizing and studying the effective factors on energy consumption. Also extent and age structure of population, as two of the factors, are important in energy consumption related subjects which there have done less studies about them. Therefore, in this dissertation we have attempted to investigate and evaluate the population factor as extent and age structure of population on household sector energy consumption.
In this thesis to analyze, the approach of panel and collective data are used from twenty two states of the country and in five-years periods, during 1365-1390. Results indicate the significant influence of age groups of the population on household sector energy consumption. Consequently, being informed of the outcomes of demographic changes from the extent and age structure aspect with considering the growing trend of energy consumption in Iran, could be effective on future schedules and policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age Structure
  • Population
  • energy consumption
  • Household Sector
  • Iran

آرمن، سید عزیز و روح­الله زارع. (1384). بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران. پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی24: 143-117.## آماده، حمید و مرتضی قاضی و زهره عباسی فر. (1388). بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، 86: 38-1. ##پهلوانی، مصیب و هاجر اثنی‌عشری و علی سردارشهرکی. (1392). بررسی رابطه بلندمدت مصرف زغال­سنگ بر انتشار دی­اکسیدکربن در ایران با استفاده از تکنیک ARDL، اقتصاد انرژی ایران، 7: 15-1. ##خورسندی، مرتضی و زهرا عزیزی. (1391). ترکیب مصرف و اثرگذاری بر رشد اقتصادی: کاربردی از رگرسیون غیر خطی انتقال ملایم. اقتصاد محیط زیست و انرژی، 3: 34-17. ##دامن­کشیده، مرجان و احمد عباسی و حسین (ادیب) عربی و حسن احمدی. (1392). بررسی رایطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم­انداز بیست ساله ایران، سیاست­های راهبردی و کلان، 2: 69-55. ##دل­انگیزان، سهراب و پرستو امیریانی و زینب خالوندی. (1392). بررسی رایطه­ی تولید ملی و بیکاری در استان­های ایران براساس قانون اوکان (رهیافت داده­های تابلویی پویا). همایش الکترونیکی چشم­انداز اقتصاد ایران، 13-1. ##عباس­پور، محمد­علی و علیرضا حاج ملا­علی­کنی. (1391). مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری با تکیه بر تولید ناخالص داخلی از طریق فن­آوری اطلاعات و مدل­های رگرسیونی. علوم و تکنولوژی محیط زیست 53: 97-90. ##فطرس، محمد حسین و رضا معبودی. (1389). رابطه ی علّی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط زیست در ایران(1385-1350). مطالعات اقتصاد انرژی. 27: 17-1. ##کیهانی حکمت، رضا. (1385). بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران، مطالعه کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی. ##محمدزاده پرویز و خالد احمدزاده. (1385). بررسی اثر ساخت سنی جمعیت روی تابع مصرف بلندمدت. پژوهش نامه اقتصادی. 22:45-70. ##مهرآرا، محسن و محمود زارعی. (1390). اثرات غیرخطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حد آستانه­­ای. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی. 5: 43-11. ##مهرگان، نادر و روح الله رضایی. (1388). اثر ساخت سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، پژوهش های اقتصادی ایران. 39:137-146. ##نوفرستی و مدنی تنکابنی. (1385). اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر هزینه­های مصرفی بخش خصوصی: (تحلیلی به روش همجمعی)، پیک نور.2: 106 – 116. ##نیکوقدم، مسعود و محمود هوشمند و مسعود همایونی فر و مصطفی سلیمی فر. (1392). بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه (با تأکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی). مطالعات اقتصادی کاربردی. 6: 135-167. ##یاوری، کاظم و خالد احمدزاده. (1389). بررسی رابطه مصرف انرژی و ساختار جمعیت (مطالعه موردی کشورهای آسیای جنوب غربی). مطالعات اقتصاد انرژی. 25:33-62. ##

Carlos, V., V.Alelhie, W. Steve, A.J. Jeffrey, C. Stephanie, K. Jerome, N. John & B.P. Lloyd. (2013). An Analysis of Monthly Household Energy Consumption Among Single-Family Residences in Texas, 2010, Energy Policy,1-10. ## Dalton, M., B. O'Neill, A. Prskawetz, L. Jiang & J. Pitkin. (2008). Population Aging and Future Carbon Emissions in the United States, Energy Economics , 30: 642–675. ##Dirk, B., K. Nils & M.Q. John. (2012). Residential Energy Use and Conservation: Economics and Demographics, European Economic Review, 56: 931-945. ##Kronenberg, T. (2009). The Impact of Demographic Change on EnergyUse and Greenhouse Gas Emissions in Germany, Ecological Economics,68: 2637-2645. ##Liddle, B. (2013). Population, affluence and Environmental Impact Across Development: Evidence from panel cointegration modeling; Environmental Modelling & Software, 40: 255-266. ##Liddle, B. (2014). Impact of Population, Age Structure and Urbanization on Carbon Emissions/Energy Consumption: Evidence From Macro-Level, Cross-Country Analyses; Population and Environment, 35: 286-304. ##Martinez, Z.I. & M.A. Bengochea. (2004). Testing for Environmental Kuznets Curves for CO2: Evidence from Pooled Mean Group Estimates; Economic Letters, No. 82(1). ##Roberts. S. (2008). Demographics, Energy and Our Homes, 36:4630–4632. ##Sadorsky, P. (2013). Do Urbanization and Industrialization Affect Energy Intensity in Developing Countries?, Energy Economics, 37: 52–59. ##Tonn. B. & Eisenberg. J. (2007). Communication The Aging US Population and Residential Energy Demand; Energy Policy, 35: 743–745. ##York, R. (2007). Demographic Trends and Energy Consumption in European Union Nations (1960–2025),Social Science Research, 36: 855–872 . ##