نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز

2 دانشکده اقتصاد شهید چمران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برابری جنسیتی یکی از شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی واز اهداف مهم اقتصاد است؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز از مهمترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی، با استفاده از روش داده‌های ترکیبی در مجموعه‌ای منتخب از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (57 کشور) طی دوره‌ی زمانی 2012-2005 است .دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل و تعداد کاربران اینترنت به‌عنوان متغیرهای جایگزین ICT در نظر گرفته شده-اند و اثر آن‌ها در رفع نابرابری جنسیتی بررسی شد. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته و توسعه آن باعث کاهش نابرابری جنسیتی ‌شده است.
طبقه‌بندی.C33; O49; O33:JEL

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects ofICTongender inequalityindex

نویسنده [English]

  • hamide danesh 3

چکیده [English]

Gender equality isone ofthe main goals ofeconomicgrowth andeconomic development, information and communication technology (ICT) as well as it is the most important criteriaof economic development.The purpose of this paper is to examine the impact of ICT on gender inequality, using the combined data set of selected developing and developed countries (57 countries) during the period 2012-2005.Two variables were considered as the alternative for ICT; The number of the Mobile cellular subscriptions and Telephone lines, and the Internet users per 100 personsand their effects on the elimination of gender inequality was studied. The results show that ICT has a positive impact on gender equality and development is reduces gender inequality.

Classification JEL: O33; O49; C33.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Comunication Tecnology (ICT)
  • Gender Inequality
  • Panel data

اشرف زاده، حمیدرضا و نادر مهرگان. (۱۳۸۷). اقتصاد سنجی پانل دیتا. موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.## اصغری، فیروزه و عطیه هنردوست. (۱۳۹۳). مطالعه­ی تطبیقی وضعیت و جایگاه زنان در ایران و مالزی براساس شاخص نابرابری جنسیتی. نشریه­ی زن در توسعه و سیاست، ۱۲(۱): ۹۲-۷۵. ##افشاری، زهرا و ایمان شیبانی. (1383). بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری). مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، ۶۶: 23-۱. ##باقریان، میترا. (۱۳۶۹). بررسی ویژگی­های اشتغال زنان در ایران، تهران: سازمان برنامه و بودجه. ##دهقان، حسین. (۱۳۸۳). ره آورد توسعه ICT برای نابرابری جنسیتی با نگاه به فرصت­ها و تهدیدها در آموزش و پرورش ایران. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال اول، ۳: ۱۸۲-۱۴۵. ##زنگی آبادی، علی و میرنجف موسوی. (۱۳۸۸). تحلیلی فضایی نابرابری­های جنسیتی و شاخص­های مربوط به آن در کشورهای خاورمیانه. فصلنامه جغرافیایی آمایش، (۷):۵۵-۳۹. ##عزیزی، فیروزه. (۱۳۸۹). نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه­ی علم و تکنولوژی در جهان. پژوهشنامه­ی زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، 1: ۱۳۲-۱۰۷. ##قبادی، نسرین. (۱۳۸۴). اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، ۲: ۸۵-۶۷. ##گجراتی، دامور. (1377). مبانی اقتصاد سنجی، تهران، ترجمه­ی حمید ابریشمی، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. ##

Arun S., R. Heeks. & S. Morgan. (2004). ICT Initiatives, Women and Work in Developing Countries: Reinforcing or Changing Gender Inequalities in South India?. Development Informatics Working Paper Series, Paper No.20, University of Manchester, Institute for Development Policy and Management. ##Awoyemi, T.T. & I.B. Oluwatayo. (2010). Gender Mainstreaming of ICT Projects: Lessons from Rural Southwest Nigeria, Libyan Agriculture Research Center Journal International 1(2):65-69, 2010, ISSN 2219-4304. ##Barro, R & Lee, J-W. (2001). International data on educational attainment: updates and implications. Oxford Economic Papers, 3: 541-563. ##Barro, R. & Lee. J-W. (1993). International comparisons of educational attainment. Journal of Monetary Economics, 32: 363-394. ##Daly, J. A. (2003). ICT, Gender Equality, and Empowering Women. Mimeo. Development Gateway website. (www.developmentgateway.org/node/133831/sdm/##Derek H.C . (2004). Gender Equality and Economic Development (The Role for ICTs) A World Bank Policy Research. Washington D.C. 20433 April. ##Gajjala, R. & A. Mamidipudi. (1999). Cyberfeminism, Technology and International Development. Gender & Development, 7(2): 8-16. ##Gigler, B.S. (2004). Including the Excluded‐ Can ICTs Empower Poor Communities? Towards an Alternative Evaluation Framework Based on The Capability Approach. Paper Presented at the 4th International Conference on Capability Approach, 5‐ 7 September, Pavia. ##Hodgkinson, L. (2000). Is Technology Masculine? Theorising the Absence of Women. IEEE,121-126. ##Jalava, J. & M. Pohjola. (2002). Economic Growth in the New Economy: Evidence From Advanced Economies. Information Economics and Policy 14: 189-210. ##Koutsouris, A. (2010). The Emergence of the Intra‐ Rural Digital Divide: A Critical Review of The Adoption of ICTs in Rural Areas and The Farming Community. 9th European IFSA Symposium, 4‐ 7 July 2010, Vienna, Austria. ##Lagesen, V.A. (2008). A Cyberfeminist Utopia? Perceptions of Gender and Computer Science among Malaysian Women Computer Science Students and Faculty, Science, Technology, & Human Values, 33(1): 5-27. ##Lohan, M. & W. Faulkner. (2004). Masculunities & Technologies. Men & Masculinities (Sage Publications), 6(4): 319-329. ##OECD. (2010). OECD Information Technology Outlook 2010. ##Saghir, A., M. Ashfaq & A. Noreen. (2009). Gender And Information Andcommunication Technologies (ICTS), The Journal of Animal & Plant Sciences 19 (2): 94-97 ISSN: 1018-7081. ##Stiroh, K.J. (2002). Are ICT Spillovers Driving the New Economy?. Review ofIncome and Wealth Series 48, No1. Available at: http://center.uvt.nl/staff/ smulders/gtlit/stiroh2002.pdf. ##The European Commission. (2004). Widening Women‘s Work in Information and Communication Technology, Available at: http://www.iiav.nl/epublications/2004/ wideningwomenswork.pdf. ##The World Bank Global Monitoring report. (2007): Confronting the Challenges of Gender Equality and Fragile States. ##Wajcman. (2009). Feminist theories of technology. Cambridge Journal of Economics, 1 of 10, doi: 10.1093/cje/ben057. ##World Bank. (2003). ICT and MDGs: A World Bank Group Perspective. Washington, D.C., December. ##Www.databank.worldbank.org##Www.hdr.undp.org. ##Www.IMF.org##