نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 پژوهشگر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

چکیده

بررسی وضعیت متوسط درآمد سرانه، نشان می‌دهد که کشورهای عضو اوپک طی چند سال اخیر با وجود بالا بودن نرخ سرمایه‌گذاری در این کشورها، نسبت به کشورهای در حال توسعة غیرنفتی، از نرخ رشد اقتصادی پائینی برخوردار بوده‌اند؛ این موضوعی قابل تأمل و بحث برانگیز در این کشورها است. به‌منظور بررسی درجه‌ی توسعه‌یافتگی بین بخش گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها و بخش رشد اقتصادی، این مقاله با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته‌ی پانلی و با به‌کارگیری مدل‌های رشد مناسب، برای دوره‌ی زمانی 2000 تا 2013 و با انتخاب 11 کشور عضو اپک، به این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی‌است با افزایش یک‌درصدی در هر یک از متغیرهای گسترش واردات فاوا، تعداد کاربران موبایل و اینترنت و تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی در بازه‌ی 16/0 درصد تا 47/0 درصد افزایش داشته‌است. همچنین، علامت اثرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ تورم (منفی)، رشد نیروی کار فعال و آموزش‌دیده (مثبت)، تعداد افراد تحصیلکرده‌ی شاغل (مثبت)، بر رشد اقتصادی مطابق با یافته‌های پژوهش‌های پیشین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spread of ICT Importing, Macroeconomic Variables, and Economic Growth: A GMM Approach (Case of OPEC)

چکیده [English]

Investigating the status of average per capita income, shows that the OPEC countries, in spite of high rate of investment, compared to non-oil developing countries, have had a lower growth rate. This is a remarkable and controversial issue for these countries. In order to measure the degree of ICT sector and economic growth, in these countries, this article used Panel-GMM approach and appropriate growth models, for the period of 2000 to 2013, of 11 OPEC countries. The results showed that an increment of one percent in spread of ICT import, the number of internet and mobile users, FDI and fixed capital formation variables, economic growth would increased by 0.16 to 0.47 per cent. Also, the effect of inflation rate was negative, the impact of trained and active work force was positive. Moreover, higher education has had a positive effect on economic growth. All signs are in accordance with the theory and the previous research findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT importing
  • GDP
  • GMM approach
  • Panel data
  • OPEC

پورفرج، علیرضا، یوسف عیسی­زاده­روشن و کبری چراغی. (1390). فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، رشد اقتصادی. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین13 (4)؛ 46-66.## ترازنامه بانک مرکزی، آمار و اطلاعات سری­های زمانی بانک مرکزی. (1394). ##رضویان، محمد تقی. (1383). عملکرد بخش­های مختلف اقتصاد ایران در تولید اشتغال. پژوهشنامه اقتصادی، 12: 13-36. ##سازمان فناوری اطلاعات ایران. (1391). روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه (وضعیت کشورهای جهان تا سال 2012). انتشارات فرهنگیان، چاپ اول، صص 1-26. ##عرفانی، علیرضا، سعیده اکبرزاده تبریک و محمد نوده فراهانی. (1391). مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب. مجله اقتصاد و توسعه منطقه­ای (علمی – پژوهشی)، 19(3): 56- 75. ##عصاری، عباس، علیرضا ناصری و مجید آقایی­خوندابی. (1387). توسعه مالی و رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای نفتی عضو اوپک و غیرنفتی در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهای (GMM) تعمیم­یافته. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (پژوهش­های رشد و توسعه پایدار)، 8 (2)؛ 141-161.##فطرس، محمدحسن، مرتضی قربان سرشت و علی دلایی میلان. (1392). تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد. فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، 6: 173-191. ##فقیه­نصیری، مرجان و آتوسا گودرزی.  (1384). فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: روش داده‌های پنل. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 1(3)؛ 73-94. ##ﻗﻠﻲ­ﭘﻮر، رﺣﻤﺖ‏الله. (1383). ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر. فصلنامه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺷﻤﺎره 7، 127ـ 152.##مرادی، محمدعلی، میثم کبریایی و مهسا گنجی. (1392). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 4 (29و30)؛ 79-108.##مشیری، سعید و اسفندیار جهانگرد. (1383). فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 6 (19)؛ 55-78.##نجارزاده، رضا، مجید آقائی و مصطفی طلعتی. (1386). اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC). پژوهشنامه بازرگانی، 11 (44)؛ 49-78.##

Dewan, S. & Kenneth, L. K. (2001). Information Technology and Productivity: Preliminary Evidence from Country-Level Data. Management Science, 46 (4): 458-562.##Gilbert, C. & Pfister, C. (2001). The Challenges of the New Economy for Monetary Policy'. Bank of France. BIS Papers No 19, 213-233. ##Gilbert, C. & Pfister, C. (2001). The Challenges of the New Economy for Monetary Policy'. Bank of France. BIS Papers No 19, 213-233. ##Lee, H. & Khatri Y. (2003) Information Technology and Productivity Growth in Asia; Washington: International Monetary Fund, wp/03/15. www.opec.org. ##Liang, Q. & Teng, J. Z. (2006). Financial Development and Economic Growth: Evidence from China. China Economic Review, 17 (4): 395–411.##Mankiw N., Gregory, D. R. & David N. W. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth; Quarterly Journal of Economics, 1072:407-437.##Nour, S. S. (2002). The Impact of ICT on Economic Development in the Arab World: A Comparative Study of Egypt and the Gulf Countries. The United Nations University (UNU), Institute for New Technologies (INTECH).##Papaioannou, S. K. (2004). FDI and ICT Innovation Effect on Productivity Growth: A Comparison between Developing and Developed Countries. Athens University of Economics and Business, 76 patission street , 10434 Athens, Greece.##Pohjola, M. (2001) Information Technology and Economic Growth: A Cross-Country Analysis; In Pohjola, Matti (ed), Information Technology and Economic Development, Oxford: Oxford University Press, 242-256.##Pohjola, M. (2002). The New Economy: Facts, Impacts and Politics; Information Economics and Policy, 14: 133- 144.##Quah, D .(2003). Digital Goods and the New Economy, Center for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.##Wolf, S. (2001). Developments and Impact of ICT use for African SMEs: Implications for Rural South Africa, Paper Prepared for TIPS Forum.##World Bank. (2014). World Development Indicator 2006, World Bank.World Bank Hand Book 2014.##World Economic Outlook. (2013). Chapter 3: The Information Technology Revolution; IMF.##World Information Technology Services Alliance. (2014). Digital Planet 2002; WITSA.##