نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه عدالت

2 دانشگاه عدالت

چکیده

در بین مفاهیم مختلفی که نرخ تعادلی بیکاری را مد نظر دارند، NAIRU یکی از مهمترین آنها از نظر بانکهای مرکزی میباشد چرا که مستقیماٌ بر تورم تمرکز دارد. معادله فیلیپس کاربردی در برآورد NAIRU در مقاله حاضر مشابه مدل مثلثی پیشنهادی گوردون میباشد به طوری که نرخ تورم توسط سه عامل تورم انتظاری و اینرسی آن، کمبود یا مازاد تقاضا (که توسط شکاف بین نرخ بیکاری تحقق یافته و نایرو محاسبه میگردد) و متغیرهای شوک عرضه، تعیین میگردد. به عبارتی دیگر NAIRU بعنوان یک پارامتر متغیر زمانی در نظر گرفته شده و توسط یک مدل حالت فضا شامل یک فرایند گام تصادفی که تغییرات آنرا طی زمان توضیح میدهد برآورد میگردد. با مدلسازی NAIRU ، نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان(NAIRU) در اقتصاد ایران برآورد میگردد، برآوردها حاکی از متغیر بودن این نرخ در طول دوره مورد بررسی میباشد، نرخ برآوردی نهایی در حدود 13.48 درصد و میانگین NAIRU برآوردی طی کل دوره 11.07 درصد میباشند که در مقایسه با سایر کشورها حاکی از بالا بودن آن میباشد. نرخ مذکور حاکی از آن است که اقدام سیاستگذران در جهت کاهش نرخ بیکاری به سطحی پایینتر از نرخ مزبور، تنها با استفاده از سیاستهای طرف تقاضا، فشارهای تورمی را به همراه خواهد داشت و بر این اساس ضرروی است تا بر توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور، افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه و بهبود فضای کسب و کار تمرکز بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of a time varying NAIRU for Iran and its Implications for Economic Policy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akhbari 1
  • Mohamadjavad Mohagheghniya 2

چکیده [English]

Among the several concepts encompassed by the idea of an equilibrium rate of unemployment the NAIRU appears as the more interesting one for a central bank since it focuses directly on inflation. The Phillips equation we consider is very close to the so-called "triangle model" suggested by Gordon, where inflation rate is determined by three factors: adaptive expectations and inertia, excess demand or shortage - estimated by the gap between the actual unemployment rate and the NAIRU - and supply shock variables. We regard the NAIRU as a time-varying parameter and estimate a state space model composed of a random walk process that describes its variations over time and of a Phillips equation and Okun's law. The estimation of the state-space model yields empirical results for Iran that shows average of NAIRU in the whole period is around 11.07 that is high in comparison with developed countries however the final state of NAIRU is 13.48. Such rate of NAIRU contains some important points for the policymakers in the case of inflation. In the other words implementing policies to reducing unemployment rate without increasing product capacities may lead to higher inflation so policymakers should focus more on enhancing labor and capital productivities and improvement of doing business indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation
  • NAIRU
  • State-Space model

حسینی، سید صفدر و حیدر قلی زاده. (1389). بررسی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. شماره 43. صفحات 54-23.## خالصی، امیر. (1382). بررسی رابطه تورم و بیکاری: مورد  ایران 80-1345. مجموعه مقالات بررسی آثار مولفه‌های مدیریت و اقتصاد بر اشتغال. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و شرکت ملی صنایع پتروشیمی. ## خالصی، امیر و سیما صیامی نمینی. (1383). برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه. نشریه برنامه و بودجه. شماره 86، صفحات 94-67. ## شیرافکن، مهدی و سید عبدالمجید جلایی. (1389). اندازه گیری نایرو در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری. شماره 7 . صفحات 131-115. ## عباسی نژاد، حسین و غلامرضا کاظمی زاده. (1379). بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکار در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، دوره 35، شماره 2، پاییز 1379. ## قبادی، سارا. مرتضی سامتی، سعید صمدی. (1383). برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی (مقاله 4، دوره 39، شماره 4. ## متقی، لیلی. (1377). تبادل نرخ تورم و تولید و آزمون نرخ بیکاری طبیعی و نایرو در ایران. رساله دکتری. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

Alaoui, Aicha & Ezzahidi, Elhadj & Eladnani, Mohamed Jellal (2013): Etimating NAIRU: the Morocco case. http://www.clevelandfed.org/research/commentary/1998/0501.pdf.## Altig, David & Paul Gomme. (1998). In Search of the NAIRU, Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Commentary, 05.01.1998. ## Apel, M.& P. Jansson. (1999). A theory-consistent system approach for estimating potential output and the NAIRU. Economics Letters 64, 271–275. ##Durbin, J., S.J. Koopman. (2001). Time Series Analysis by Space State Methods. Oxford University Press. ##Eisner, Robert. (1995). A New View of the NAIRU. Northwestern University, July. Manuscript. ##Fitzenberger, BerndWolfgang Franz und Oliver Bode. (2007). The Phillips Curve and NAIRU Revisited: New Estimates for Germany, ZEW Discussion Paper No. 07-070, Mannheim . ## Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review 58 (1): 1-17. ##Gordon, R.J. (1997). The time-varying NAIRU and its implications for economic policy. Journal of Economic Perspectives 11 (1), 11–32. ##Heyer, E. & X.Timbeau. (2002). Le chômage structurel à 5% en France? Revue de l'OFCE 80, 115–151. ## https://www.clevelandfed.org/research/commentary/1998/0501.pdf. ## Irac, D. (2000). Estimation of a time varying NAIRU for France. Note d'études et de recherche de la Banque de France 75.## Jaeger A. & M. Parkinson. (1994). Some evidence in Hysteresis in Unemployment Rates, European Economic Review 38(2), February, 329-342. ##King, R.G., J.H. Stock & M.Watson. (1995). Temporal instability of the unemployment–inflation relationship. Economic Perspectives of the Federal Reserve Bank of Chicago 19, 2–12. ##Laubach, T. (2001). Measuring the NAIRU: evidence from seven economies. Review of Economics and Statistics 83 (2), 218–231. ##Logeay, C. & S. Tober. (2003). Time-varying Nairu and real interest rates in the Euro area. DIW Discussion Papers 351. ##Mc Morrow, K. & W. Roeger. (2000). Time-varying Nairu/Nawru estimates for the EU's member states. European Commission Economic Paper 145. ##McAdam, P. & K. Mc Morrow. (2003). The Nairu Concept – Measurement Uncertainties, Hysteresis and Economic Policy Role”,The Brazilian Journal of Business Economics, 3, 3, 27-62. ##Modigliani, Franco; Papademos, Lucas. (1975). Targets for Monetary Policy in the Coming Year. Brookings Papers on Economic Activity (The Brookings Institution) 1975 (1): 141–165. ##Phelps, E.S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time. Economica 34 (135): 254-281. ##Phelps, E.S. (1968). Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium. Journal of Political Economy 76 (4): 678-711. ##Richardson, P., L. Boone, C. Giorno, M. Meacci, D. Rae, D. Turner. (2000). The concept, policy use and measurement of structural unemployment: estimating a time varying NAIRU across 21 OECD countries. OECD Economics Department Working Papers 250. ##Salemi, M.K. (1999). Estimating the natural rate of unemployment and testing the natural rate hypotheses. Journal of Applied Econometrics 14 (1), 1–25. ##Stiglitz, J. Reflections on the natural rate hypothesis. (1997). Journal of Economic Perspectives, 11(1): 3-10. ##Stock, J.H. & M.W. Watson. (1998). Asymptotically median unbiased estimation of coefficient variance in a time varying parameter model. Journal of the American Statistical Association 93, 349–358. ##Tobin, J. (1972). Inflation and unemployment. American Economic Review 62 (1), 1–18. ##Watson, Mark W. (2014). Inflation Persistence, the NAIRU, and the Great Recession. American Economic Review, 104(5): 31-36. ##Wei Cui, K.Wolfgang, Härdle, Weining Wang. (2015). Estimation of NAIRU with Inflation Expectation Data, SFB 649 Discussion Paper 2015-010.