نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله، سعی شده است تا بعد جدیدی از وابستگی مجموعه‌‌ای از دولت-های صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی روشن شود. فرضیه اصلی این پژوهش این است که درآمدهای نفتی یکی از تعیین کننده‌های سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت‌های تحصیلدار می‌باشد. این فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل و داده‌های 14 کشور صادر کننده نفت برای دوره 1990 تا 2010 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های اصلی پژوهش نشان می‌دهد که رانت‌ ناشی از منابع نفت و گاز یکی از تعیین کننده‌های اصلی سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت-های تحصیلدار است. به عبارت دیگر، یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که دولت‌های تحصیلدار به مراتب بیش از آنچه تصور می‌شود به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی وابسته هستند و اگر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در آینده کاهش یابد، این دول با مشکلاتی بیش از آنچه تصور می‌شود مواجه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the tax revenues dependency on oil revenues in the rentier states

نویسندگان [English]

  • Jalil Khodaparast Shirazi 1
  • Amin Tabaeh Izady 2

چکیده [English]

In this paper, we highlight a new aspect of rent dependency of governments in oil exporter countries. The primary hypothesis in this paper is that oil revenue is one of the tax level determinants in the rentier states. We examined this hypothesis using panel regression analysis and unbalanced panel data from 14 oil exporter countries over the period 1990 to 2010. Our primary finding is that (oil and natural gas) rents are a significant determinant of the tax revenue level in rentier states, and each unit of rent revenues generates approximately 0.2 unit tax revenue for these governments. Our findings could be regarded as a new warning to rentier states’ governments because it demonstrates that in rentier states, governments are more dependent on rents than directly observed. Thus, we think that if oil rents significantly decrease in the near future, rentier states will be faced with more serious problem than they currently believe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Revenues
  • rentier states
  • rent

پورمقیم، سید جواد، معصومه نعمت­پور و میرحسین موسوی. (1384). بررسی عوامل موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 5: 187-161.## خداویردی، احمد. (1380). تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی با استفاده از تکنیک هم­انباشتگی، پژوهشنامه اقتصادی، 1: 180-149. ## رنانی، محسن. (1992). اقتصاد سیاسی مناقشه­ اتمی ایران، نسخه الکترونیک: اردیبهشت 92. ## زراء نژاد، منصور، امین تبعه ایزدی و فاطمه حسین پور. (1393). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 72، 137-111. ## قطمیری، محمدعلی و کریم اسلاملوئیان. (1387). برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسهء آن با  کشورهای در حال توسعه منتخب، تحقیقات اقتصادی، 43(83): 163-186.

Beblawi, H. (1987). The Rentier State in the Arab World. In H. Beblawi and Luciani (Eds.) The Rentier State. London: Croom Helm. ##Bird, R.M., J. Martinez-Vasquez & B. Torgler. (2006). Societal Institutions and Tax Effort in Developing Countries, in: J. Alm and J. Martinez-Vazquez (eds.), The Challenge of Tax Reform in the Global Economy. Springer-Verlag. ##Bornhorst, F., S. Gupta & J. Thornton. (2009). Natural Resource Endowments and Domestic Revenue Effort. European Journal of Political Economy, 25, pp. 439-446. ##Botlhole, D.D. (2010). Tax Effort and the Determinant of Tax Ratio in Sub-Sahara Africa. International Conference On Applied Economics – ICOAE 2010. ##Chelliah, R.J. (1971), Trends in Taxation in Developing Countries, IMF Staff Papers, 18 (July, No. 2): 254-325. ##Davoodi, H.R. & D. Grigorian. (2007). Tax Potential vs. Tax Effort: A Cross-Country Analysis of Armenia’s Stubbornly Low Tax Collection, IMF Working Paper, WP/07/106. ##Dougherty, C. (2007). Introduction to Econometrics, Oxford University Press, USA. ##Dunning, T. (2008). Crude Democracy: Nautral Resource Wealth And Political Regimes. Cambridge: Cambridge University Press. ##Ghura, H. (1998). Tax Revenue in Sub-Saharan Africa: Effects of Economic Policies And Corruption. IMF Working Paper.Wp/98/135. ##Gupta, A. (2007). Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries.IMF Working Paper.WP/07/184. ##Heller, S. (1975). A Model of Public Fiscal Behavior in Developing Countries: Aid, Investment, and Taxation. American Economic Review, 65, pp. 429-445. ##Karagöz, K. (2013). Determinants of Tax Revenue: Does Sectorial Composition Matter?, Journal of Finance, Accounting and Management, 4(2), 50-63. ##Karl, T. (1997). The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States. Berkley: University of California Press. ##Leuthold, J. H. (1991). Tax Shares in Developing Economies: A panel Study. Journal of Development Economics, 35, 173−185. ##Lotz, J. R. & E. R. Morss. (1969). Tax Effort' in Developing Countries‘, Finance and Development 6(3): 36-39. ## Luciani, G. (1987). Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework. In H. Beblawi and G. Luciani (Eds.) The Rentier State. London: Croom Helm. ##Mahdavi, S. (2008). The Level and Composition of Tax Revenue in Developing Countries: Evidence from Unbalanced Panel Data. International Review of Economics and Finance, 17(2008), pp. 607-617. ##Mahdavy, H. (1970). The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran. In M. A. Cook (Ed.) Studies in Economic History of the Middle East. London: Oxford University Press. ##Minh Le, T., B. Moreno-Dodson & N. Bayraktar. (2012). Tax Capacity and Tax Effort Extended Cross-Country Analysis from 1994 to 2009. Policy Research Working Paper 6252, International Trade and Investment Unit, The World Bank. ##Moore, M. (1998). Death Without Taxes: Democracy, State Capacity and Aid Dependence in the fourth world. In: Robinson, M., White, G. (Eds.), The Democratic Development State. Oxford University Press, Oxford. ##Moore, M. (2007). How Does Taxation Affect the Quality of Governance. IDS Working Paper 280, Brighton, UK. ##Moore, M. (2008). Between Coercion and Contract: Competing Narratives on Taxation and Governance. In D. Bräutigam, O. Fjeldstad, M. Moore (Eds), Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent (pp. 34-63). New York: Cambridge University Press. ## Reyes-Loya, M. & L. Blanco. (2008). Measuring the Importance of Oil-Related Revenues in Total Fiscal Income for Mexico. Energy Economics, 30, pp. 2552-2568. ##Ross, M. (2001). Does Oil Hinder Democracy? Word Politics, 53(3), 325-61. ##Ross, M. (2004). Does Taxation Lead to Representation? British Journal of Political Science, 34, 229-249. ## Tanzi, V. (1988). The Impact of Macroeconomic Policies on the Level of Taxation in Developing Countries.IMF Working Paper.WP/88/95. ## Tijerina-Guajardo, J.A. & J.A. Pagán. (2003). Government Spending, Taxation, and Oil Revenues in Mexico. Review of Development Economics 7 (1), 152–164. ##Wong, J. (2009). State Revenues and Democratic Development: Oil Rents, Taxation, and the Need for Consent. MA Thesis.Vancouver University.