نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درون زایی متغیرهای توضیحی با متغیرهای ابزاری و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (EC3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با فرضیه کارایی، یافته های مطالعه حاکی از آن است که باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت در مقایسه با اثر منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نمایانگر افزایش اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه می گردد که خصوصی سازی اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری گردد و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذارى و نظارتی تغییر یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Empirical Evaluation of the Effects of Trade and Financial-Openness on Government Size: An Application of Simultaneous Equation System in Panel Data

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tohidi
  • Naser Shahnoushi Foroushani
  • Hosein Mohammadi
  • Parisa Alizadeh

چکیده [English]

During recent years, globalization has been a substantial growth in different countries, and this event has been effective on many macroeconomic variables. In many countries, by increasing trade and financial openness, the size of government has been changed. Therefore, in this study, we have investigated the effects of trade and financial openness on government size in member countries of the MENA during the period 2002-2013. Considering endogenous explanatory variables using instrumental variables and using the error components three-stage least-squares (EC3SLS) estimator are distinguishing features of this study relative to previous studies. In accordance with the efficiency hypothesis, the study findings indicated that financial openness has a negative effect on the government size. Also, based on the compensation hypothesis, the results showed that trade openness has a positive effect on the government size. Generally, the results showed that the positive effect of trade openness on government size is greater than the negative impact of financial openness. These findings indicate that the government size in member countries of the MENA will increase in the face of economic globalization. Therefore, it is recommended that perform the privatization of the economy be implemented more quickly, and the role of government be changed from outsourcing to regulatory and policy-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Size
  • Trade Openness
  • Financial Openness

فرزین، محمدرضا، یکتا، اشرفی و فاطمه فهیمی­فر. (1391). بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیق روش­های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 20(61): 62-29.## مهرابی بشرآبادی، حسین و امیرحسین توحیدی. (1392). تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی درکشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد داده های تابلویی. نشریه اقتصاد پولی مالی، 20(5): 186-164.

Abou-Ali, H. & Y.M. Abdelfattah. (2013). Integrated Paradigm for Sustainable Development: A Panel Data Study. Economic Modelling, 30: 334-342.##Alesina, A. & R. Wacziarg. (1998). Openness, Country Size and Government. Journal of public Economics, 69(3): 305-321. ##Asiedu, E. (2002). On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: is Africa Different?. World development, 30(1): 107-119. ##Baharumshah, A.Z. (2001). The Effect of Exchange Rate on Bilateral Trade Balance: New Eevidence from Malaysia and Thailand. Asian Economic Journal, 15(3): 291-312. ##Baltagi, B. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. 4th edition, New York: John Wiley and Sons. ##Benarroch, M. & M. Pandey. (2012). The Relationship between Trade Openness and Government Size: Does Disaggregating Government Expenditure Matter?. Journal of Macroeconomics, 34(1): 239-252. ##Dreher, A. (2006). The Influence of Globalization on Taxes and Social Policy: An Empirical Analysis for OECD Countries. European Journal of Political Economy, 22(1): 179-201. ##Eken, S., T. Helbling & A. Mazarei. (1997). Fiscal Policy and Growth in the Middle East and North Africa Region. Working Paper, WP/97/101. Washington, DC: International Monetary Fund. ##Epifani, P. & G. Gancia. (2009). Openness, Government Size and the Terms of Trade. The Review of Economic Studies, 76(2): 629-668. ##Hsu, C.C., J.Y. Wu & R. Yau. (2011). Foreign Direct Investment and Business Cycle Co-Movements: The Panel Data Evidence. Journal of Macroeconomics, 33(4): 770-783. ## Li, X. & X. Liu. (2005). Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship. World development, 33(3): 393-407. ##Liberati, P. (2006). Trade Openness, Financial Openness and Government Size. Università di Urbino “Carlo Bo”, Revised Edition ISE. Retrieved from http://www.dauphine.fr/globalisation/liberati.pdf. ##Liberati, P. (2007). Trade Openness, Capital Openness and Government Size. Journal of Public Policy, 27(02): 215-247. ##Molana, H., C. Montagna & M. Violato. (2004). On the Causal Relationship between Trade-Openness and Government Size: Evidence from 23 OECD Countries. Available at SSRN 716164. ##Papazoglou, C., E.J. Pentecost & H. Marques. (2006). A Gravity Model Forecast of the Potential Trade Effects of EU Enlargement: Lessons from 2004 and Path-Dependency in Integration. The World economy, 29(8): 1077-1089. ##Ram, R. (2009). Openness, Country Size, and Government Size: Additional Evidence from a Large Cross-Country Panel. Journal of Public Economics, 93(1): 213-218. ##Sayek, S. (2009). Foreign Direct Investment and Inflation. Southern Economic Journal, 76(2): 419-443. ##Shahbaz, M., H.U. Rehman & N. Amir. (2010). The Impact of Trade and Financial-Openness on Government Size: A Case Study of Pakistan. Journal of Quality and Technology Management, 6(1): 105-118. ##Shelton, C.A. (2007). The Size and Composition of Government Expenditure. Journal of Public Economics, 91(11): 2230-2260. ##Wu, A.M. & M. Lin. (2012). Determinants of Government Size: Evidence from China. Public Choice, 151(1-2): 255-270. ##Zakaria, M. & S. Shakoor. (2011). Relationship between Government Size and Trade Openness: Evidence from Pakistan. Transition Studies Review, 18(2): 328-341.