نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس دانشگاه پیام نور اسکو

چکیده

نرخ ارز و اثر آن بر گسترش صادرات از طریق تغییرات قیمت صادرات هر کشور از یک سو، و عوامل مؤثر بر شدت تأثیر نرخ ارز بر قیمت صادرات از سوی دیگر مباحث حائز اهمیتی در حوزه اقتصاد بین الملل می‌باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت گسترش صادرات در کشور ما، هدف مطالعه حاضر تخمین و تحلیل میزان انتقال نرخ ارز و اثر درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر شدت انتقال در ایران در دوره 1389-1350 می‌باشد. بدین منظور، با استفاده از روش همجمعی ARDL به تخمین روابط بلند مدت و کوتاه مدت مربوطه پرداخته شده است.
نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد و میزان انتقال نرخ ارز برابر 0.83 می‌باشد. این بدان معنی است که بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات کشور مبدأ انتقال می‌یابد و بخش کوچکی از آن به قیمت واردات کشور مقصد منتقل می‌گردد. نتایج همچنین حاکی از این است که درجه باز بودن اقتصاد باعث افزایش میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات می‌گردد. همچنین افزایش نرخ تورم میزان این انتقال را در ایران افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Exchange Rate Pass-Through on export prices in Iran and the Impact inflation, and openness on It

نویسنده [English]

  • ali reza tamizi

چکیده [English]

Exchange rate and its effect on export extension through changes in export price on one hand and determinants of the amount of the effect on the other hand, are important topics in international economics. In this regard, and according to the importance of export promotion, this study tries to estimate and analyze export rate pass through and the effect of openness degree and inflation rate on it in Iran during 1350-1389. For this purpose, short- and long-run relationships are estimated using ARDL approach.
The results present that there is a significantly positive relation between exchange rate and export price index, and the ERPT is 0.83. It means that a large part of exchange rate changes are transferred into export price of the origin country and a small part of it is transferred to import price of the destination country. The results also suggest that openness degree enhances the effect of exchange rate on export price and inflation rate increase ERPT in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Pass-Through
  • export price
  • Iran Economy

شجری، هوشنگ، کمیل طیبی و سید عبدالحمید جلایی. (1385). عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاست­های پولی و درجه بازبودن اقتصاد در ایران به روش سیستم­های فازی عصبی. پژوهش­های اقتصادی ایران، 26: 180-153. ##طیبی، کمیل و لیلا ترکی. (1389). اثر آزاد سازی مالی بر نوسان­های اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال توسعه. پژوهشنامه اقتصادی، 10(4) 39-57. ##

Aguerre, R. B., A. M. Fuertes. & K. Phylaktis.(2012). Exchange Rate Pass-Through intoImport Prices Revisited. Journal of International Money,31: 818-844. ##Anaya, Jose Antonio Ganzalez. (2000). Exchang Rate Pass Through and Partial Dollarization: Is There a link, CREDPR Working paper, 81. ##Athukorala, p. & J. Menon. (1994). Pricing to market behavior and exchange rate pass rate pass-through in Japanese exports, The Economices Journal, 104: 271-281. ##Aziz,  N. (2009). Exchange Rate Pass-Through to Import, Export and DomesticPrices: Evidence from a Developing Country, working paper. ##Ceglowski, Janet. (2010). Has pass-through to export prices risen? Evidence for Japan. Japanese Int. Economies,No. 24, pp. 86- 98. ##Ferreira A & A. Sans. (1999).  Exchange Rate Pass-Through: the case of Brazilian exports of manufactures. XIIo. World Congress of the International Economic Association. ##Gagnon, E. J & M. Knetter.  (1995). Markup adjustment and exchange rate fluctuations: evidence from panel on automobile exports, Journal of International Money and Finance, 14(2): 289-310. ##Ghosh, A. (2013). Exchange Rate Pass Through, Macro Fundamentals and Regime Choice in Latin America, Journal Macroeconomics, 35: 163-171. ##Goldberg, Pinelopi K. & Michael M. Knetter. (1997). Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned?, Journal of Economic Literature, 35(3): 1243-1272. ##Jimborean, R. (2013). The Exchange Rate Pass-Through in the New EU Member States. Economic Systems, Elsevier, 37(2):302-329. ##Junttila, J. & M. Korhonen. (2012). The Role of Inflation Regime in the Exchange Rate PassThrough to Import Prices, International Review of Economics & Finance, 24:88-96. ##Kumar Dash, A & V. Narasimhan. (2011). Exchange Rate Pass-through: How Much Do Exchange Rate Changes Affect the Prices of Indian Exports and Imports. South Asia Economic Journal, 12(1):1-23. ##Lee, J. (1995). Pricing-to-market in Korean Manufacturing exports. International Economic Journal , 9(4): 1-12. ##Magee S. (1973). Currency Contracts, Pass-through and Devaluation. Brooking Paper onEconomic Activity, 4(1): 303-323. ##Mallick, S & H. Marques. (2008). Exchange Rate Transmission into Industry-level Export Prices: A Tale of Two Policy Regimes in India. IMF Staff Papers, 55(1): 83-108. ##Mejean, Isaballem. (2004). Exchange Rate Movements and Export Prices an Empirical Analysis, Working paper. ##Meurers, M. (2003). Incomplete Pass-Through in Import Markets and Permanent Versus Transitory Exchange Rate Shocks, Paper Presented at 2nd Workshop on Macroeconomic Policy Research, Magyar Nemzeti Bank , No.2-3. ##Razafimahefa, I. F. (2012). Exchange Rate Pass-Through in Sub-Saharan African Economies and its Determinants, IMF Working Paper, African Department, WP/12/141. ##Roy, S. S. & P. K. Pyne. (2011). Reforms, Exchange Rate Pass_Through and India's Export Prices. Trade and Development Review.4(1):41-63. ##Taylor, J.B. (2000). Low Inflation, Pass-Through, and the Pricing Power of firms, European Economic Review, 44(7): 389-408. ##United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Statistics, http://unctadstat.unctad.org/.##Vigfusson R. J. & N. Sheets & J. Gagnon. (2007). Exchange rate pass-through to export prices: assessing some cross-country evidence, International Finance Discussion Papers 902, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.). ##