نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام /مدرس

2 دانشجوی دکتری

3 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات خوزستان

4 دانشجو

چکیده

رشد ازجمله مهم‌ترین اهداف اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به سرمایه‌‌گذاری، درآمد-های ناشی از صادرات (نفت) و تغییرات نرخ ارز اشاره کرد. این مقاله به بررسی اثرات ناشی از تکانه‌های نفتی، نرخ ارز و سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو اوپک در طی سال‌های 2012-2000 می‌پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پنل (P-Var) نشان می‌دهد که طی دوره مذکور شوک‌های مثبت در درآمد نفتی، کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) و افزایش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ANALYSIS THE EFFECT OF EXCHANGE RATE SHOCKS, FOREIGN INVESTMENT AND OIL REVENUES ON GDP IN OPEC COUNTRIES USING PANEL VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL

نویسندگان [English]

  • abdullah shayan zeinvand 1
  • Abotaleb Kazemi 2
  • Alireza Jorjorzadeh 3
  • Abdolkhalegh Ghobeyshavi 4
  • Maede Gharafi 4

2 PHD Studant

3 Asst. professor azad univercity

4 Student

چکیده [English]

Growth Is One Of The Most Important Goals Among Economic Goals Which Is Influenced By Several Factors Such As The Investment, Earnings From Oil Exports And Changes In Exchange Rates. This Paper Examines The Effects Of Oil Shocks, Exchange Rate And Foreign Direct Investment On GDP In OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Countries During 2000-2012 Deals. The Results Of The Estimated Model Using Vector Auto Regressive Panel (P-Var) Shows That Positive Shocks In Oil Revenues During The Period, The Devaluation Of The National Currency (Exchange Rate Appreciation) And An Increase In Foreign Direct Investment Help To Increase GDP in above mentioned countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GDP
  • Revenues from Oil Exports
  • P- Var Model
  • Exchange Rate

ابراهیمـی، سـجاد. (1390). اثـر شوک‌های قیمـت نفـت و نوسـانات نـرخ ارز و نااطمینانی حاصـل از آن بـر رشـد اقتصادی کشورهای منتخـب نفتـی. فصـلنامه پژوهشـنامه بازرگانی، 5: 106-83.## بهمن یار، ساناز و محمدحسین فطرس. (1391). اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی درایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL. فصلنامه تخصصی اقتصاد و توسعه برنامه‌ریزی، 1(2): 40-11. ##پیش‌بها، اسماعیل و مریم باغستانی. (1393). بررسی اثرات اقتصادی شوک‌های قیمتی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای کلان اقتصادی، پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 4(3): 64-45. ##جهانگرد، فاطمه و روح اله شیرمرد. (1392). بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی. اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، دانشگاه آزاد خوراسگان. ##صمدی، سعید، ابوالفضل یحیی‌آبادی و نوشین معلمی. (1388). تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 17(52): 26-5. ##عربی، زهرا و ابوطالب کاظمی. (1393). تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 15(17):124-109. ##غفاری، فرهاد و سحر مظفری. (1389). اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 1(3): 69-49. ##غفاری، هادی، مهدی جلولی و علی چنگی آشتیانی. (1392). بررسی و پیش‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(10): 58-41. ##کازرونی، علیرضا، حسین اصغرپور، سیاوش محمدپور و صابر بهاری. (1391). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با رهیافت مارکوف-سوئیچینگ. دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 7 و : 26-5. ##کاظمی، مجتبی، عبدالمجید جلایی اسفندیاری و حسین اکبری فرد. (1393). بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با رهیافت شبکه عصبی. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 4(15): 40-25. ##کوچک زاده، اسما و عبدالمجید جلایی. (1392). اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 4(16): 20-11. ##مهدوی، ابوالقاسم. (1383). رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی. مجله تحقیقات اقتصادی، 66: 208-181. ##مهرگان، نادر و یونس سلمانی. (1393). شوک‌های قیمتی پیش‌بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران با رهیافت مدل‌های چرخشی مارکف. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 12، 208-183. ##

Bernanke, B.S. (1983). Does Foreign Direct Investment Increase The Productivity of Domestic Firms?. The World Bank, 1818 H St, NW, MSN MC3-303, Washington DC 20433. ##Chen, J. (2012). Real Exchange Rate and Economic Growth: Evidence from Chinese Provincial Data (1992 - 2008). Woking paper, 5: 54-61. ##Gala, P. & Lucinda, C. (2006). Exchange Rate Misalignment and Growth: Old and New Econometric Evidence. NBER Working paper, NO: W6174, 125-135. ##Hamilton, J.D. (2009). Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 215-261. ##Hisao, F. S.T, M-C. W., Hisao. (2006). FDI, Exports and GDP in East and Southeast Asia-Panel Data versus Time Series Causality Analysis. Journal of Asia Economic..17: 1088-1106. ##Holland, M., Vilela Vieira, F., Gomes, D. & Bottecchia, L. (2011). “Growth and Exchange Rate Volatility: A Panel Data Analysis. NBER Working Paper, No.7: 102-110. ##Jimenez, Rodriguez, R & M. Sanchez. (2005). Oil price shocks and real GDP Growth: empirical evidence for some OECD countries. Appliedeconomics, working paper, (37): 201-228. ##Kilian, L. (2009). Not All Oil Price Shocks are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market. American Economic Review, 99 (3): 1053-1069. ##Pashpa, N. (2015). Impact of Oil Price on Economic Growth: A Study of Bric Nations. Indian Journal of Accounting, XLVII (1), ISSN-0972-1479. ##Rahman, S. & A. Serletis. (2012). Oil Price Uncertainty and the Canadian Economy: Evidence from a VARMA, GARCH-in- Mean. Asymmetrice BEKK Model. Energy Economics, 34: 603-610. ##Ramey, V.A. & D.J. Vine. (2011). Oil, Automobiles and the U.S. Economy: How Much Have Things Really Changed? NBER Macroeconomics Annual, 25: 333-367. ##Sarode Sushant. (2012). Effects of FDI on Capital Account and GDP: Empirical Evidence from India. International Journal of Business and Management, 7(8). ##wayemi, A. & B. Fowowe, (2011). Impact of Oil Price Shocks on Selected Macroeconomic Variable in Nigeria. Energy Policy, 39: 603-612. ##Zied. F, K. Guesmi & F. Teulon. (2014). Oil Shocks and Economic Growth in OPEC countries. IPAG Business School 184, Boulevard Saint-Germain 75006 Paris France,http://www.ipag.fr/fr/accueil/la-recherche/publications-WP.html##