نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت نفت

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی

4 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مالی و بازار نفت در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور، از مدل "جهش قیمت فیشر و نظریه فرانکل" با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های 13-2005 در مورد نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف)، از روش تکنیک گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت نفت خام ایران مثبت بوده و نیز اثر تغییر شاخص بازار پول (نرخ بهره) بر این نفت خام منفی است. از مهمترین علل تأثیر منفی نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و در نتیجه تقاضا برای آن در بازارهای نقدی می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که استفاده از نفت خام اورال برای تعیین قیمت نفت خام سنگین ایران در بازار های مدیترانه و شمال غرب اروپا، سیگنال نادرست می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of influence of financial markets on Iranian heavy crude oil price in short time

چکیده [English]

Investigate the causes of changing the oil price and modeling for predicting its volatility has always been one of the most important fields of Iran's economic literature study due to its position in Iran's economy.With the development of oil bourse and oil futures market, oil market changed the crude oil price formation so that the cash flow between financial markets and oil market will deviant the crude oil price from its long term direction by changing in interest rate in short-term. For this purpose, Fisher price jump model and Frankel theory will be used for test by using daily time series data of 2005-13 about Iran's light crude oil in different areas (different markets), as well as multivariate GARCH technique method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • iranian heavy crude oil
  • urual
  • capital market index
  • Brent

بکی حسکوئی، مرتضی و فاطمه خواجه وند. (1393). پیش بینی نوسانات بازارهای آتی­های نفت. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 7(23): 108-75.## کشاورزیان، مریم و مهرزاد زمانی. (1389). اثر سرریز نرخ دلار آمریکا بر روی قیمت نفت خام، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 7(27): 150-131. ##مهاجری، پریسا. (1390). بررسی روابط قیمتی اسپات و آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 5: 102-75. ##

Arouri, M. & D.K. Nguyen. (2010). Oil prices, Stock markets and portfolio investment: evidence from sector analysis in europe over the last decade. Energy policy, 38: 4528-4539. ##Chen, Y.C. & K. Rogoff. )2003(. Commodity Currencies. Journal of International Economics, 60: 133-160. ##Cologni, A. & M. Manera. (2008). Oil Prices, Inflation and Interest Rates in a Structural cointegrated var model for the G-7 countries. Energy economics, 30: 856–888. ##Cremer, J. & D. Salehi Esfahani. (1991). The Rise and Fall of Oil Prices: A Competitive View. Working Paper, University of Pennsylvania, Phil. ##Enders, W. (2004). Applied econometric time series, University of Alabama, U.S.A. ##Ferderer, J. P. (1996). Oil price volatility and the macroeconomy. Journal of Macroeconomics, 18: 1–26. ##Filis, G. & S. Degiannakis & C.Floros. (2011). Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries. International review of financial analysis, 20. ##Frankel, J. )2006(. The Effect of Monetary Policy on Real Commodity Prices. NBER working paper 12713. ##Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton university press. ##Horsnell, P. (1990). Oil price differentials:markets in disarray (5rd ed.). Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. ##Huang, B.N. & C.W. Yang & M.J. Hwang. (2009). The dynamics of a nonlinear relationship between crude oil spot and futures prices: A multivariate threshold regression approach. Energy economics, 31(1): 91-98. ##Kaufmann, R. K. (2011). The role of market fundamentals and speculation in recent price changes for crude oil. Energy policy, 39(3): 105-115. ##Lardic, S. & V. Mignon. (2006). The impact of oil prices on gdp in european countries: an empirical investigation based on asymmetric cointegration. Energy policy, 34: 3910–3915. ##Martell, T. F. & A. S. Wolf. )1987(. Determinants of trading volume in futures markets. The journal of futures markets, 7(3): 233-44. ##Pindyck, R. S. (2001). The dynamics of commodity spot and futures markets: a primer. The energy journal, 22(3): 1-29. ##Sadorsky, P. (1999). Oil price shocks and stock market activity. Energy Economics, 21(5): 449-469. ##Taylor, J.S. & J. Spriggs. (1989). Effects of monetary macro-economy on canadian agricultural prices. The Canadian journal of economics, 22(2): 278-289. ##Yousefi, A., & T.S. Wirjanto. (2003). Exchange Rate of the U.S. Dollar and the J Curve: the Case of Oil Exporting Countries. Energy Economics, 25: 741-765. ##