نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضوهیات علمی

چکیده

یکی از پرسش‌های بحث‌ برانگیز در اقتصاد رابطه‌ی بین مالیات‌ها و رشد‌اقتصادی است. در چند دهه‌ی اخیر موضوع اثرات ساختار مالیاتی( مالیات‌های بر دستمزد، درآمد‌سرمایه و مصرف) بر اقتصاد کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته‌است. در این مقاله جهت تحلیل دقیق و جامع اثرات اصلاحات‌مالیاتی بر سرمایه‌گذاری، تولید‌ناخالص‌داخلی و ساختار‌تولید در کشور از مدل‌های تعادل‌عمومی از نوع ایستا و پویا استفاده شده‌است. یافته‌های تحلیل تعادل‌عمومی ایستای پژوهش نشان‌داد که مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد‌سرمایه بر تولیدناخالص‌داخلی و سرمایه‌گذاری اثر منفی داشته درحالی‌که اثر مالیات بر مصرف منفی ارزیابی شده‌است. همچنین نتایج شبیه‌سازی ایستای‌مقایسه‌ای نشان داد مالیات بر دستمزد بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد و پس از آن بترتیب مالیات‌های بر درآمد سرمایه و مصرف قرار دارند. نتایج تحلیل پویا نیز نشان داد که در بلندمدت مالیات بر دستمزد نسبت به مالیات بر درآمد سرمایه تاثیر بیشتری بر اقتصاد کشور دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Growth Effects of Taxation Reforms in Iran: A CGE-DCGE Analysis

نویسندگان [English]

  • hamid hooshmandi 1
  • majid sameti 2
  • Rozita Moayedfar 1

2 Economic faculty University of Isfahan

چکیده [English]

One of the challenging questions in the economics is the relation between the taxes and economic growth. In the last few decades, investigation of the effects of tax structure (i.e., wage tax, capital income tax, and consumption tax) on the economy of different countries has been in the focus of attention. In the present study, for the exact and comprehensive analysis of the effects of tax reform on the investment, gross domestic production, and production structure in the country, static and dynamic general equilibrium models have been used. Findings of the general equilibrium static of the research show that taxation on the wage and capital income results in the decrease in economic growth and investment of the country, while effects of the taxation on consumption positive evaluated. Simulation results of the comparative static analysis show that the wage tax has the most effect on the economy of the country. The next most effects are associated with the capital income tax and the consumption income tax, respectively. Moreover, based on the results of the dynamic analysis, it has been demonstrated that the wage tax exerts more effect on the economy of the state than the capital income tax in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • static general equilibrium model
  • overlapping generations dynamic equilibrium model
  • taxation reforms
  • Economic Growth
  • GAMS

بانک ‌مرکزی‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، بانک اطلاعات سری‌های‌ زمانی ‌اقتصادی.## بلانچارد، اولیویر جین؛ فیشر، استنلی. (1376). درس‌هایی از اقتصاد کلان، جلد اول. ترجمه محمود ختایی و تیمور محمدی. تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه. ##ذالنور، حسین. (1382). الگوی تعادل عمومی کاربردی برای تحلیل اثر وضع مالیات­ها در ایران. تهران: انتشارات معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی. ##کریم­زاده، مصطفی، خدیجه نصرالهی، سعید صمدی و رحیم دلالی اصفهانی. (1391). مسیر بهینه سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید ناخالص‌ ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم‌ یافته در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 4(12): 25-1. ##

Amir, H., J. Asafu-Adjaye & T. Ducpham. (2013). The Impact of the Indonesian Income Tax Reform: A CGE Analysis. Economic Modelling 31: 492–501. ##Atkinson, A. B & J. E. Stiglitz. (1980). Lectures on Public Economics. Mc GRAW-Hill. ##Auerbach, A, J & L. J. Kotlikoff. (1987). Dynamic Fiscal Policy. Cambridge University Press. ##Barro, R J. & X. Sala-i-Martin. (2004). Economic Growth. McGRAW-Hill. ##Baylor, M. (2005). Ranking Tax Distortions in Dynamic General Equilibrium Models: A Survey. Department of Finance. Working Paper 2005-06. ##Dcaluwé, B., L. André & R. Veroniqué. ( 2013). The PEP Standard Single- Country Static CGE Model. Department of Economic, University of Laval, Quebec. ##Garner, C. A. (2005). Consumption Taxes: Macroeconomic Effects and Policy Issues. Economic Review, Second Quarter. Federal Reserve Bank of Kansas City. ##Greer, C. (2012). Endogenous Taxation and Redistribution in the SAM-CGE Model. Econ457, Project3. ##Harberger, A. C. (1962). The Incidence of Corporation Income Tax. Journal of Political Economy, 70: 215-40. ##Hernandez, G. (2012). Payroll Taxes and the Labor Market: A Computable General Equilibrim Analysis. Latin American Journal of Economics, 59: 123-99. ##Jokisch, S., & L. J. Kotlikoff. (2005). Simulating the Dynamic Macroeconomic and Microeconomic Effects of the FairTax. NBER Working Paper No. 11858.JEL No. H2. ##Leldo, V. D. (2005). Tax Systems under Fiscal Adjustment: A Dynamic CGE Analysis of the Brazilian Tax Reform. IMF working paper.WP/05/142. ##Lofgren, H., R. L. Harris, & S. Robinson. (2002). A Standard Computable General Equilibrium (CGE). International Food Policy Research Institute. ##Rasmussen, T. N., & T. F. Rutherford (2001). Modeling Overlapping Generations in a Complementarity Format. Department of Economics, University of Colorado. ##Shoven, J. B., & J. Whalley. (1972).A General equilibrium Calculation of the Effects of Differential Taxation of Income from Capital in the U.S. Journal of Public Economics 1. 281-321. ##Summers, L. H. (1981). Capital Taxation and Accumulation in a Life Cycle Growth Model. The American Economic Review, 533-544. ##Whalley, J. (1975). A General Equilibrium Assessment of the 1973 United Kingdom Tax Reform. Economica, 42: 139-161. ##