نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

یفقر و نابرابری در نسل سنی زنان به عنوان یکی از مسائل اصلی فرآیند توسعه
در جامعه مطرح است که در سالهای اخیر تلاش گردیده است راهبردهایی
جهت کاهش آن اتخاذ گردد. در این زمینه یکی از مباحث مرتبط با فقر و
نابرابری، تحرک درآمدی میباشد. تحرک درآمدی معیاری است که میزان
نابرابری فرصتها را در یک جامعه اندازه میگیرد. تحرک درآمدی به دو صورت
شرطی و مطلق اندازهگیری میشود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته
میشود، اما درتحرک مطلق اینگونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که
ناهمگنی را در بین افراد نشان میدهد.
این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه موردی در نسل سنی زنان تحرک
درآمدی را مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور با استفاده از داده های
- پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دورهی زمانی 1390
1369 نوعی الگوی دادهسازی شبهپانل طراحیشده است . ویژگی این روش
ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان میدهند که
تحرک مطلق در کشور پایین بوده و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش
است؛ اما سرعت کاهش نابرابری پایین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Income Mobility on Generation of Woman in Iran

چکیده [English]

Poverty and inequality, in generation of woman is among social
problems which has been subject to be mitigated through measures. In
this context one of the issues related to poverty and inequality is
income mobility. Income mobility is another measure which indicates
the degree of inequality of opportunity in a society. Income Mobility
is measured as either conditional or absolute one. In Conditional
mobility fixed effects are considered, however in absolute mobility it
is not so.
This article tries to study income mobility in generation of woman. For
examine this phenomenon is designed type data pattern Pseudo-panel
data using data of Household Survey Data collected by Iran Statistical
Center from 1988 till 2011. This method enables us to track the
performance of each cohort over time. Our results indicate that the
absolute income mobility is low and Inequality of opportunity is
decreasing over time. But the rapid fall in inequality is low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality
  • Dynamic Pseudo Panel
  • Income Dynamic
  • income mobility

فطرس، محمد حسن و رضا معبودی. (1389). رابطه بین نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 40(11): 15-1.## مرکز آمار ایران. (1390-1369). اطلاعات مربوط به هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.##ملک، حسن. (1388). جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 185 صفحه. ##

Antman, F. & D. Mckenzie. (2006). Earnings mobility and measurement error: a pseudo - panel approach. Mimeo. Stanford University.##Atkinson, A. B. , F. Bourguignon & C. Morrisson. (1992). Empirical Studies of Earnings Mobility. (Chur, Switzerland: Harwood). ##Bastos, A., S. Casaca & J. Pereirinha. (2009). women and poverty: a gender-sensitive approach. Journal of Socio-economics, 38: 764-778. ##Barro, R. & X. Sala-i-Martin. (1999). Economic Growth. The MIT Press: Cambridge, MA. ##Cohen, G. A, (1989). On the Currency of Egalitarian Justice. Ethics, 99: 906– 944. ##Deaton, A. (1985). Panel Data from time series of cross-sections. Journal of Econometrics, 30: 109-126. ##Dworkin, R. (1981). What is Equality? Part 1: Equality of Welfare. Philosophy and Public Affairs, 10(3): 185-246. ##Fields, G, (2008). Income Mobility. ILR School, Cornell University Working Paper. ##Fields, G. S. & E. Ok. (1996). The Meaning and Measurement of Income Mobility. Journal of Economic Theory, 71: 349-377. ##Gardes, F. & C. Canelas. (2010). Poverty, Inequality, and Income Mobility: The Case of Ecuador, A Pseudo-Panel Approach. Universite Paris 1 Pantheon - Sorbonne - Universitat Bielefeld. ##Jenkins, S. P. (2011). Changing Fortunes: Income Mobility and Poverty Dynamics in Britain. Oxford University Press, Oxford. ##Lokshin, M. &  M. Ravallion. (2004). Household income dynamics in two transition economies. studies in nonlinear dynamics and econometrics. 8(3). ##Maasoumi, E. (1998). On Mobility. In Handbook of Applied Economic Statistics, ed. D. ##Navarro, A. (2006). Estimating Income Mobility in Argentina with Pseudo-Panel Data. Universidad de San Andres, Argentina. ##Ordeñana, X. & R. Villa. (2012). Mobility and Entrepreneurship in Ecuador: A Pseudo - panel Approach. IDB Working Paper Series, No. IDB-WP-319. ##Pressman, S. (2003). Feminist explanations for the feminization of poverty. Journal of Economic Issues, 36 (2): 353-361. ##Roemer, J, (1998). Equality of Opportunity. Cambridge, MA: Harvard University Press. ##Solon, G. (1999). Intergenerational Mobility In The Labor Market. In Handbook of Labor Economics, vol. 3, ed. O. Ashenfelter and D. Card. Amsterdam: North-Holland. ##