نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 ؟

چکیده

بررسی موضوع تقارن و یا عدم تقارن ادوار تجاری هم از لحاظ مبانی نظری الگوهای چرخه‌های اقتصادی و هم به لحاظ کارایی پیش‌بینی الگو‌های خطی و نیز در تدوین سیاست‌گذاری‌ها، بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور از داده‌های سالیانه طی دوره‌ی 1386-1338، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش‌های ناپارامتری همچون آزمون دو نمونه‌ای کولموگرف-اسمیرنوف و آزمون جمعی-رتبه‌ای ویلکاکسون و دیگر روش‌ها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تأیید نمی‌کند. تنها براساس روش گالگاتی می‌توان عدم تقارن در ادوار تجاری را تاحدودی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه‌های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می‌دهند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده این فرضیه را تأیید می-کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effects of Oil Shocks on Business Cycles in Iran's Economy

نویسنده [English]

  • Seyed Aziz Arman 1

1 Academic stuff

چکیده [English]

The importance of oil revenue in Iran's economy and its effect on business cycles is an undeniable issue. Oil revenue is a critical factor in Iran's economy and affects GDP to a great extent. Oil and Gas sector is not only an influential economic activity per se, but also an important source of financing to the other sectors in Iran's economy. By this article, we try to examine asymmetrical effects of oil shocks on business cycles. Whether an equal increase and decrease in oil revenues have neutral effect on business cycles, is the main question to address here. To undertake this research, annual data of 1338-1386 time periods, has been used. The findings display that the business cycles response to oil shocks is asymmetric, meaning that negative shocks dominate positive shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C32
  • Q43
  • E32