نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زاهدان خیابان دانشگاه _دانشگاه سیستان و بلوچستان _دانشکده اقتصاد (گروه اقتصاد )کد پستی : 98165 9128166922

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب رقابت در صنایع کارخانه‌ای ایران و ارزیابی تاثیر خصوصی-سازی بر ساختار بازار بخش صنعت کشور است. در این پژوهش عملکرد برنامه خصوصی‌سازی کشور در دوره 1370 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که در طی دوره مذکور در مجموع 1522011 میلیارد ریال مربوط از سهام شرکت‌ها به بخش غیردولتی واگذار شده است که مبلغ 1439542 میلیارد ریال مربوط به پس از ابلاغ سیاست اصل 44 می‌باشد که به تفکیک 7/29 درصد سهام عدالت، 44 درصد بخش غیردولتی و 3/26 درصد سهام عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم 9/95 درصد به صورت بلوکی و 2/3 درصد به صورت تدریجی و 9/0 درصد سهام به صورت ترجیحی واگذارشده و 2/42 درصد به صورت بورس و 7/7 درصد به صورت فرابورس و 2/0 درصد به صورت مذاکره و 9/42 درصد به صورت مزایده واگذار شده است. همچنین در این مقاله برای بررسی اثر خصوصی‌سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران از مدل تلفیقی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران تاثیر مثبتی بر اندازه رقابت نداشته است. با توجه به یافته‌های این تحقیق پیشنهاد می‌شود که الگوی خصوصی‌سازی رقابت محور جایگزین مدل واگذاری‌های قبل گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The privatization Effect on Competition Degree in Iranian Manufacturing Industries

چکیده [English]

The main purpose of this study is evaluation of competition index of Iranian manufacturing industry and the effect of privatization on market structure. In the current research, the performance of Iran privatization schedule is assessed between  and . It should be mentioned that during this time,  milliard Rial is allocated to the private section in which  milliard Rial is belonged to the time after formulating  policy. In details,  is for equity shares,  is for private section and  is for general private share. Moreover,  is as parochial,  is as gradual,  is as preferential,  is as stock is over the counter,  is as negotiated, and  is as auctions. In addition, in the current dissertation, for evaluating the impact of privatization on competition size in Iran, the Hal-Rogers model is applied. Two indicators consisting of the value of privatization of i-firm divide the whole value of i-firm (PRIVA) and another one is the private value divide (PRI) for measuring privatization influence on the amount of competition in developed Hal-Rogers model. The findings indicate that privatization in Iran does not have positive effect on the competition. Based on the results, it is recommended that the competition-based privatization pattern takes the place of previous alternative models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Competition
  • Industry
  • Concentration
  • Monopoly