نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصاد

2 مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

چکیده
عدم اطمینان ارزی، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در متغیرنرخ ارز است که می‌تواند تأثیر زیادی بر سایر متغیرها و نهادهای اقتصادی همچون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند ایران بگذارد. در این پژوهش به بررسی و پیش‌بینی تأثیرپذیری شاخص بورس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران از نوسانات اخیر نرخ ارز با استفاده از مدل‌های VAR ،VECM، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم PSO و با داده‌های ماهانه 6/1392- 1/1388پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلVAR نشان می‌دهدکه رابطه منفی میان نوسانات نرخ ارز و بازدهی‌های بازار سهام وجود دارد و همچنین نتایج آزمون هم‌انباشتگی دلالت بر وجود یک رابطه بلندمدت غیر مستقیم بین این دو متغیر دارد. با شبیه‌سازی مدل به دو صورت خطی و نمایی با استفاه از الگوریتم ژنتیک و PSO و مقایسه دقت این مدلها با مدلVAR برآوردی مشخص شد که مدل VAR با دقت بیشتری می‌تواند به پیش‌بینی شاخص بپردازد. نتایج پیش‌بینی توسط مدل VAR نشان داد تداوم وضع موجود نوسانات ارزی می‌تواند به افزایش شاخص، تشدید نوسانات ارزی در ابتدا موجب افزایش کاهنده و سپس کاهش این شاخص و در مقابل کاهش نوسانات ارزی با اطمینان‌بخشی به فضای اقتصادی می‌تواند موجب افزایش شاخص بورس مؤسسات مالی و اعتباری شود.
طبقه‌بندی JEL: D80,G23,C53,E47

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and predicting the effects of uncertainty caused by the recent currency crisis on banks and financial institutions stock index

نویسندگان [English]

  • vahid farzam 1
  • omid sattari 2
  • faranak mirali 3

1 Dean of faculty

2 lecturer

3 postgraduate student

چکیده [English]

Investigating and predicting the effects of uncertainty caused by the recent currency crisis on banks and financial institutions stock indexabstract

Uncertainty is unpredictable change in an exchange rate variable which It Can have a great impact on other variables and economical institutions such as banks and credit institutions especially developing countries such as Iran. In this study, to investigate and predict the influence of Iranian banks and financial credit institutions from recent volatility of the exchange rate Models such as VAR, VECM, Genetic algorithms and the PSO algorithms and monthly data from the 1388/1- 1392/6 has been used. The results of estimating the VAR model indicates whether there are the negative relationship between exchange rate volatility and stock market returns . Co-integration test results also imply there is the existence of an Indirect long-run relationship between these two variables. As well by simulation of model in form of both linearly and exponentially with the use of Genetic Algorithms and PSO to compare the accuracy of these models was determined by the estimated VAR model. VAR model can predict index more accurately. Prediction results by VAR model showed that the continuation of the status quo of currencyfluctuations could lead to an increase index, intensification of currency fluctuations Initially causes diminishing increase and then reduced in the index and In contrary, reduce currency fluctuations, with creation of certainty into economic climate, It can cause increase the financial and credit institution's stock index.

JEL Classification: D80, G23, C53, E47

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Uncertainty real exchange rate
  • financial institutions and credit Stock index
  • VAR model
  • Genetic Algorithms and PSO algorithm

ابونوری، اسمعیل، محمدرضا عبداللهی و مصطفی حمزه. (1391). ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغیره. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 65:  86-65.

تهرانی، رضا، علی دریکنده، کامبیز نوابی زند، ابوالفضل آرین و سیدحسن حسینی. (1392). بررسی رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکت‌های صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(17): 101-87.

حلافی، حمیدرضا و سیدناصر سعیدی. (1390). بررسی واکنش‌های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی اقتصادی سابق)، دوره 9 ، 1: 53-37.

حیدری، حسن و سحر بشیری. (1391). بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 9: 92-71.

حیدری، حسن، حمیدرضا فعالجو و فاطمه کرمی. (1392). بررسی تجربی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه‌ها. فصلنامه پژوهشنامه‌ اقتصادی ( رویکرد اسلامی-ایرانی)، 49: 176-151.

رضاقلی‌زاده، مهدیه، کاظم یاوری، بهرام سحابی و علی صالح‌آبادی. (1392). بررسی تأثیر نوسانات دارایی‌های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20 (1): 76-53.

زراء‌نژاد، منصور و سحر معتمدی. (1391). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشنامه‌ اقتصادی( رویکرد اسلامی-ایرانی)، 46 (12): 116-101.

شکی، سمانه و حمید توفیقی. (1391). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

صادقی، حسین، مهدی ذوالفقاری، حسین سهرابی و یونس سلمانی. (1391). الگوریتم انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک و در شبیه‌سازی و پیش‌بینی تقاضای انرژی. نشریه انرژی، 15 (2): 60-45.

صالحی، نورالله، امید ستاری و فرانک میرالی. (1393). بررسی تبعات بحران ارزی کشور بر شاخص بورس اوراق بهادار در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک. پنجمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران.

طاهری، حامد و میلاد صارم صفایی. (1390). بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد ARDL. فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، سال نوزدهم ، 60: 80-63.

کاردان، بهزاد و بهزاد بیگی. (1392). تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.یازدهمین همایش ملی حسابداران ایران.

محقق‌نیا، محمدجواد، سیدحسین حسینی و احسان جعفری باقرآبادی. (1391). بررسی رابطه   نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، 9: 73-57.

ناهیدی، محمدرضا و فاطمه نیکبخت. (1390). بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران.  فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (11): 59-43.

نجارزاده، رضا، مجید آقایی خوندایی و محمد رضایی‌پور. (1388). بررسی تأثیر نوسانات شوک‌های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم، (1): 175-147.

 

            

            

Andrieș, A. M., I. Ihnatov & A. K. Tiwari. (2014). Analyzing time–frequency relationship between interest rate, stock price and exchange rate through continuous wavelet. Economic Modelling, 41: 227-238.

Baum, C. F., M. Caglayan, N. Ozkan & O. Talavera. (2005). The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms' demand for liquidity. Review of Financial Economics, 15(4): 289-304.

            Beaudry, A., & A. Pinsonneault. (2001). IT-induced adaptation and    individual performance: a coping acts model. ICIS 2001 Proceedings, 58

Chi, J., D. Tripe, & M. Young, (2010). Do exchange rates affect the stock
performance of Australian banks?. International Journal of Banking and Finance, 7(1): 3.

Chkili, W., C. Aloui & D. K. Nguyen. (2012). Asymmetric effects and long memory in dynamic volatility relationships between stock returns and exchange rates. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 22(4): 738-757.

             Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50(4): 987-1007.   

Kasman, S., G. Vardar & G. Tunç. (2011). The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks' stock returns and volatility: Evidence from Turkey. Economic Modelling, 28(3): 1328-1334.

Kim, K.-h. (2003). Dollar exchange rate and stock price: evidence from multivariate cointegration and error correction model. Review of Financial Economics, 12(3): 301-313.  

Muktadir-al-Mukit, D. (2012). Effects of Interest Rate and Exchange Rate on Volatility of Market Index at Dhaka Stock Exchange. Journal of Business and Technology (Dhaka), 7(2): 1-18.

Rjoub, H. (2012). Stock prices and exchange rates dynamics: Evidence from emerging markets. African Journal of Business Management, 6(13): 4728-4733.

Ryan, S. K., & A. C. Worthington. (2004). Market, interest rate and foreign exchange rate risk in Australian banking: A GARCH-M approach. International Journal of Applied Business and Economic Research, 2(2): 81-103.

Saunders, A., & P. Yourougou. (1990). Are banks special? The separation of banking from commerce and interest rate risk. Journal of Economics and Business, 42(2):171-182.

Subair, K., & O. M. Salihu. (2010). Exchange Rate Volatility and the Stock Market: The Nigerian Experience: University Library of Munich.

Sukcharoensin, P. (2013). Time-Varying Market, Interest Rate and Exchange Rate Risks of Thai Commercial Banks. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 9(1): 25-45.