نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 iran,ahvaz

2 استاد گروه اقتصاد

3 استادیار

چکیده

در این مطالعه کارایی اهداف کمی سیاست‌های پولی و مالی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران با استفاده از روش شبیه‌سازی پویا بررسی شده‌است. به این منظور، یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران طراحی شده‌است. در تصریح مدل سعی شده مکانیزم اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر کلیه بخش‌های مهم اقتصاد در نظر گرفته شود. معادلات با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده برای دوره زمانی 1383-1350 برآورد شده‌اند. پس از تایید دقت مدل، تاثیر اهداف سیاست-های پولی و مالی برنامه چهارم بر برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان با استفاده از روش شبیه سازی پویا برای دوره زمانی1392-1384 پیش بینی شده‌است. نتایج نشان داد علی‌رغم آنکه به کارگیری اهداف برنامه نوسانات اقتصادی را کاهش می‌دهد اما نمی‌تواند اقتصاد را در مسیر میان‌مدت و بلندمدت تعیین شده در برنامه قرار دهد. توصیه می‌شود اهداف کمی برای سیاست‌های پولی و مالی با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران تعیین شوند. همچنین علاوه بر تعیین اهداف بلندمدت و میان مدت، لازم است برای حداقل کردن انحراف مقدار تحقق یافته از هدف تعیین شده در برنامه، سیاست‌های جبرانی کوتاه‌مدت به ویژه برای سیاست پولی طراحی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Impacts of Monetary and Fiscal Policies on Iran Macroeconomic Indicators

نویسندگان [English]

  • sahar motamedi 1
  • Mansour Zarra-Nezhad 2
  • Amir Hossein Montazerhojat 3

1 iran,ahvaz

2 professor of economy

3 professor Assistent

چکیده [English]

This study investigated the effectiveness of monetary and fiscal policies’ targets, determined in the 4th national economic development program of Iran, using dynamic simulation approach. To this end, a macroeconometrics model was designed for Iran economy. In model specification, it was tried to consider the influential mechanisms of monetary and fiscal policies on all important sectors of economy. Equations were estimated for time period of 1971-2004 using Auto Regressive Distributed Lag method. When the models’ accuracy was confirmed, the impacts of monetary and fiscal policies’ targets, determined in the 4th program, on some important macroeconomics variables were predicted for time period of 2005-2013 using dynamic simulation. According to results, even though the application of the program’s targets reduces economic fluctuations it cannot, however, put the economy on the determined mid-term and long-term path. Therefore, investigation of qualitative targets of monetary and fiscal policies in accordance with structural properties of Iran economy is recommended. However, in addition to the determination of mid-term and long-term targets, it is necessary to develop short-term compensating policies, especially for monetary policies, in order to minimize the deviation of the realized values from target values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary and fiscal Policies
  • Macroeconometrics model
  • Dynamic simulation
  • 4th national economic development program of Iran

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ترازنامه و گزارش اقتصادی بانک مرکزی سال­های محتلف.

جعفری صمیمی، احمد و امیر منصور طهرانچیان. (۱۳۸۳). بررسی اثرات سیاست­های پولی و مالی بهینه بر شاخص­های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه. مجله تحقیقات اقتصادی، ۶۵ :242-213.

شاکری، عباس، تیمور محمدی و یوشع موسالو. (۱۳۸۸). سیاست­گذاری اقتصادی
برنامه­های توسعه در چارچوب یک الگوی بهینه. پژوهش­نامه اقتصادی، ۲۴:46- 15.

طاهری­فرد، احسان و افسانه موسوی آزاد کسمایی. (۱۳۸۷). اثر بخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. تحقیقات اقتصادی، ۸۳: ۱۶۲-۱۳۷.

قربان­نژاد، مجتبی. (1390). تعیین قاعده بهینه سیاست پولی همگام با اصلاح قیمت حامل­های انرژی در اقتصاد ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

 

Batten, D, S, & R.W. Haffer. (1983). The Relative Impact of Monetary and Fiscal Actions on Economic Activity: Across-Country Comparison. Federal Reserve Bank of ST Louise Review, 65(1): 5-12.

Bernard. L. & E.G. Piedra. (1998). Coordination of Monetary and Fiscal Policies. International Monetary Fund, Working Paper, WP/98/25.

Caldentey, E. (2000). Chicago, Keynes and Fiscal Policy. Seminar paper,7, ECLAC, Mexico City.

Cooper, R.N. (1969). Macroeconomic Policy Adjustment in Interdependent Economies. The Quarterly Journal of Economics, 83(1): 1–24.

Friedman, M. & H. Mieselman. (1963). The Relative Stability of Monetary Velocity and Investment Multiplier in the United States, 1887-1957.In Commission on Money, Credit and Stabilization Policies. Englewood Cliff: Prentice Hall.

Hilbers, P. (2005). Interaction of Monetary and Fiscal Policies: Why Central Bankers Worry about Government Budgets, Was Presented at an IMF Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington, D.C., May 24-June 4, 2004.

Humphrey, T. (1974). The Quantity Theory of Money: Its Historical Evolution and Role in Policy Debates. FRB Richmond Economic Review, 60: 2-19.

Imoudu, E.C., E. Anthony & S. Zakaree. (2012). Counter-Factual Analysis of the Nigerian Economy: A Test of the Relative Potency of Monetary and Fiscal Policies. International Journal of Business, Humanities and Technology, 2(4):112-121.

Khosravi, A., & M. S. Karimi. (2010). To Investigate the Relationship between Monetary Policy. Fiscal Policy and Economic Growth in Iran: Autoregressive Distributed Lag Approach to Cointegration. American Journal of Applied Sciences, 7(3): 420- 424.

Kuttner, K.N. (2002). The Monetary-Fiscal policy Mix: Perspectives from the U.S. Federal Reserve Bank of New York. Prepared for the Conference on The Monetary Policy Mix in the Environment of Structural Changes, Sponsored by the National Bank of Poland, October 2002: 24-25.

Lucas, R. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. New York: American Elsevier. 19-46.

Niemann. S. & J.V. Hagon. (2008). Coordination of Monetary and fiscal Policies: A Fresh Look at the Issue. Swwdish Economic Policy Review, 15(1): 89-124.

Nordhaus, W.D. (1994). Policy Games: Coordination and Independence in Monetary and Fiscal Policies. Brookings Papers on Economic Activity, 25(2): 139-216.

Rakic, B. & T. radenovic. (2013). The Effectiveness of Monetary and Fiscal Policy in Serbia. Industrija, 41(2): 103-122.

Sundararajan, V., P. Dattels, , I.S. MacCarthy, M. Castello-Branco, & H.J. Blommestein. (1994). The Coordination of Domestic Public Debt and Monetary Management in Economies in Transition-Issues and Lessons from Experience. International Monetary Fund, Working Paper WP/94/148.

Tinbergen, J. (1954). Centralization and Decentralization in Economic Policy. Amsterdam, North-Holland.

Vane, H. & J. Thompson. (1985). An introduction to Macroeconomic Policy (2nd Ed). Brighton: Wheatsheaf Books Press.

Weyerstrass, K. (1999). Optimal Monetary and Fiscal Policy for Slovenia under Different Exchange Rate Regimes. Presented at the conference Institutions in Transition.

Woodford, M. (2001). Fiscal Requirements for Price Stability. Journal of Money, Credit and Banking, 33(3): 669-728.