نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله تخمین پویا از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر پایه دو مدل چند متغیره ناهمسان واریانس همبستگی شرطی پویا ( DCC-MGARCH ) و حالت فضا در چارچوب تصمیمات بهینه پویای بخش خانوار طی ادوار زندگی ارائه می دهد. در این راستا برای داده‌هایی روزانه از سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره ای 5 ساله از سال 1385 تا آخر تیر ماه سال 1391، سری زمانی شاخص ریسک بتا در قالب مدل‌های DCC-MGARCH و حالت-فضا با مدل رگرسیون خطی که شاخص بتا را به صورت ثابت تخمین می زند، مقایسه شده است. نتایج بدست آمده از پیش‌بینی بازدهی بازدهی قیمت سهام بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نشان می دهد که مدل DCC دارای خطای کمتری بر اساس گشتاور ریشه دوم میانگین مجذور خطاها نسبت به مدل های رقیب در پیش‌بینی خارج از نمونه بازدهی قیمت سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات است. با این حال در برازش داخل نمونه‌ای، مدل فیلتر کالمن از دقت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic systematic risk estimation of vehicle and parts manufacturing industry stock returns using MGARCH and State-Space models

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari
  • Ahmad Molabahrai

چکیده [English]

This study provides a dynamic estimation of Capital Asset Pricing Model in optimal dynamic household decisions during its life cycle based on Dynamic Conditional Correlation (DCC) and State-Space models. In this regards, for daily time series data of Vehicle and parts manufacturing stock price return from 1385 until the end of fourth month of 1391, dynamic estimation of Beta-index time series which obtained from DCC and State-Space models has been compared with static linear regression model. The results show that, the DCC model has minimum error in out-of-sample forecasting of stock returns based on Root Mean Square Error (RMSE) criterion. Nevertheless state-space model has minimum error for in-sample forecasting based on RMSE criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Asset Pricing Model
  • Beta-index
  • household optimal decisions
  • State-Space model
  • Dynamic Conditional Correlation Model

تهرانی، رضا و سید حلال طباطبایی. (1386). بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 23: 13-39.

تهرانی، رضا و هستی چیت سازان. (1383). بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 6 (1): 27-38.

خدادادی، ولی، محسن دستگیر و حمید نصر اصفهانی. (1389). بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم اقتصادی، 39: 81-98.

عباسی نژاد، حسین، شاپور محمدی. (1390). محاسبه بازدهی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن، تحقیقات اقتصادی، 46 (96): 153-178.

محمدی، شاپور، سید روح الله میرصانعی و حسین عباسی نژاد. (1386). بررسی روش­های مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال چهاردهم، 47: 3-38.

محمودی، وحید، مسلم پیمانی و رضا تهرانی. (1387). بررسی مقایسه‌ای بین انواع روش‌های تخمین بتا جهت رفع مشکلات ناشی از معاملات ناهمزمان. تحقیقات مالی، 9 (2): 83-103.

مهدوی، غدیر. (1387). اقتصاد مالی (1)، انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.

Akdeniz, L., A. Altay-Salih & M. Caner. (2003). Time-Varying Betas Help in Asset Pricing: The Threshold CAPM. Studies in Nonlinear Dynamics& Econometrics, 6 (4): 1-16.

Altinsoy.G, I. Erol & S. K. Yildirak. (2010). Time-Varying Beta risk of Turkish Real Estate Investment Trusts. METU Studies in Development, 37 (2): 83-114.

Bollerslev, T., R. Engle, & J. Wooldridge. (1988). A Capital Asset Pricing Model with Time Varying Covariance. Journal of Political Economy, 96: 116-131.

Bollerslev, T. (1986). Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics 31: 307-327.

Bollerslev, T. (1990). Modeling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model. Review of Economics and Statistics, 72: 498-505.

Brock, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.

Brooks, R.D., R.W. Foff & M.D. McKenzie. (1998). Time‐Varying Beta Risk of Australian Industry Portfolios: A Comparison of Modeling Techniques. Australian Journal of Management , 23 (1): 1-22.

Brown, R. G. & P. Y. C. Hwang. (1992). Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering. Second Edition, John Wiley & Sons, Inc.

Cai, Z. & Y. Ren (2011). A New Estimation on Time-Varying Betas in Conditional CAPM. Miscellaneous Papers , 7: 211-217.

Caporale , T. (2012). Time Varying CAPM Beta and Banking Sector Risk. Economic Letter, 115: 293-295.

Choudhry , T. & L.L, K. Peng. (2010). Time Varying Beta and Asian Financial Crisis: Evidence from Asian Industrial Sectors. Japan and The World Economy, 22: 228-234.

Choudhry , T. & H. Wu. (2009). Forecasting the Wweekly Time-Varying Beta of UK Firms: GARCH Models vs Kalman Filter Method. European Journal of Finance, 15 (4): 437-444.

Engle, F. R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business and Economic Statistics, (20): 339−350.

Engle, R.F & K. Kroner. (1995). Multivariate Simultaneous GARCH, Econometric Theory, 11, pp. 122-15.

Engle, R.F & K. Sheppard. (2001). Theoretical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH. National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers with Number 8554.

Fabozzi, F. & J. Francis. (1978) . Beta as a Random Coefficient. Journal of Financial and Quantitative Analysis , 13: 101-116.

Fama, E. & K.R. French (1995). Size and book to Market Factors in Earning and Returns. Journal of Finance , 50: 131-155.

Foff, Robert W. & J. D Hillier. (2000). Time Varying Beta Risk: An Analysis of Alternative Modeling Techniques. Journal of Business Finance & Accounting, 27(5-6): 523–554.

Giannopoulos, K. (1995). Estimating the Time Varying Components of International Stock Markets Risk. European Journal of Finance, 1: 129-164.

Hamilton, J. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton.

Harvey, A. C. (1994). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press, Csmbridge.

Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems, Transaction of the ASME. Journal of Basic Engineering, 82: 35-45.

Koseoglu, S.D. & R.I. Gokbulut. (2012) . Market risk of Turkish Sectors between 2001 and 2011: A Bivariate GARCH Approach. African Journal of Business Management, 6 (23): 6948-6957.

Kridsadarat, M. (2013). Estimating Time-Varying Systematic Risk by Using Multivariate GARCH. Advances in Intelligent Systems and Computing Volume, 200: 227-239.

Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and Selection of Risky Investment in Stock Portfolio and Stock Market Returns. Review of Economics and Statistics, 47: 13-37

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7: 77-91.

Mergner, S. & J. Bulla. (2008). Time-Varying Beta Risk of Pan-European Industry Portfolios: A Comparison of Alternative Modeling TechniquesEuropean Journal of Finance, Taylor and Francis Journals, 14(8): 771-802.

Reyes, M.G. (1999). Size, Time-Varying Beta and Conditional Heteroscedasticity in UK Stock returns. Review of Financial Economics, 8(1): 1-10.

Sharpe, W. (1964). Capital Asset Pricing: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk. Journal of Finance, 19: 48-54.

Tsai, H. J., M. Ch. Chen & Yang, Ch.Y. (2014). A Time-Varying Perspective on the CAPM and Downside Betas. International Review of Economics and Finance, 29: 440-454.

Wickens, M. (2008). Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach, Princeton University Press, 2008.