نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

بی‎ثباتی بازار ارز از طریق ایجاد نااطمینانی در بازده سرمایه‎گذاری موجب افزایش هزینه بنگاه‎ها و متعاقب آن، افزایش نوسان بازده سهام آنها می‎شود. از طرف دیگر، بی‎ثباتی بازده سهام می‎تواند از طریق تغییر ثروت سهامداران، نقدینگی و نرخ‌های بهره و اثرگذاری بر جریان ورود و خروج سرمایه موجب تغییر در عرضه‌ و تقاضای ارز و نوسان نرخ ارز گردد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی متقابل نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام ایران است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام از الگوهای CAPM و ICAPM و جهت بررسی اثر نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز از رویکرد سبد دارایی استفاده شده است. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) و با بکارگیری داده‌های فصلی طی دوره زمانی طی دوره 1390-1370 آزمون شده است.
نتایج بررسی، نشان‎دهنده اثر مثبت نوسان نرخ واقعی ارز بر نوسان بازده سهام در ایران است. در حالی که بر اساس یافته‎های تجربی بدست آمده، نوسان بازده سهام اثر معناداری بر نوسان نرخ واقعی ارز ایران ندارد. در چارچوب نتایج مقاله حاضر، پیشنهاد می‎شود سیاست‎گذاران ضمن توجه به انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی، از اعمال سیاست‌هایی که موجب افزایش نوسانات دو بازار سهام و ارز می‎شوند، پرهیز کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Volatility of Exchange Rate and Volatility of Stock Return in Iran using Multivariate GARCH Model

چکیده [English]

The instability of foreign exchange market increases the firms’ costs through increasing uncertainty in investment pay off and consequently, raises their stock returns instability. On the other hand, the instability of the stock returns may change the demand and supply of foreign exchange through the wealth of stock holders, the liquidity and interest rate as well as capital inflows and outflows and then, it volatiles the exchange rate. In this framework, the main purpose of the present research is to investigate the relationship between the volatility of stock return and exchange rate uncertainty in Iran. To study the effect of exchange rate volatility on the return, we have used CAPM and ICAPM and to study the effect of asset return volatility on the exchange rate, we have employed the asset portfolio approach.
The research hypotheses have been tested by using a multivariate GARCH model and quarterly data during 1991-2011.
The empirical findings indicate the positive effect of real exchange rate volatility on the stock return fluctuations. In contrast, empirical results of this research show that the stock return fluctuations do not affect on the exchange rate volatility. In the framework of the findings, we suggest that policy makers should pay attention to monetary and fiscal discipline and inflation control but not to make policies causing fluctuations in the markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Volatility
  • Stock Return Volatility
  • Multivariate GARCH
  • Iran

حیدری، حسن و احمد ملا بهرامی. (۱۳۸۹). بهینه‎سازی سبد سرمایه‌گذاری سهام بر اساس مدل­های چند متغیره گارچ: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره ۱۲، ۳۰: ۵۶-۳۵.

خوشبخت، آمنه و محمد اخباری. (۱۳۸۶). بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخص­های قیمت مصرف­کننده و واردات در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، ۲۷: ۵۱-۸۲.

سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  www.cbi.ir

سایت مرکز آمار ایران، ir. www.amar.org[ms1] 

شکی، سمانه و حمید توفیقی. (۱۳۹۱). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه‎ریزی، دانشگاه سنندج.

کشاورز حداد، غلامرضا و معنوی، حسن. (۱۳۸۷). تعامل بازار سهام و ارز در ایران با تأکید بر تأثیر تکانه­های نفتی. فصلنامه­ی پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۳۷، ۱۶۹-۱۴۷.

ناهیدی، محمدرضا و فاطمه نیکبخت. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ۱۱، ۴۳-۵۹.

Adler, M. & B. Dumas. (1983). International portfolio choices and corporation finance: A synthesis. Journal of Finance, 38: 925-984.

Agrawal, A. K. & A. Srivastav. (2010). A study of exchange rate movement and stock market volatility. International Journal of Business andManagement, 5 (12): 62-73.

Andersons, D. & A. Alexius. (2005). Exchange rate risk and its determinants: Evidence from international stock markets. Master thesis, Department of Economics, Uppsala University.

Becketti, S., H. Gordon & J. Sellon. (1989). Has financial market volatility increased? Economic review, 74 (6): 17-30[ms2] .

Bollerslev, T. (1990). Modeling the coherence in short-run nominal exchange rates: A multivariate generalized arch model. The review of Economics and statistics, 72 (3): 498-505.

Bollerslev, T. R. F, j. Engle & M. Wooldridge. (1988). A capital asset pricing model with time-varying covariance. The Journal of political Economy, 96: 116-131.

Horng, W. J. & C. H. Chen. (2010). DCC and analysis of the exchange rate and the stock market returns’ volatility: An evidence study of Thailand country. IBusiness, 2: 218-22.

Karoui, A. (2006). The correlation between foreign exchange rate volatility and stock exchange return volatility: an emerging markets. Faculty of management(ESG), University of Quebec at Montreal (UQAM), working paper from http://www.ssrn.com

Kim, K. (1986). An exchange rate determination by portfolio approach in Korea: Empirical results. Journal of International Economic, 2: 194-20.

Krueger, A. O. (1983). Exchange rate determination. Cambrige University Press, Cambrige.

Lastrapes, W. D. (1992). Source of fluctuations in real and nominal exchange rates. Review of Economics & Statistics, 74 (3): 530-539.

Li, D., Q. N.Nguyen, P. K. Pham & S. X. Wei. (2011). [t3] Large foreign ownership and firm-level stock return volatility in emerging markets. Journal of financial and quantitative analysis, 46 (4): 1127-1155.

 Patro, D. C, J. K. Wald & Y. Wu. (2002). Explaining exchange rate risk in world stock markets: A panel approach. Journal of Banking & Finance, 26: 1951-1972.

Petursson, T. G. (2009). Does inflation targeting lead to excessive exchange rate volatility. Working paper, Central bank of Iceland and Reykjavik University, No. 43.

Sekmen, F. (2011). Exchange rate volatility and stock returns for the US. African journal of business management, 5 (22): 9659-9664.

Walid, C, A. Chaker, O Masood & J. Fry. (2011). Stock market volatility and exchange rates in emerging countries: A Markov-State switching approach. Emerging Markets Review, 12: 272-292.

Yildiz, s. & R. ulusoy. (2011). Exchange rate volatility and Turkish stock returns. Middle Eastern Finance and Economics, Euro Journals Publishing, 12: 43-48.