نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

مطالعة حاضر به‌دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک‌های منطقه‌ای EU،D8 ، OIC، ECO، GCC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده‌های تلفیقی دوره 1980-2009 مبتنی بر رویکرد مدل‌های تابلویی پویا و به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازة اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه-گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که اندازة اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح ‌دهندة تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافته‌های پژوهش اندازة اقتصادی رابطة مثبت و درآمد سرانه رابطة منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the factors affecting the Iran’s Intra-industry Trade convergence with selected regional blocks (gravity model application)

چکیده [English]

In this paper we revisited the recent contribution study examines the determinants of Intra-Industry trade(IIT) in the Agriculture, Industry and service sectors between IRAN and European Union, D8, OIC, ECO, GCC and ASEAN countries in the period 1980-2009, using a dynamic panel data.
This study uses country-specific characteristics as explanatory variables. The results indicate that IIT is a negative function of the difference in GDP per capita between IRAN and her trade partners. Statistically strong evidence is also found that this trade is influence by the similar demand. We also introduce an economic dimension; this proxy confirms the positive effects of IIT. This result reveals the importance of scale economies and the variety of differentiated products. Our results also confirm the hypothesis that trade increases if the transportation costs decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Bilateral trade"
  • "Regional blocks"
  • " Dynamic panel data"
  • "Foreign direct investment"
  • "Economic scale"