نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل سیستم تقاضای دیفرانسیلی CBS و با توجه به سهم مصرفی گروه ­های مختلف کالایی، به ارزیابی تقاضا در ایران پرداخته شده است.  نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کشش مخارج گروه­ های کالایی "مبلمان و اثاثه" و گروه "حمل و نقل و ارتباطات" بیش از یک بوده و کشش مخارج گروه "پوشاک و کفش"، گروه "بهداشت و درمان" و گروه "مسکن" کمتر از یک می ­باشد.  یافته ­های این مقاله موید آن است که بر مبنای کشش قیمتی جبرانی و کشش قیمتی غیرجبرانی محاسبه شده از مدلCBS، کمترین کشش قیمتی به ­ترتیب مربوط به گروه خوراک و گروه "پوشاک و کفش" بوده است.  همچنین کشش متقاطع جبرانی برآورده شده، نشان می­ دهد که اکثر گروه ­های کالایی، مکمل هیکس-آلن یکدیگرمی ­باشند اما میزان کشش­ ها چندان بزرگ نمی ­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Econometric Estimation of the Demand in Iran (A Systems Approach with the CBS Model)

نویسندگان [English]

  • Farhad Khodadad Kashi 1
  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 2

چکیده [English]

In this study, we estimate a complete demand system for Iran that emphasizes main groups demand, using the CBS differential demand system specification. The results of this study, indicated that the expenditure elasticity of “Furniture and upholstery” and “Transportation and communication”groups are greater than one, and expenditure elasticity of “Housing group”; “Hygiene and medical care ” and “Clothing and Footwear ” lesser than one. Also, the lowest compensated own-price elasticity and the lowest uncompensated own-price elasticity are found for Food and for “Clothing and Footwear”, respectively. From the compensated cross-price elasticities view point, some groups are Allen-Hicks complements, although the values of elasticities are small (For example Hygiene and medical care and Food).

کلیدواژه‌ها [English]

  • System demand
  • differential systems
  • CBS
  • elasticities