نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد اقصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه،هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سال های 1376 تا 1385 می باشد.  بدین منظور جهت برآورد شدت فقر از شاخصSST استفاده شده است.  شاخص مذکور از جمله شاخص های تجزیه پذیر بوده و شدت فقر را به صورت حاصل ضرب اجزایی نظیر نرخ فقر، متوسط نسبت شکاف فقر فقرا  و ضریب جینی نسبت شکاف فقر ارائه می نماید.  تجزیه این شاخص به محقق امکان می دهد که منبع تغییرات در شدت فقر را به شکل تغییرات در  مولفه های تشکیل دهنده آن ملاحظه نماید.  نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره زمانی مذکور شدت فقر در نواحی شهری و روستایی استان افزایش یافته و افزایش شدت فقر در نواحی شهری استان خوزستان بیشتر از نواحی روستایی آن می باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of Poverty Intensity in Khuzestan Province During 1997-2006

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mortaza Afgheh 1
  • Talea Ghanavatifat 2

چکیده [English]

Considering the importance of poverty in economic development issues, it is tried to estimate poverty intensity and examine its trend via using an applied index called SST. This index belongs to the family of decomposable indices and shows the poverty intensity in terms of the product of its components: poverty rate, average poverty gap ratio of the poor and Gini index of poverty gap ratio of the population.  This decomposition makes possible for the researcher to follow the source of changes in poverty intensity via changes in its components.  The results reveal that the SST index has increased during both in urban and rural areas of the province.  Also, the increase in the urban areas, is much more than the increase in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty index
  • poverty intensity