نویسندگان

1 عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

تمرکز یکی از مهمترین جنبه‌ها و ابعاد ساختار بازار به حساب می‌آید و تحلیل و بررسی تمرکز به درک و فهم عمیق ساختار بازار کمک می‌کند.  هدف این تحقیق بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانه‌ای (بر حسب طبقه‌بندی بین المللی استاندارد صنایع، کد چهاررقمی) می‌باشد.  بدین منظور "داده‌های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه‌های صنعتی ایران"، طی سال‌های 1383-1373 به کار گرفته شده است.  پس از انجام آزمون پایایی لوین- لین- چو و آزمون‌های تشخیصی چاو، بروش- پاگان و هاسمن، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده شده است.  نتایج نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتی‌تر شدن ساختار بازار می‌شود.  جهت بررسی اثر آزادسازی تجاری در صنایع با ساختار رقابتی و ساختار انحصاری، دو گروه با تمرکز پایین و با تمرکز نسبتاً بالا در نظر گرفته شده است.  نتایج این گروه‌بندی نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی می‌شود.  هم‌چنین از شاخص تمرکز تعدیل یافته برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی استفاده شده که این اثر نیز منفی برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Liberalization on Industrial Concentration (Iran Manufacturing 1994-2004)

نویسندگان [English]

  • Reza Akbarian 1
  • Hamid Rafiee 2

چکیده [English]

   Concentration is regarded as one of the most important aspects of market structure and it helps us to consider market structure. It is usually used in empirical studies of market and industry structure to determine the degree of competition and monopoly. Also, it is possible to design appropriate program toward desired performance by studying time trend of concentration and recognition of effective factors on concentration variation. This study aims to investigate the effects of trade liberalization on industrial concentration in various levels of manufacturing industries (ISIC 4digits). for this purpose "Raw data comprehensive project of the industrial firms of Iran during 1994-2004" were used, Also, panel model with cross fixed effect was chosen for estimation, after doing stability test of Levin-Lin-Chu and specification tests of Chow, Brousch-Pagan and Hausman. The results show that trade liberalization has negative effect on industrial concentration and make the market structure more competitive. To investigate the effects of trade liberalization on industries with competitive and monopoly structure, two groups including low and high concentrated industries were considered. Results of this grouping show that the liberalization leads to a decrease in the level of concentration in the low concentrated group. Also, adjusted concentration index was used in order to investigate domestic market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Concentration
  • Trade Liberalization
  • Manufacturing
  • Panel Model
  • Adjusted Concentration Index